Statement Gomarus naar aanleiding van NRC-artikel

Chris Flikweert
Leestijd: 4 minuten

NRC Handelsblad publiceerde zaterdag 27 maart een verhaal waarin acht oud-leerlingen van de Gomarus hun onvrede uiten over de manier waarop de school met homoseksuele leerlingen om zou gaan. Die worden volgens het artikel gedwongen om ‘uit de kast’ te komen. In reactie op deze aantijging schreef bestuursvoorzitter Chris Flikweert onderstaand statement.


Statement Gomarus scholengemeenschap n.a.v. NRC-artikel d.d. 27 maart

26 maart 2021 | Gorinchem

Gomarus: bewogen, bevlogen en betrokken

Statement Gomarus scholengemeenschap n.a.v. NRC-artikel d.d. 27 maart

In een publicatie vandaag in NRC Handelsblad staat de Gomarus centraal. Het raakt ons diep om de negatieve ervaringen van oud-leerlingen van onze school te lezen. Leerlingen komen naar de Gomarus om daar prettig, veilig en goed onderwijs te krijgen. Als ik dan lees dat Mace de With en enkele anderen zich absoluut niet veilig hebben gevoeld, dan doet dat ongelofelijk veel pijn. Mace heb ik, nadat ze me een brief had gestuurd, daar uitgebreid over gesproken. Ik heb toen ook mijn spijt betuigd voor wat niet goed is gegaan. In goed overleg hebben we er daarna met elkaar een streep onder gezet. Bij de Gomarus zijn leerlingenzorg en sociale en fysieke veiligheid een belangrijk thema. Ons doel is dat elke leerling met positieve ervaringen de Gomarus verlaat. Over onze school en over de sociale veiligheid is veel meer te vertellen dan de krant doet. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kennis kan nemen van het gehéle verhaal, willen we langs deze weg graag enkele aanvullingen met u delen.

Waar staat de Gomarus voor?

De Gomarus scholengemeenschap is opgericht door christelijke ouders die het belangrijk vinden dat de opvoeding van hun kinderen thuis en die op school qua waarden en normen in lijn met elkaar zijn en elkaar versterken. Bewezen is dat dit bijdraagt aan een veilig klimaat. De ouders van onze leerlingen zijn er met ons voor honderd procent van overtuigd dat God ons de Bijbel heeft gegeven als een gids voor dit leven, omdat daarin door de genade van Jezus Christus het goede is te vinden, voor henzelf en voor hun kinderen. Op de Gomarus is deze christelijke levensovertuiging onderdeel van alle aspecten van het onderwijs, van de schoolcultuur tot de schoolboeken. Daarom vertrouwen duizenden ouders hun kinderen dagelijks aan onze zorgen toe. Daar zijn we hen dankbaar voor. Dat verplicht ons tegelijk tot de grootste zorgvuldigheid en integriteit.

De kernwoorden van de Gomarus zijn ‘bewogenbevlogen en betrokken’ en dat maken we ook waar:

  • Bewogen met het welbevinden van onze leerlingen in dít leven, maar ook in het leven na de dood, waarin we vast geloven. 
  • Bevlogen docenten, ondersteuners en zorgmedewerkers, die vanuit hun overtuiging met passie hun werk doen voor onze leerlingen. 
  • Betrokken op elkaar. Er voor elkaar zijn in lief en leed, ook als het moeilijk is. Je medemens liefhebben als jezelf.

Deze passie heeft geresulteerd in een school die al jarenlang goede tot excellente onderwijsresultaten boekt. Daarnaast heeft de invoering van Passend Onderwijs op de Gomarus geleid tot vrijwel inclusief onderwijs. Voor nagenoeg elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, is bij ons plaats en ondersteuning te vinden. Nog belangrijker is: het overgrote deel van de leerlingen (met welke achtergrond of geaardheid dan ook) voelt zich veilig op onze school. De jaarlijkse landelijke onafhankelijke metingen van Vensters voor Verantwoording laten dat jaar op jaar zien met scores ruim boven het landelijk gemiddelde.

Juist omdat naastenliefde vanuit ons christelijk geloof essentieel is, hechten wij veel waarde aan een veilig sociaal klimaat. In zo’n klimaat kunnen kinderen opbloeien en tot leren komen. Tegelijkertijd beseffen we dat we in een gebroken wereld leven: er gaan helaas dingen anders dan bedoeld, ook op dit gebied. Het raakt mij daarom diep, zoals eerder is aangegeven, als leerlingen zich bij ons op school niet veilig hebben gevoeld en daar slechte herinneringen aan hebben overgehouden. Nogmaals, dat betreur ik.

Ik ben ervan overtuigd dat onze docenten, onze zorgmedewerkers en onze vertrouwenspersonen met de beste intenties en professioneel hun werk doen, tot tevredenheid van de leerlingen. Soms worden daarbij fouten gemaakt. Zij staan immers af en toe voor zeer moeilijke beslissingen die onder tijdsdruk moeten worden genomen. Het schoolbeleid is om nooit zonder overleg en instemming van de leerlingen met ouders over hun geaardheid te spreken. De zorgplicht van de school verplicht ons wel om – in het belang van de betrokken leerling – ouders te informeren als de (fysieke) veiligheid van hun minderjarige kind in het geding is en wij daarvan weten.

Sociale veiligheid en seksuele diversiteit

Hoe kijken wij aan tegen seksuele diversiteit, in het licht van de sociale veiligheid voor alle leerlingen? Wij geloven dat een veilig klimaat voor iedereen begint met het luisteren naar wat God ons in de Bijbel voorhoudt en meegeeft voor alle terreinen van het leven. Onze visie op seksualiteit ontlenen we daaraan: seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats. Daarbij zijn de Bijbelse voorschriften bindend voor het seksuele leven. Deze seksuele moraal betekent dat de huwelijksrelatie wordt geëerbiedigd. De medemens wordt met respect (en rein en zuiver) benaderd. Dit sluit seksueel getinte grappen en intimidatie uit. Ook voor losse seksuele contacten is geen ruimte, omdat het monogame huwelijk als de door God gegeven vorm van omgang tussen man en vrouw wordt gezien. God wil dat wij ons lichaam, dat wij van Hem hebben ontvangen, aanvaarden en ook als tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Ook in ons uiterlijk laten wij het in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw tot uitdrukking komen.

Vanuit bovenstaande invalshoek gaan wij met mensen om en richten we ons onderwijs in. Hoe we dat doen, hebben we beschreven in een visienota, is geïmplementeerd in ons beleid en in een anti-pestprotocol met coördinator. Concreet betekent dit onder meer dat op onze school homoseksuele leerlingen net zo welkom zijn als heteroseksuele leerlingen. Soms gebeurt het dat homoseksuele leerlingen aangeven uit de kast te willen komen. Daar is dan ruimte voor.

Uit de publicatie in NRC Handelsblad kunnen lezers de conclusie trekken dat het voor homoseksuele leerlingen op onze school onmogelijk is zichzelf te zijn. De praktijk wijst gelukkig anders uit. De meesten van hen ervaren de Gomarus als een bewogen, bevlogen en betrokken school. Met mijn collega’s en met onze leerlingen blijven we ons er iedere dag weer voor inzetten dat dit voor iedereen geldt.

Chris Flikweert

Voorzitter College van Bestuur

Ook interessant

Bijbelstudie: Genesis 19 en sodomie

”Sodomie”. Wie kent het woord niet? We denken al snel aan homoseksuele handelingen. Maar gebruiken doen we het woord niet meer. Is

ogen, verbond

Commentaar: Aanstootgevend LHBT-activisme

Welk fatsoenlijk mens wil ongevraagd zijn neus gedrukt krijgen op naaktposters van een transgender als hij argeloos het gemeentehuis bezoekt? Of van

boek

Commentaar: Homo in de biblebelt

Onlangs verscheen het boek ‘Homo in de biblebelt’. Met enig recht sprak Herman van Wijngaarden – een van de sprekers op het