Het Bijbels Beraad Man/Vrouw is een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit.

Visie

Wat de deelnemers aan het Bijbels Beraad Man/Vrouw met elkaar verbindt, is het geloof dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Op grond hiervan erkennen zij het huwelijk exclusief als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Doel

De doelstelling van het Bijbels Beraad M/V is bezinning en toerusting voor christenen, gemeenten en kerken op het vlak van de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit. Ter verdieping van de kennis van wat de Bijbel leert. Om deze ook in hun onderwijs, getuigenis en levenswandel uit te dragen.

Het Bijbels beraad M/V wil christenen weerbaar maken tegen de ideologisch-gedreven afwijkingen van het Bijbels getuigenis in de samenleving, zoals in seksualisering, feminisme en lhbtiq-ideologie. Het wil hen helpen publiekelijk op te komen voor het Bijbelse getuigenis met betrekking tot huwelijk, seksualiteit en de verhouding van man en vrouw. Het wil christenen ook oproepen om heilig en rein te leven. Niet in eigen kracht, maar vanuit de genade die God door Zijn Heilige Geest wil geven in de weg van geloof en bekering, van gebed en Schriftonderzoek.

Structuur

De dagelijkse leiding van het Bijbels Beraad Man/Vrouw ligt bij het bestuur:

 • Ev. A.C. Baan
 • Ds. S.T. Lagendijk
 • Dhr. W. van der Meer (penningmeester)
 • Dhr E.J. Verbruggen (secretaris)
 • Ds. M. van Reenen (hoofdredacteur)
 • Dhr. L. van der Tang (voorzitter)
 • Dr. P. de Vries

Vanuit diverse kerken hebben er personen zitting in de Visiegroep. Deze groep denkt op de achtergrond mee en is belangrijk voor een verbinding met de achterban. Op dit moment hebben de volgende personen zitting:

 • Ds. H.J. Agteresch
 • Ds. A. Bloemendal
 • Dhr. J.J. Frinsel
 • Ds. S. Jayasinghe
 • Ds. D.E. van de Kieft
 • Ds. J.M.J. Kieviet
 • Ds. O. Lohuis
 • Ds. P. den Ouden
 • Ds. J.R. Visser
 • Dhr. C.N. van der Ziel

Website

De artikelen op deze website hebben gemeenschappelijk, dat zij geschreven zijn vanuit de overtuiging dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarom stemmen zij in de basis overeen in de visie op het huwelijk, seksualiteit en de verhouding van man en vrouw. Dat neemt niet weg dat er accentverschillen zijn in de benadering hiervan, en zeker ook op andere theologische punten. Bestuur en redactie kunnen aangesproken worden op de hoofdboodschap van ieder artikel, maar  de verantwoordelijkheid voor een artikel ligt bij de auteur zelf.

Relaties

Het Bijbels Beraad Man/Vrouw onderhoudt contacten met vele kerkelijke, interkerkelijke en maatschappelijke organisaties, zowel uit reformatorische als uit evangelische kring, die een Bijbelse visie op man/vrouw, huwelijk en seksualiteit hanteren.

Aanbevelingen

Ds. A. (Aart) Bloemendal (PKN): ‘Als hervormd predikant binnen de PKN vind ik het van groot belang dat dit nieuwe platform van start gaat, omdat ik merk dat er steeds minder kennis is ván en waardering vóór het huwelijk als een onverbrekelijke verbinding tussen man en vrouw.’

Ds. O. Bottenbley (Baptistengemeente): ‘Persoonlijk zie ik het Bijbels Beraad Man/Vrouw als een rijke zegen voor leidinggevenden in de kerk. Wij leven in een tijd waarin de scheppingsorde zoals God ons die in zijn Woord geopenbaard heeft en de kerk van alle tijden altijd heeft beleden, sterk onder druk staat. De fundamenten van huwelijk en gezin zijn heilzaam voor ieder die zijn of haar leven daarna richt. Deze worden echter met voeten getreden. Het is moedig dat dit beraad leiders in Gods Koninkrijk en het volk van God wil toerusten en bemoedigen om dwars tegen de tijdgeest in terug te keren naar het gezaghebbende Woord van God en zijn scheppingsorde. Daarom ondersteun ik het initiatief van harte, en wil ik u aansporen om in uw gebeden aan hen te denken en hen alle steun te verlenen.’

S. Jayasinghe (Family Bible Church):Ik vind het als voorganger enorm belangrijk dat Bijbels Beraad M/V tot leven is geroepen, in een tijdperk waarin geestelijke malaise heerst. Er is zoveel verwarring over menselijke seksualiteit, het huwelijk en de verhouding tussen man en vrouw dat helderheid hard nodig is. Bijbels Beraad M/V helpt christenen om toegerust te worden tot het leven volgens Gods Woord. Zo mogen zij een licht zijn in de oprukkende duisternis van ideologische waanzin.’ 

Ds. D.E. van der Kieft (GGiN):Het door God ingestelde huwelijk vormt een rijke basis voor de orde en vrede in kerk, school en samenleving. Omdat deze zegen steeds minder gezien wordt, steunen we dit nieuwe platform.’

Dr. M. Klaassen (PKN): ‘In West-Europa zijn veel panelen aan het verschuiven op het gebied van seksualiteit, gender en identiteit. De recente discussie over de onderwijsvrijheid toonde, dat met name de bezinning op de betekenis van seksuele identiteit een aandachtspunt is voor Bijbelgetrouwe christenen in Nederland. Waar het Bijbelse verstaan op de mens ontbreekt, ontstaat verwarring en weten we niet meer wie we zijn, wat ons zelfverstaan en onze roeping is als man/vrouw. Daarom is het een goede zaak dat er in Bijbels Beraad M/V een breed platform is ontstaan waar christenen vanuit verschillende achtergronden vanuit een gedeelde nood verlangen naar richtinggevende toerusting.’

Ds. B. Labee (GG): ‘Gods Woord is zo duidelijk over m/v: “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. In de eindtijd waarin we leven, mag het profetische getuigenis van Gods scheppingsorde niet ontbreken. Het is onze hartelijke wens en bede dat het Bijbels Beraad M/V daarvoor gebruikt mag worden.’

Ds. O. Lohuis (Goed Nieuws Bediening): ‘Als rondreizend predikant en schrijver ben ik blij met dit nieuwe initiatief. Pleiten voor en vasthouden aan de Bijbelse moraal ten aanzien van huwelijk en seksualiteit is een van de meest liefdevolle dingen die wij voor elkaar en voor de samenleving kunnen doen. Wetteloosheid leidt tot verkilling van de liefde, maar gehoorzaamheid aan Gods leefregels doet de liefde opbloeien.’

Ds. P. den Ouden (HHK): ‘Als predikant juich ik dit platform toe; ik kom in de gemeente bij jongeren en ouderen veel vragen tegen. Bovendien is het verontrustend dat de kerk ongemerkt veel meer door het moderne denken worden beïnvloed dan men zelf in de gaten heeft. Toerusting is hard nodig.’

Ds. K. van Velzen: ‘Bij het lezen van de brief van Judas raakt het me hoe hij van onderwerp wisselt. Hij nam zich voor te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, maar er is iets wat hem enorm geraakt heeft: de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal de aan de heiligen is overgeleverd. Hij waarschuwt voor dwaalleraars die Gods genade in losbandigheid veranderen. Toen al, maar nu ook weer is dit van het allergrootste belang: te staan en te strijden voor de waarheid van Gods onfeilbare Woord als gezaghebbend voor alle terreinen van ons leven!’

Ds. J.R. Visser (GKN):Ik vind het belangrijk dat Bijbels Beraad M/V als nieuw platform van start gaat. We hebben goede bezinning en voorlichting vanuit Gods Woord heel erg nodig tegenover de stortvloed van de geest van de tijd die over ons komt.’

Ds. J. Westerink (CGK): ‘Twee dingen zijn voor mij duidelijk. Allereerst dat wij elkaar als belijdende christenen in ons land hard nodig hebben. Vervolgens dat het in alle actuele zaken rond vrijheid van onderwijs, homoseksualiteit, vrouw en ambt, schepping en evolutie, verhouding man vrouw enz. ten diepste steeds weer gaat om het gezag van Gods onfeilbaar Woord en blijvend Getuigenis. Waar het absolute gezag van de Heilige Schrift over de hele breedte van het leven niet langer erkend wordt, begeven kerk en samenleving zich op een heilloze weg.’