Bijbelstudie: Heiliging is anders zijn dan de wereld – Lev.18:1-3

raimond-klavins-w9h2jQbM24I-unsplash
Leestijd: 5 minuten

‘De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, uw God. U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan.’ − Leviticus 18:1-3

Wat moet je doen als je honger hebt? Eten natuurlijk!

God schiep de mens man en vrouw. God maakte hen seksueel. Hij gaf verlangen in ons lichaam. Hij schept honger in je leven. Wat moet je doen als je seksuele honger hebt? Iedereen om ons heen zegt: eten natuurlijk!

Anders
‘Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Ik ben de HERE uw God’. Hij heeft het volk Israël uit Egypte geleid tot hier in de woestijn. Hij heeft hen machtig uitgeleid om aan Hem te worden toegewijd. Ze werden apart gezet om heilig te leven. Heilig leven betekent in de eerste plaats: anders leven. Dat maakt de HERE Zijn volk ook duidelijk als Hij hen in de woestijn bij de berg apart neemt om hen te leren wat het inhoudt dat ze nu van Hem, de Heilige, zijn. Het betekent dat ze er een totaal andere levensstijl op na moeten gaan houden dan waar ze in Egypte aan gewend waren geraakt en totaal anders moeten leven dan de levensstijl die ze in Kanaän aan zullen treffen.

Egypte
Hadden ze de invloed van Egypte ondergaan? Als je ergens lang woont ga je de gewoonten van het land overnemen. Daarom spreekt de HERE ook over Egypte als het land, waarin u gewoond hebt. Was die invloed niet duidelijk geworden toen ze, zelfs na de bevrijding, een beeld van God gingen maken – een stierkalf, zoals men in Egypte deed? Een kalf is het teken van kracht, van potentie. Een stierkalf is een seksueel geladen beest. Als je die kracht, die potentie aanbidt, raak je zelf seksueel geladen. Je godsdienst wordt seks. Je mag als je god –als een beest− tekeer gaan.

Heiliging is bekering. Het is het foute verleden loslaten. Ze moeten de goden van Egypte vergeten. Ze moeten die levensstijl achter zich laten en zich richten op een heilig leven in het verbond met de heilige God Die hen redde. Dat is hun toekomst in het land waar God hen brengt.

Kanaän
Daar in Kanaän moeten ze totaal anders gaan leven dan de mensen die er wonen. Want in Kanaän had men door de godsdienst een walgelijk seksueel leven – niet alleen leefden ze als de beesten, maar ze paarden zelfs met de beesten.

Wat voor godsdienst men in Kanaän erop nahield, wordt duidelijk uit de mythe die gaat over Baäl, de god van de vruchtbaarheid en Moot, de god van de dood. Die strijden met elkaar en winnen om de beurt.

Op die manier verklaarde men de wisselingen van de seizoen: in de dorre zomer heeft de god van de dood het voor het zeggen, maar in de vruchtbare regenwinter is Baäl de baas, de god van de vruchtbaarheid. En als de winter voorbij is, moet Baäl verdwijnen voor de god van de dood. Maar voordat hij verdwijnt, heeft hij op aarde eerst nog gemeenschap met een koe. Als je zo’n god aanbidt, ga je niet alleen leven als de beesten, maar ook met de beesten. En de Schepper walgt en gruwt daarvan. Die hele afgodendienst is een zwijnenstal.

‘U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.’ − Leviticus 18:21-25

Vervloekt is Kanaän
In Genesis 9 spreekt Noach een vloek uit over Kanaän (zie vers 18-29). Dat is de vloek over de schaamteloosheid van Cham. Toen vader Noach dronken en naakt in de tent lag, riep Cham z’n broers erbij om te lachen. Als Noach weer nuchter is, profeteert hij. Hij ziet in de toekomst. Hij ziet de zonde van Cham doorlopen in het geslacht van zijn kleinzoon Kanaän. Hij ziet hoe die schaamteloosheid uitloopt op een seksuele wildernis. En dan zegt hij : ‘Vervloekt zij Kanaän.’

Als je bedenkt dat dit oordeel alleen Kanaän treft, zie je dat in dat oordeel ook Gods goedheid is. Want Cham had vier zonen. Maar zijn zonde zal alleen bij Kanaän tot uitbarsting komen. De HEERE beperkt dus de zonde. Hij houdt het binnen de perken. Er waren later rond Kanaän ook heel wat volken, bij wie het op lange na niet zo’n seksuele wildernis is geworden als in Kanaän. Juist in Kanaän werd het tot Sodom en Gomorra. Juist in Kanaän was de godsdienst een orgie van seksuele uitspattingen. Dat wordt zo’n troep in Kanaän, dat het land −zegt de Heere− zijn inwoners uit zal spuwen. Daarom ook moest Gods volk zo hard optreden en de Kanaänieten uitroeien. Die troep wilde de HEERE niet meer zien.

God wil niet dat Israël Kanaän wordt. In Leviticus 18 waarschuwt de Heere vooral tegen incestueuze handelingen − seks met familie en naaste. Dat zegt de HEERE zo nadrukkelijk, omdat ze als familie allemaal bij elkaar woonden, in tenten. Waar al die families bij elkaar woonden, kunnen er tussen familieleden op het gebied van seksualiteit allerlei dingen gebeuren. Dat verbiedt de HEERE. Hij wil geen bloedschande zoals in Kanaän.

Help: we zijn niet anders
Heilig leven is anders leven – dat is de boodschap voor het volk dat God geroepen heeft om voor Hem te leven. Zoals dat gold voor het volk dat uit Egypte werd bevrijd, geldt dat nog voor ons die geloven door Jezus Christus te zijn bevrijd. Maar daarmee komen we echt in de problemen: we moeten anders zijn, maar we zijn niet anders…

In ons zit de oude mens. Dat is onze hang naar de zonde. Wat de Schepper een gruwel vindt, vinden wij interessant. Juist ook op het gebied van de seksualiteit merken we die kracht van de zonde in onszelf. Porno is een smerig gebeuren waarin de seks zonder liefde uitgeleefd wordt. Maar onze oude mens heeft er geen afkeer van. Smerige moppen vertellen over seks is met modder gooien naar wat God goed gemaakt heeft. Maar wij vinden het van nature wel interessant. Nu is seksualiteit niet verkeerd. Het seksuele verlangen is door God in ons gelegd. Maar dat verlangen wordt een monster in je als je het niet onder de knie houdt. Je oude mens hangt naar het kwade, die wil het kwade, die zoekt alles wat God verboden heeft.

Je kunt heel moedeloos worden als je weer gevallen bent in zonde, als je weer toegegeven hebt, als je weer… Juist seksuele zonden hakken er diep in, want –schrijft Paulus– elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om, maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Je voelt je zo schuldig, je wilt het niet en toch doe je het. Je wilt anders en je kunt niet anders. Je zit vast in het donker. En je denkt dat God niks meer met je te maken wil hebben nu je zo diep gevallen bent. Want Hij is toch heilig? Hij is toch rein?

De kracht om anders te worden
De zonde zit in ons. Het trekt aan ons. Hoe kom je er ooit af? Paulus vroeg zich ook al enigszins vertwijfeld af wie hem ooit zou kunnen verlossen uit die cel van eigen vlees en begeerte en zonde. Hij roept dan uit: Gode zij dank – door Jezus Christus.

Hij kan het. Hij doet het.
Hij geeft verlossing. Hij geeft nieuw leven.
Hij geeft je reinheid, Hij geeft je zuiverheid.
Hij brengt je dicht bij de heilige God – dicht bij het hart van de Vader.

Ga steeds weer naar Hem in je strijd. Het zal je goed doen.


Gepubliceerd: 19-08-2022

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. H. Drost. Lees ook deel 2 en deel 3

Ook interessant

Jozef: een Bijbelse man

Het leven van Jozef, zoals beschreven in Mattheüs 1:18-25, biedt een aantal bijzondere oriëntatiepunten op Bijbelse mannelijkheid. In dit Bijbelgedeelte gaat het

Werkisme negatief voor vruchtbaarheid

Werkisme leidt tot een lagere vruchtbaarheid. IVF moet de kinderwens later alsnog vervullen. Leren we onze kinderen ‘contra mundum’ te leven?

Podcast 5: Eén gezin

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. In het gezin worden kinderen gevormd in tijdelijke zaken en eeuwige zaken. Wat is