Lees meer over het artikel De nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië
855139 07.10.1987 Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ Ãîðáà÷åâ, Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ è åãî ñóïðóãà Ðàèñà Ìàêñèìîâíà Ãîðáà÷åâà âî âðåìÿ îôèöèàëüíûõ ïðîâîäîâ Ïðåçèäåíòà Ôèíëÿíäñêîé Ðåñïóáëèêè Ìàóíî Êîéâèñòî, íàõîäÿùåãîñÿ â ÑÑÑÐ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Ëåîíèä Ïàëëàäèí/ÐÈÀ Íîâîñòè

De nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië

Gorbatsjov streefde naar sterk moederschap Michail Gorbatsjov heeft zich in het verleden helder uitgesproken over het belang van ‘sterke en nuchtere vrouwen die de opvoeding van de kinderen als hun…

Lees verderDe nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië

Twee oud-leerlingen starten artikel 12-procedure tegen Gomarus Scholengemeenschap

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws
 • Leestijd:2 minuten gelezen
 • Laatste wijziging in bericht:5 augustus 2022

Twee oud-leerlingen van de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem beginnen een zogeheten artikel 12-procedure tegen de school. Ze willen de school laten vervolgen voor dwang en discriminatie vanwege hun homoseksuele geaardheid.…

Lees verderTwee oud-leerlingen starten artikel 12-procedure tegen Gomarus Scholengemeenschap

Waarom ik halverwege ben weggegaan bij de EO-Jongerendag  

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Column
 • Leestijd:7 minuten gelezen
 • Laatste wijziging in bericht:25 augustus 2022

Tijdens de EO-Jongerendag op 11 juni werd er door een zangeres een opmerkelijk statement gemaakt met een regenboogvlag. Vanouds werd de EO beschouwd als een Bijbelgetrouwe organisatie, hoewel de jongerendag…

Lees verderWaarom ik halverwege ben weggegaan bij de EO-Jongerendag  

Over de grens: landelijk recht abortus afgeschaft in VS & Noorse regering verbiedt conversietherapie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Over de grens
 • Leestijd:4 minuten gelezen
 • Laatste wijziging in bericht:16 augustus 2022

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt is veel aan de hand. Berichten buitelen over elkaar heen. Het Bijbels Beraad M/V selecteert wekelijks een aantal…

Lees verderOver de grens: landelijk recht abortus afgeschaft in VS & Noorse regering verbiedt conversietherapie

Ontwikkelingen rond homofilie in het licht van de Bijbel

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Verdieping
 • Leestijd:16 minuten gelezen
 • Laatste wijziging in bericht:28 mei 2022

In de huidige maatschappij zijn diverse zorgelijke ontwikkelingen te signaleren. Er is sprake van polarisatie en ‘framing’, er zijn allerlei misverstanden en regelmatig duikt nepnieuws op. Waarheid en liefde worden…

Lees verderOntwikkelingen rond homofilie in het licht van de Bijbel

Over de grens: inzegening ‘homohuwelijk’ & ‘undercover-transactivisten’ 

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Over de grens
 • Leestijd:4 minuten gelezen
 • Laatste wijziging in bericht:17 augustus 2022

Op het gebied van schepping, huwelijk, seksualiteit en alles wat daarmee samenhangt is veel aan de hand. Berichten buitelen over elkaar heen. Het Bijbels Beraad M/V selecteert wekelijks een aantal…

Lees verderOver de grens: inzegening ‘homohuwelijk’ & ‘undercover-transactivisten’