Over welke thema’s gaat het bij Bijbels Beraad m/v?
De tweeslag man/vrouw omvat alle aandachtsvelden waar Bijbels Beraad zich op richt. Onderwerpen als huwelijk, gezin en seksualiteit hangen hiermee samen. Daarnaast volgt Bijbels Beraad M/V de ontwikkelingen van de genderideologie op de voet en probeert daar een Bijbels antwoord op te formuleren.

Lees hier meer over in deze artikelen:
Bijbels antwoord voor man en vrouw en kind
Bijbels Beraad focust op bewustwording, bezinning en toerusting

Wat is de doelstelling van Bijbels Beraad M/V?
Bijbels Beraad M/V wil christenen, gemeenten en kerken bezinning bieden en toerusting geven op het vlak van de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit. Deze toerusting wordt gegeven vanuit de Bijbel, omdat de Bijbel het woord van God is en dát Woord het ijkpunt moet zijn van al ons denken rondom gender, huwelijk, gezin en seksualiteit. 

Lees hier meer over op deze pagina:
Wie zijn wij?

Waarom wordt de Bijbel als uitgangspunt beschouwd van Bijbels Beraad M/V?
Bijbels Beraad M/V gelooft dat God de Schepper is van hemel en aarde en daarmee ook van al het leven. Hij maakte man en vrouw. Omdat Hij de Maker is van al het leven, heeft Hij daar ook het recht over. God stelt regels waaraan wij ons moeten houden. Uiteindelijk ligt de zeggenschap over het leven niet bij ons, maar bij God. We hebben ons te houden aan Zijn orde, ook als het gaat over de scheppingsorde van man en vrouw. In de Bijbel staat beschreven hoe God wil dat de mens leeft. De Bijbel heeft dus Goddelijk gezag. Daarom beschouwt Bijbels Beraad M/V de Bijbel als haar uitgangspunt. De Bijbel mag dan een eeuwenoud boek zijn, de inhoud is niet verouderd. De concrete vragen zijn in alle tijden anders, maar de diepere vragen en fundamentele waarheden zijn tijdloos.

Lees hier meer over in dit artikel:
Bijbels antwoord voor man en vrouw en kind

Beluister hier meer over in de podcast ‘Gods liefde en onze liefde’:
Podcast 1: Gods liefde en onze liefde

Wat zegt de Bijbel over de verhouding man/vrouw?
God heeft de mens geschapen. Hij heeft de mens zo gemaakt, dat deze Hem weerspiegelt (Gen. 1: 27). Tot de belangrijkste onderdelen van deze weerspiegeling behoort het man- en vrouwzijn. Adam werd als eerste mens geschapen. Hij was echter alleen en daarom maakte God voor hem een vrouw, als een ‘hulpe tegenover hem’. God maakte Eva uit de rib van Adam. De vrouw is dus óm de man geschapen (1 Kor. 11: 8, 9).

God schiep de mens ‘mannelijk en vrouwelijk’. Het verschil tussen man en vrouw is fundamenteel. De vrouw hoort haar man onderdanig te zijn. Tegelijkertijd hoort de man zijn vrouw liefde te hebben. (Efeze 5, 22, 25). Het huwelijk is hiermee een afspiegeling van Christus en Zijn gemeente. Christus is het hoofd van de gemeente, de man het hoofd van zijn vrouw en gezin. Zoals de gemeente Christus onderdanig is, zo is de vrouw haar man onderdanig. Christus heeft Zijn gemeente lief en daarom hoort ook de man zijn vrouw lief te hebben.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen
Wat staat er op het spel?

Beluister hier meer over in de podcast ‘Man en vrouw’:
Podcast 4: Man en vrouw

Of beluister de podcast ‘In gezamenlijkheid’:
Podcast 1: In gezamenlijkheid

Wat is de roeping van de man?
De man wordt geroepen naar buiten te treden, de leiding te hebben, initiatief te nemen, te beschermen en te regeren. Als een man getrouwd is, is hij het hoofd van zijn vrouw en van zijn gezin. De man mag Christus, de Bruidegom, weerspiegelen door zijn vrouw lief te hebben. In het gezin en in de gemeente heeft de man de opdracht om voor te gaan in het gebed (1 Tim. 2: 8). De verantwoordelijkheid die de man heeft, uit zich juist ook in het voorgaan in het dienen van de Heere. De man heeft zelf namelijk ook een Hoofd aan Wie hij onderdanig hoort te zijn, de Heere Jezus Christus.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen
Over biddende mannen

Beluister hierover de podcast ‘De roeping van de man’:
Podcast 1: De roeping van de man

Wat is de roeping van de vrouw?
De vrouw is voor de man geschapen. Naar Gods orde hoort de vrouw onderdanig te zijn aan de man. Paulus schrijft daarover in Efeze 5 vers 22: ‘Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere.’ Onderdanigheid bestaat uit een dienen in liefde, met ontzag voor de man. Ze hoort haar man gehoorzaam te zijn en goed zorg te dragen voor haar huishouden (Titus 2: 5). Deze verhouding tussen man en vrouw is een schaduw van de verhouding tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. Net zoals de vrouw haar man onderdanig behoort te zijn, behoort de gemeente Christus onderdanig te zijn. En andersom: Net zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, behoort de man zijn vrouw lief te hebben als zichzelf.

Lees hier meer over in dit artikel:
Het zevende gebod #1 – Een groot geschenk

Beluister hierover de podcast ‘In verscheidenheid’:
Podcast 4: In verscheidenheid

Geldt deze roeping alleen als er sprake is van een relatie?
Daar geldt ze wel bij uitstek. Het huwelijk heeft God immers bedoelt als een afspiegeling van de verhouding tussen Christus en Zijn Kerk! Maar juist in dit opzicht heeft een single een bijzondere roeping. Hij/zij kan juist in het alleen-zijn zichtbaar maken dat er een relatie is die nog hoger is dan die tussen mensen. Geheel toegewijd aan Hem. Tegelijk blijft hij ook het eigene van een man dragen en zij het eigene van een vrouw. Dit kan dan weliswaar niet tot uitdrukking komen in een huwelijksrelatie, maar wel in de plaats in kerk en samenleving en in de specifieke taken die hij of zij op zich neemt.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
Het zevende gebod #8 – Single: gemis?
Drie soorten singles
Podcast 1: In gezamenlijkheid

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
Het huwelijk is een instelling van God. Zoals God Adam en Eva aan elkaar gaf, zo wil Hij ook vandaag de dag man en vrouw bij elkaar brengen en Zijn zegen over hen geven. Daarmee is het huwelijk niet door mensen, maar door God Zelf bedacht. Het huwelijk weerspiegelt de verbintenis die er is tussen Christus en Zijn kerk. De man wordt geroepen zijn vrouw lief te hebben en de vrouw heeft tot taak om een hulpe te zijn voor haar man. Man en vrouw dienen elkaar lief te hebben en elkaar trouw te bewijzen. Samen zijn ze geroepen om de Heere te dienen. Het huwelijk is een levenslange verbintenis. Man en vrouw zijn in het huwelijk aan elkaar geven, waarbij er geen ruimte is voor een relatie met een andere man of vrouw. Het huwelijk is een gemeenschap en seksualiteit hoort alleen binnen deze gemeenschap plaats te hebben. Niet ervoor en niet erbuiten.

Lees hier meer over in dit artikel:
https://www.bijbelsberaadmv.nl/2020/11/21/het-huwelijk-als-afspiegeling/

Beluister hierover de podcast ‘In verbondenheid’:
https://www.bijbelsberaadmv.nl/2021/02/16/podcast-5-in-verbondenheid/

Wat zegt de Bijbel over echtscheiding?
Het huwelijk is een levenslang verbond. In de Bijbel staat daarover: ‘Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.’ Alleen wanneer er sprake is van ongeoorloofde, seksuele omgang, mag er echtscheiding plaatsvinden (Mattheüs 19:9). Net zoals de band tussen Christus en Zijn gemeente onafscheidelijk is, behoort ook de band van het huwelijk niet te scheiden te zijn. Het huwelijk is niet gebaseerd op romantische liefde, maar op trouw. Ook al wordt de liefde niet altijd gevoeld, de trouw blijft.

Lees hier meer over in dit artikel:
Het zevende gebod #6 – Echt scheiden?!

Beluister hier meer over in de podcast ‘Mens zoals het hoort’:
Podcast 6: Mens zoals het hoort

Wat zegt de Bijbel over seksualiteit?
Seksualiteit is een gave van God. Binnen het huwelijk mogen een man en een vrouw van elkaar genieten. Let wel: binnen het huwelijk. Genesis 2: 24 is een sleutelvers wat betreft het Bijbels verstaan van seksualiteit. Daarin staat: ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn.’ De volgorde die dit vers noemt, is van groot belang. Het is onbijbels om eerst gemeenschap te hebben en vervolgens pas in het huwelijk te treden. Bij het hebben van seksuele gemeenschap is er sprake van een totale eenheid – lichamelijk, maar als het goed is ook emotioneel. Pas wanneer je alles samen deelt, kan er sprake zijn van het samen delen van het lichaam. Alleen binnen de bedding van het huwelijk, waarin er sprake is van trouw en de liefde, mag er seksuele gemeenschap plaatsvinden.

Lees hier meer over in dit artikel:
Het zevende gebod #13 – God gunt ons seksueel genot

Beluister hierover de podcast ‘In verbondenheid’:
Podcast 5: In verbondenheid

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?
Diverse teksten in de Bijbel gaan over dit thema. Er wordt niet letterlijk gesproken over ‘homoseksualiteit’, maar er zijn wel teksten waarin het gaat over ‘mannen met mannen’ en ‘vrouwen met vrouwen’. Een bekende tekst hierover in de Bijbel is Leviticus 18: 22: ‘Bij een manspersoon zult gij niet liggen met een vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.’ Deze gruwel strekt zelfs zover, dat degenen die dit deden, gedood moesten worden (Leviticus 20: 13). Ook het Nieuwe Testament waarschuwt hiertegen (Romeinen 1: 24-27). Ook daar wordt het aangeduid als een ‘schandelijkheid’. In 1 Korinthe 6 vers 10 wordt er zelfs gezegd dat degenen die dit doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. Om dit goed te kunnen verstaan, moet er gekeken worden naar de scheppingsorde, waarin God de mens als man of als vrouw schiep, om in die relatie gemeenschap met elkaar te hebben. Een homoseksuele relatie gaat in tegen deze orde. Uitleving van homoseksualiteit is zonde en moet worden afgewezen. De afwijzing geldt echter niet de persoon zelf, die anders geaard is. Diegene is net zo goed een schepsel van God, geschapen naar Zijn beeld. Hoe moeilijk het ook is, een homoseksueel zal zich dus moeten onthouden van een homoseksuele relatie. Dat valt niet mee, maar zo iemand mag zeker de hulp en steun van God verwachten.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
Het zevende gebod #10 – Homoseksualiteit: de pijn
Het zevende gebod #11 – Homoseksualiteit: de teksten
Het zevende gebod #12 – Homoseksualiteit: de praktijk
Heldere taal van Kevin DeYoung in boek over homoseksualiteit

Wat zegt de Bijbel over transgenderisme?
In Genesis 1 vers 27 staat dat God de mens naar Zijn beeld schiep, mannelijk en vrouwelijk. De vervreemding die is ontstaan wat betreft deze orde, is een gevolg van de zondeval. Onze geslachtsbepaling is geen kwestie van toeval geweest. God heeft ons bewust óf mannelijk óf vrouwelijk geschapen. Wanneer we het niet eens zijn met ons geslacht, zijn we het in wezen niet eens met Gods wil in ons leven. Dat neemt niet weg dat genderdysforie voor een enorme strijd kan zorgen. Je bent man, maar je voelt je vrouw, of andersom. Wat een gebrokenheid! Het is daarom belangrijk om niet bij het gevoel, maar bij het Woord van God te leven. Dat vraagt zelfverloochening, maar dat vraagt het volgen van de Heere Jezus en Zijn geboden altijd, ongeacht je geaardheid.

Lichaam en Geest worden in onze samenleving vaak tegenover elkaar gezet, maar de Bijbel laat zien dat lichaam, geest en ziel een eenheid vormen. Onze fysieke kenmerken mogen we niet vermijden als we op zoek zijn naar onze persoonlijkheid.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
„Transgenderideologie vernietigt de vrijheid, uit naam van de vrijheid”
„Activisten maken een debat over transgenderisme haast onmogelijk”

Wat zegt de Bijbel over single-zijn?
Single-zijn kan als een enorm kruis ervaren worden. Wat zegt de Bijbel over single-zijn? In 1 Korinthe 7 gaat Paulus op dit onderwerp in. Hij spreekt zeer positief over het single-zijn, want ongehuwden hoeven zich geen zorgen te maken over man, vrouw of kinderen en kunnen zich daardoor volledig op God richten. Dit is ook de reden dat sommige mannen of vrouwen er bewust voor kiezen om ongehuwd te blijven. Voor anderen voelt het single-zijn echt als een gemis. Ook dan geldt echter dat je de gave van onthouding hebt gekregen, al voelt dat nog zo moeilijk (1 Kor. 7:7). Niet iedereen ontvangt deze gave. Paulus verbiedt daarom ook niet om te trouwen, want als je deze gave niet hebt is het beter om te trouwen (1 Kor. 7: 9). Single-zijn is een gave, omdat je dan heel je leven op God gericht kunt zijn. Juist singles kunnen enorm veel betekenen in de gemeente van God.

Lees hier meer over in de volgende artikelen:
Drie soorten singles
Het zevende gebod #9 – Single zijn: een geschenk!