Wat staat er op het spel?

paul-cusick-toQkvDEEZRU-unsplash
Leestijd: 4 minuten

Man en vrouw, bruid en bruidegom, huwelijk en gezin, vader en zoon. Deze relaties zijn prachtige illustraties die door God gegeven zijn om iets van Hemzelf, Zijn Zoon en Zijn Kerk te openbaren. Deze prachtige beelden staan onder druk. Het gaat dus ergens over als we hiervoor op de bres staan. Het zijn geen bijzaken, maar ze raken het hart van het evangelie.

Man en vrouw
Door niet meer over mannen en vrouwen te spreken maar genderneutraal te spreken over personen, gasten, mensen, reizigers, bezoekers staat op het spel dat het beeld, dat man en vrouw geschapen zijn naar Gods beeld, vervaagt. Dat Hij mannelijk en vrouwelijk schiep naar Zijn beeld. Dat man en vrouw samen beelddragers zijn van Hem.

Huwelijk
Als Paulus over het huwelijk schrijft, dan schrijft hij in Efeze 5:32 dat dit een groot geheimenis is en verbindt hij dit geheimenis met het oog op Christus en de gemeente. Het huwelijk dat een beeld geeft van Gods liefde, maar vooral van de liefde van de Bruidegom voor zijn Bruid. Een Bruid waar de Bruidegom zijn leven voor gegeven heeft. God heeft het huwelijk als beeld gegeven zodat we iets van Zijn grootheid mogen zien in die Ene.

Dit beeld van het huwelijk, een verbond tussen één man en één vrouw en God, staat op het spel. Een verbond is geen contract. Een contract wordt gesloten voor een bepaalde periode, om te krijgen wat je wenst. Een contract wordt gesloten met voorwaarden. Met een: als jij dit doet, dan zal ik dat doen. Nee, het huwelijk is geen contract, maar een verbond: onvoorwaardelijk, gericht op het welzijn van de ander. Gebaseerd op standvastige onvoorwaardelijke liefde. Een huwelijksverbond kan alleen verbroken worden door de dood. Dit huwelijksverbond tussen één man en één vrouw en God is een vingerprint van het verbond tussen de Vader en de Bruidegom en de Bruid.

Dit beeld van de Zoon en de Gemeente die een verbond gesloten hebben met de Vader op grond van standvastige onvoorwaardelijke liefde wordt vervaagd, uitgewist.

Gezin
Door aan te geven in de wet dat een kind vier ouders kan hebben, staat het beeld en de relatie tussen één vader en één zoon op het spel. Daardoor komt de Vader-Zoonrelatie tussen God de Vader en God de Zoon onder druk te staan. Die onvoorstelbare, unieke, onbesmette, heilige, liefdevolle genegenheid tussen de Vader en de Zoon. ‘Was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht’. Deze woorden van Spreuken 8:30 schilderen het tafereel van de Vader en de Zoon die zich in elkaar verheugen in een onvoorwaardelijke, volkomen vreugde.

De kerk als huisgezin Gods staat op het spel. De plaatselijke gemeente als een veilige plaats om aan de voeten van de Heere Jezus vrede, rust en veiligheid te vinden. Een veilige kerk te zijn voor de broeders en zusters die homoseksuele of lesbische gevoelens hebben. Die besluiten tot eer van God te leven en de keuze te maken niet te trouwen en celibatair te leven. Die zich gesteund, aangemoedigd, bemoedigd en geliefd weten door broeders en zusters omdat ze Gods Woord willen volgen. Die hierin bevestigd worden dat liefde voor God en Zijn woord, gehoorzaamheid aan Hem uit intense liefde tot Hem, boven alles uitstijgt.

Wat staat er op het spel?
Wat staat op het spel? Het geloof dat de vervulling alleen te vinden is in de Heere Jezus. Ook de vervulling van onze seksuele behoeften. Het geloof dat God in al onze behoeften zal voorzien in Christus Jezus. Dat Hij de moeite en de strijd die we op dit gebied kennen, gebruikt om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon als we Hem hierin vertrouwen en gehoorzamen. Uiteindelijk staat het grote doel waarvoor u en ik geschapen zijn op het spel – om bij Hem te zijn en de heerlijkheid van de Zoon te aanschouwen. Het geloof dat de Vader een Bruid aan Zijn Zoon gegeven heeft, waar Jezus in de moeilijkste periode van Zijn leven voor bidt: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt’ (Johannes 17:24).


Ze hebben allemaal een diepe geestelijke betekenis, de beelden die God in Zijn schepping heeft gelegd om iets van Zijn heerlijkheid te openbaren. Om iets van Hem Zelf en de liefde van Hem duidelijk te maken. Om de diepe liefde en eenheid tussen God de Vader en God de Zoon duidelijk te maken. Op het spel staat ons geloof in de betrouwbaarheid van Gods Woord, onze onderwerping aan wat Gods Woord leert over huwelijk en seksualiteit, man- en vrouw-zijn, en dat we ons in leer en leven laten leiden door de Bijbel.

Er staat dus veel op het spel.

Wat mag het ons kosten?
Wat veel waard is, kost ook veel. Dat heb ik in mijn leven mogen ontdekken. Wat je niets kost, is je niets waard. Er staat wat betreft huwelijk, gezin en seksualiteit veel op het spel, dus mag het veel kosten om hiervoor op de bres te staan.

Als gemeenten en kerken in Nederland moeten we ons bewust worden wat er op het spel staat, om zo in ons persoonlijk leven en in de kerken een opwekking te mogen beleven. Het is nodig dat de gemeente van Jezus Christus in Nederland herontdekt dat ze geschapen is om God te verheerlijken en van Zijn heerlijkheid te genieten. Dat de vervulling van ons leven en onze behoeften enkel en alleen in de Zoon te vinden zijn. Dat God geen behagen heeft in brandoffers maar dat de offers voor God zijn: een gebroken geest, en een verbrijzeld en verslagen hart. Dat zal Hij niet verachten.

Ook interessant

Plicht van de vader

Trouwen zonder verliefd te zijn geweest?

Een christelijke leerling uit mijn klas vertelde me dat zijn ouders zijn huwelijk hadden gearrangeerd. Hij werd geboren in Armenië, maar het