Visie en doel

Visie
Wat de deelnemers aan Bijbels Beraad Man/Vrouw met elkaar verbindt, is het geloof dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Op grond hiervan erkennen zij het huwelijk exclusief als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Doel
De doelstelling van Bijbels Beraad M/V is bezinning en toerusting voor christenen, gemeenten en kerken op het vlak van de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit. Ter verdieping van de kennis van wat de Bijbel leert. Om die ook in hun onderwijs, getuigenis en levenswandel uit te dragen.

Bijbels beraad M/V wil christenen weerbaar maken tegen de ideologisch-gedreven afwijkingen van het Bijbels getuigenis in de samenleving, zoals in seksualisering, feminisme en lhbtiq-ideologie. Het wil hen helpen publiekelijk op te komen voor het Bijbelse getuigenis met betrekking tot huwelijk, seksualiteit en de verhouding van man en vrouw. Het wil christenen ook oproepen om heilig en rein te leven. Niet in eigen kracht, maar vanuit de genade die God door Zijn Heilige Geest wil geven in de weg van geloof en bekering, van gebed en Schriftonderzoek.

Bijbels Beraad Man/Vrouw) is in het leven geroepen om bij te dragen aan de Bijbelse bezinning over de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit ten behoeve van christenen, kerken en gemeenten in Nederland.

Grondslag

Wat de deelnemers aan Bijbels Beraad Man/Vrouw met elkaar verbindt, is het geloof dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Wij onderschrijven van harte, met de kerk der eeuwen, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Wij geloven dat de levende God de Drie-enige God is. God heeft de wereld –en dus ook de mens– volmaakt geschapen en is de Bron van volmaakt geluk. Door de zondeval is de mens –en met hem de wereld– echter van Hem vervreemd. Desondanks laat Hij Zijn schepping niet aan haar lot over. Hij heeft een weg tot Zichzelf geopend.

Wij geloven dat Jezus Christus, Die God was en bleef en als mens geboren werd uit de maagd Maria, aan het kruis plaatsvervangend Gods toorn wegdroeg en de machten van zonde en dood overwon, en nu als de opgestane Heere zit aan de rechterhand van Zijn Vader en van daaruit Zijn gemeente beschermt en bewaart.

Wij geloven dat een mens alleen rechtvaardig is voor God op grond van de gerechtigheid van Christus. Hieraan krijgen wij deel door een waar geloof, in de weg van belijdenis van schuld. Dat geloof is een gave van God. De waarachtigheid van het geloof blijkt in vernieuwd leven in navolging van Christus en tot eer van God.

Wij geloven dat een mens alleen een ware christen kan zijn door de herscheppende en vernieuwende werking van de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt.

Wij geloven dat de geschiedenis uitloopt op de wederkomst van de Heere Jezus Christus en het laatste oordeel. Alle gelovigen zullen de eeuwige heerlijkheid in gaan. Degenen die zich niet bekeerden wacht de eeuwige rampzaligheid.

Wat leert Gods Woord?

Op grond van de Bijbel draagt het Bijbels Beraad M/V ten aanzien van de daarvoor relevante thematiek het volgende uit:

God heeft man en vrouw geschapen, als mens gelijkwaardig, in hun man- en vrouw-zijn verschillend. Christus heeft mannen en vrouwen verlost uit zonde en dood en geroepen tot Zijn dienst, als gelovige gelijkwaardig, als man en vrouw tot een verschillende positie. Hij heeft sommigen geroepen tot een huwelijksleven, anderen niet. De ene staat is niet minder dan de andere.

De man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het Hoofd is van de gemeente. Het is de taak van een getrouwde man het gezin te leiden en te beschermen in dienende liefde. Een getrouwde vrouw is geroepen haar man gehoorzaam te zijn zoals de gemeente aan Christus gehoorzaam is. Haar eerste –hoewel niet haar enige– taak ligt in haar gezin. Een christelijk huwelijk vooronderstelt in principe de bereidheid kinderen te ontvangen. Deze basale roeping van man en vrouw in huwelijk en gezin heeft implicaties voor de positie van man en vrouw in kerk en samenleving. Daarin geldt eveneens dat niet de vrouw maar de man geroepen is het hoofd-zijn van Christus te representeren.

De unieke betekenis van het huwelijk, als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, is hiermee onlosmakelijk verbonden. Dat impliceert de levenslange roeping voor echtelieden om elkaar trouw te zijn en lief te hebben. Hiermee is iedere vorm van (seksuele) ontrouw, pornografie en dergelijke afgewezen. Seksualiteit en seksuele intimiteit behoren alleen in het huwelijk tussen man en vrouw thuis. Het onderscheid in geslacht tussen man en vrouw is geen menselijke constructie, maar een scheppingsgegeven dat de bedoeling van de Schepper weerspiegelt. Homoseksuele of transgendergevoelens zijn geen onderdeel van het goede beeld van God waarnaar Hij de mens schiep, maar van de gebrokenheid ten gevolge van de zondeval. Ieder mens heeft uit hoofde van die zondeval een zondige aard, die zich onder andere uit in verkeerd gerichte gevoelens en begeerten. Transgender- of homoseksuele begeerten zijn in sommige opzichten wel ingrijpender dan andere, maar daarom nog niet zondiger dan andere zondige begeerten.

Juist omdat we belijden dat alle mensen zondaar zijn, is er in de christelijke gemeente geen sprake van voorrang (discriminatie) van de één boven de ander: zondaren, van welke achtergrond dan ook, worden genodigd om te komen tot Christus en Hem te dienen. Meeleven met hen die worstelen met zondige gebrokenheid –die zich bepaald niet beperkt tot homoseksuele en genderdysfore gevoelens– sluit een eerlijk en Bijbels getuigenis niet uit maar in. Nalatigheid daarin stelt ons schuldig voor God en hindert de voortgang van het Evangelie.