Overgegeven… Romeinen 1 over homoseksualiteit

Bijbel licht
Leestijd: 4 minuten

Als ik zou moeten zeggen wat de belangrijkste tekst in de Bijbel is over homoseksualiteit, zou ik kiezen voor Genesis 1:27, waar we lezen dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep. Dit is de basis voor de opvatting dat homoseksueel verkeer niet Gods bedoeling is. Maar als ik er dan nog één zou mogen noemen, kom ik bij Romeinen 1:26-27.

Wat lezen we daar?

26 Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

In deze Bijbelstudie geef ik vier redenen waarom Romeinen 1:26-27 zo’n belangrijke tekst is.

Reden 1. Het verband tussen afgoderij en homoseksueel verkeer.

“Daarom”, zo begint vers 26. Dat verwijst naar het voorgaande gedeelte, waar het gaat over afgoderij. Vanwege zijn afgoderij straft God de mens. Romeinen 1 laat dus zien dat we homoseksualiteit niet los mogen zien van afgoderij. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat homoseksualiteit zelf een vorm van afgoderij is. Strikt genomen staat er dat homoseksualiteit een gevolg is van afgoderij. Als we de Schepper inwisselen voor een schepsel, gaan mannen vrouwen inwisselen voor mannen – en andersom. Dat moeten we allereerst op de hele samenleving betrekken, en niet op de individuele homoseksuele man of vrouw, alsof diegene als gevolg van zijn/haar afgoderij vervalt in homoseksueel gedrag. Nee, Paulus’ gedachte is: als we de waarheid negeren en God niet eren, dan laat God ons los.

Traditionele christenen kunnen zich er nog weleens over verbazen dat homoseksueel verkeer zo ‘gewoon’ is geworden. Wat is dat proces schrikbarend snel gegaan! Dat is zeker waar. Maar vanuit Romeinen 1 zou je met evenveel recht kunnen zeggen dat dat helemaal niet verwonderlijk is. Afgoderij is in onze samenleving toch ook heel gewoon?! “Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen.” Overgegeven! Daar zit een ‘oordeel’ in. Aangrijpend als we dat bedenken. We kunnen het morele verval van onze samenleving, juist op seksueel vlak, niet los zien van het oordeel van God. En dat geldt evenzeer voor de kerk. Dit is geen oordeel waar we onder moeten buigen. Zo van: het is niet anders. Het is een oordeel dat om bekering vraagt. Laten we onze afgoden weggooien en de Schepper op de eerste plaats zetten! Want wee ons als we dat wel vragen van homoseksuele christenen, maar zelf een afgodisch leven leiden!

Reden 2. De verwijzing naar de schepping.

Paulus wijst er in dit gedeelte op dat homoseksuele relaties ‘tegennatuurlijk’ zijn. Betekent dit dat je niet tegen je ‘geaardheid’ in mag gaan? Dus: hetero’s mogen alleen een heteroseksuele relatie aangaan en homo’s alleen een homoseksuele? Die vreemde uitleg heeft niets te maken met wat Paulus hier wil zeggen. Met het woordje ‘natuur’ verwijst Paulus naar de schepping. Het was in zijn tijd een standaarduitdrukking die wees op de bedoeling van God de Schepper. Paulus is heel duidelijk: zowel homoseksualiteit als lesbische seksualiteit zijn niet natuurlijk, stroken niet met de bedoeling van de Schepper.

Maar hoe kan het dan dat er vrouwen zijn voor wie het zo natuurlijk voelt om seksualiteit te beleven met een vrouw? Hoe kan het dat er zoveel mannen zijn die er niet aan moeten denken om seksualiteit te beleven met een vrouw? Dat heeft te maken met de ontwikkeling van de seksuele identiteit. Seksualiteit is in de loop van de geschiedenis iets heel persoonlijks geworden. Het is los komen te staan van het grote verhaal van de Bijbel. De gevolgen zijn hard en wreed. Ieder kiest zijn eigen seksuele voorkeur. U vraagt: waarom is dat hard en wreed? Omdat we in een fase zijn aanbeland waarin we niet eens meer in de gaten hebben wat ‘natuurlijk’ en ‘tegennatuurlijk’ is! Wat is erger: tegen je zin in het donker dwalen of dat gewillig en met vreugde doen?

Reden 3. Het noemen van lesbische seksualiteit.

Romeinen 1:26 is de enige tekst in de Bijbel waar het expliciet gaat over vrouwelijke vormen van homoseksualiteit. Nu is dat op zichzelf geen reden om de tekst van groot belang te vinden. Immers, als mannelijke homoseksualiteit niet Gods bedoeling is, geldt dat natuurlijk ook voor vrouwelijke. Toch is het van belang dit op te merken. Er wordt namelijk nogal eens beweerd dat het in Romeinen 1:26-27 gaat over pederastische vormen van homoseksualiteit. Het zou slechts gaan om mannen die seksueel contact hebben met jongens – een wijdverbreid gebruik in de Grieks-Romeinse cultuur. Maar als je Romeinen 1:26-27 goed leest, klopt dat niet. Het gaat over wederkerige relaties. Dat ook lesbische seksualiteit wordt genoemd, onderstreept dit. Pederastie kwam namelijk niet voor onder vrouwen. Nee, Romeinen 1:26-27 gaat écht over gelijkwaardige homoseksuele relaties.

Reden 4. De kracht van de begeerte.

Als we de tekst goed lezen, zien we dat Paulus het niet alleen over homoseksuele gedragingen heeft, maar ook over de begeerte die dat gedrag veroorzaakt. Er is sprake van “oneervolle hartstochten” (HSV) en “lust”. Wat kunnen onze lusten ontzaglijk sterk zijn. Je hoeft echt geen homoseksuele gevoelens te hebben om dat te weten! Paulus waarschuwt ons. Lust kan fijn zijn, maar (homo)seksuele lustgevoelens zijn niet neutraal. Ze zijn gevaarlijk. De begeerte baart de zonde. De zonde baart de dood.

Ik voel de noodzaak hierbij een kanttekening te plaatsen. Preston Sprinkle haalt me de woorden uit de mond, daarom citeer ik hem maar: “Laten we de context van Romeinen 1 ook niet vergeten. Paulus schrijft dit hoofdstuk niet om homoseksuele mensen te veroordelen. Hij schrijft het om alle mensen te veroordelen. Als je Romeinen 1 leest zonder Romeinen 2-3 (en de rest van de brief) dan loop je de zaal uit terwijl de film nog maar net is begonnen. Elke discussie, elk debat, elke preek of elke lezing over homoseksualiteit die geen toonbeeld is van de buitensporige genade die straalt vanuit de rest van de Romeinenbrief is op zichzelf een buitensporige minachting van het evangelie” (Geliefden, p. 124). Wie geen last heeft van homoseksuele gevoelens is net zo slecht. En Christus is net zo goed voor homoseksuelen gekomen!

Het is duidelijk: Romeinen 1:26-27 wijst niet alleen vorige generaties christenen de weg, maar ook ons vandaag! De Heere roept ons tot bekering, wijst ons op Zijn heilzame scheppingsorde en waarschuwt ons voor de destructieve krachten van de begeerte. Tot ons heil!

Ook interessant

Podcast 3: Vernieuwd leven

Alles tussen Adam en de Heere was volmaakt. Door de zondeval is Adam alles kwijtgeraakt. Door de zonde is de dood in

Podcast 5: Eén gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin worden kinderen gevormd in tijdelijke zaken en eeuwige zaken. Wat is

Podcast 4: Onderdanige gemeente

De gemeente is onderdanig zoals de Heere dat wil, onderdanig aan Christus. De gemeente wordt ook wel de bruid van Christus genoemd.