Je bekijkt nu Bijbels antwoord voor man en vrouw en kind

Bijbels antwoord voor man en vrouw en kind

Leestijd: 4 minuten

Voor kerk en samenleving is een goede kijk op het huwelijk, seksualiteit, man/vrouw en dergelijke onmisbaar. Helaas staat de dominante visie in de huidige cultuur daar haaks op. De impact hiervan vraagt om een gezamenlijk antwoord. Het vraagt vooral om een hernieuwd verwoorden van de aloude Bijbelse waarheid. Vandaar de nieuwe stichting Bijbels Beraad Man/Vrouw.

Waarop kon men terugvallen tijdens de lockdown? Op het gezin! De zegen daarvan hebben velen ervaren. Anderzijds namen in instabiele gezinnen gevoelens van angst en onveiligheid toe. En singles voelden zich vaker erbuiten staan. Het bleek eens te meer belangrijk om te investeren in goede huwelijken en in hechte relaties voor alleengaanden. Dat vraagt om een visie die opbouwt. Zo’n visie moet gefundeerd zijn op Gods Woord en gericht zijn op de drie-enige God, Die de ware liefde is.

Genderideologie
Wat blijft er in de politiek over als ‘corona’ alle aandacht opeist? Allerlei debatten zakten in, maar op één terrein bleef het levendig: dat van de genderideologie. Hier wordt helaas niet zozeer gebouwd, maar afgebroken. In de hoge kantoren in Genève, Washington, Brussel en Den Haag zit men niet stil! En reken er maar op dat dit invloed heeft.

Dat geldt voor alle continenten. Stel dat je in de Verenigde Staten woont en als verpleegkundige niet wilt meewerken aan geslachtsveranderende operaties? Dan kun je straks, als naar Joe Bidens belofte de Equality Act wordt ingevoerd, een baan wel vergeten. Of stel dat je in Afrika als predikant een Bijbels gezinsleven wilt bevorderen? Europese en Amerikaanse ‘ontwikkelingshulp’ ondermijnt dat op geweldige schaal, zo valt te lezen in Target Africa.

Het is ook hier. Wat moet je doen, als je kind van vier uit school komt en vertelt dat het geleerd heeft hoe het om moet gaan met masturbatie? Als je dochter van zeven thuiskomt met: „Mama, ik moet er van de juf over nadenken of ik niet liever een jongetje ben”? Als je merkt dat je zoon van negen naar de apotheek is geweest voor voorbehoedsmiddelen, op advies van school? Dit is, als het aan de WHO ligt, bepaald geen fantasie, getuige het rapport ”Standards for Sexuality Education in Europe”.

Hoe ga je ermee om, als je je zoon tot man in Bijbelse zin wilt opvoeden? Volgens het EU-rapport ”Strategie voor gendergelijkheid” is dat een kwestie van ”genderstereotypering”, en moet je daarmee stoppen.

Waar moet je heen, wanneer je hulp zoekt omdat je niet wilt toegeven aan homoseksuele gevoelens? Gezien het debat van dit voorjaar valt in Nederland straks iedere vorm van hulpverlening die geen ruimte laat voor homoseksuele praktijk onder verboden ”conversietherapieën”.

Afwijkende geluiden
Wat dan? Mopperen op beleidsmakers en hopen dat hun dwaasheid weer overwaait? Helaas, ook op het grondvlak gaan de ontwikkelingen door. Iedere dag stranden er in ons land 92 huwelijken. Inmiddels groeit een op de zes kinderen op in een eenoudergezin. Het aantal geslachtsveranderende operaties stijgt met vele procenten per jaar. Kinderen leren nauwelijks wat het betekent om man of vrouw te zijn. Seksuele losbandigheid is overal.

Je terugtrekken in een zuil dan maar? Dat helpt niet. Gezien het debat over identiteitsverklaringen lijkt de tijd voorbij dat op school onverkort gezegd mag worden dat een Bijbels huwelijk de norm is. Erger is dat ook breed in kerken geluiden klinken die afwijken van „het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd.” Aanvaarding van homoseksueel samenlevenden aan het avondmaal, de vrouw in het ambt en een liturgie om transgenders te zegenen. Ook in Bijbelgetrouwe kerken wordt pornoverslaving een veelkoppig monster, raken jong en oud gewend aan seksuele losbandigheid in films, neemt het aantal echtscheidingen toe en groeien opvattingen bij de Schrift weg. ”Het voelt goed, dus het is goed” verdringt steeds meer het ”zoals God het zegt, zo is het goed.”

Dit is niet het hele verhaal. Ook veel niet-christenen in de samenleving beseffen wel dat er echt verschil is tussen man en vrouw. De rechtbank in de zaak Keira Bell (1-12) gaf blijk van gezond verstand. In veel kerken in Nederland zijn er mensen die onverkort willen vasthouden aan wat de Bijbel over het huwelijk zegt. En God werkt nog herstellend. Er waren huwelijken waarin het kwam tot herstel en er waren jongeren die braken met hun pornoverslaving. Sommige kerkenraden zagen in wat de Bijbelse waarheid is over de vrouw in het ambt. Christenen (mannen en vrouwen, getrouwden en alleenstaanden, jongeren en ouderen) kregen een nieuw verlangen om op te komen voor de Bijbelse waarheid. En meer dan eerder trekken hierin christenen vanuit allerlei kerken samen op. De Bijbel is nog hetzelfde als altijd en de Heilige Geest is nog niet geweken.

Hoop en roeping
Er is daarom hoop. En een roeping! Daaraan willen we gehoor geven. Ootmoedig en vrijmoedig. Persoonlijk en publiekelijk. In waarheid en met liefde. We zijn gekomen tot de oprichting van een nieuw platform. In dankbare erkenning dat er brede steun is vanuit alle groepen Bijbelgetrouwe christenen: reformatorisch, breed-gereformeerd, evangelisch, migrantenkerken. Gezamenlijk voelen we de urgentie. Zeker als de vrijheid van onderwijs uitgekleed wordt, komt het aan op vorming in kerk en gezin. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen diep ingrijpen, en dat gezamenlijkheid veelbelovend kan zijn. Vandaar de nieuwe stichting, Bijbels Beraad Man/Vrouw.

Bijbels – omdat alleen Gods Woord ons uitgangspunt mag zijn (Jesaja 8:20). In de Bijbel heeft God Zijn wil uitgesproken. Daarin maakt Hij onmiskenbaar duidelijk welke orde Hij in de schepping gelegd heeft. Hier worden wij gewezen op onze schuld, Gods verlossing en heiliging en het uiteindelijke doel van ons leven en deze wereld.

Beraad – omdat gesprek en bezinning onmisbaar zijn. Gesprek tussen mensen uit verschillende kerken. Overleg met mensen van allerlei expertise. Samen kunnen we elkaar helpen waar nodig, en zoeken naar verdieping van Bijbels inzicht. Dit geeft ook de mogelijkheid om toerusting te geven die toegesneden is op allerlei doelgroepen. Onze doelgroep is primair binnenkerkelijk. De hoop is dat gemeenten en hun leden weerbaarder worden om de Bijbelse visie in de samenleving uit te dragen.

Man/Vrouw – omdat deze tweeslag alle aandachtsvelden omvat waarop wij ons willen richten. Deze zijn fundamenteel voor ons zicht op mens, christen, kerk en samenleving. Toen God de mens schiep, schiep Hij ze „man(nelijk) en vrouw(elijk)” (Genesis 1:27). Dat bepaalt hoe wij onszelf (moeten) zien, hoe huwelijk en gezin, kerk en samenleving geordend zijn, wat de bedoeling is van seksualiteit. Ja hoger, hoe Christus omgaat met Zijn Kerk en welk uitzicht gelovigen mogen hebben. Man en vrouw, getrouwd en ongetrouwd: iedereen die Zijn verschijning heeft liefgehad zal eenmaal „als een reine maagd” (2 Korinthe 11:2) met deze Bruidegom mogen samenwonen. Huwelijken hier zijn tijdelijk, maar hebben zo een glans van eeuwigheid. Daarom is het zo desastreus als dit wordt ondermijnd. En tegelijk zo vol belofte als dit mag worden bevorderd. Daarvoor willen wij bidden en werken. We hopen op steun van alle christenen die zich onvoorwaardelijk aan Gods Woord willen houden.