De invasie van de roze revolutie

De roze revolutie gaat gepaard met strijd tegen een machtige vijand.
Leestijd: 5 minuten

Zodra het volk Israël was aangekomen in het beloofde land, keerden vele vijanden zich tegen hen. In Joz.11:4 lezen we over deze vijanden: ‘Zij trokken uit, en met hen al hun legers: veel volk, zo talrijk als de zandkorrels die aan de oever van de zee zijn, en zeer veel paarden en wagens’. In Joz.17:16 raken de Israëlieten onder de indruk van zoveel materieel, dat zij vreesden voor ‘de ijzeren strijdwagens’ die ‘bij alle Kanaänieten’ waren. Ze zagen aan wat voor ogen was en vergaten de macht van de HEERE.

De huidige ‘geest’ van de ‘roze revolutie’ doet mij denken aan deze ijzeren strijdwagens. Werkelijk overal, ‘talrijk als zandkorrels’ vinden we vandaag ‘bij alle Kanaänieten’ de invloed van de LHBT- lobby. Het overspoelt ons land en de wereld de laatste jaren in een razend tempo. En net zoals destijds de Israëlieten hierdoor overweldigd waren, zo weten veel christenen zich geen raad met deze ontwikkeling of gaan zelfs hierin mee. De blik op de HEERE God en Zijn Woord verdwijnt zo uit het zicht. De ware bedoeling van de HEERE met seksualiteit wordt steeds meer weggedrukt uit de samenleving, uit de gezinnen en uit het denken van veel christenen met alle rampzalige gevolgen van dien. Kunnen wij deze invasie op een Bijbels verantwoorde wijze nog wel het hoofd bieden?

Het leger van LHBTIQA+

De strijders van de roze revolutie noemen zich LHBTIQA+. Deze letters verwijzen naar de vele vormen van seksuele ‘diversiteit’ die door de roze revolutie wordt gepromoot. De letters staan voor:

  • Lesbisch (vrouwen die romantisch aangetrokken worden tot andere vrouwen, niet tot mannen);
  • Homoseksueel (mannen die romantisch aangetrokken worden tot andere mannen, niet tot vrouwen);
  • Biseksueel (personen die zich tot beide geslachten aangetrokken voelen);
  • Transgender (Een man of vrouw die voelt tot het tegenovergestelde geslacht te behoren dan zijn of haar geboortegeslacht);
  • Interseksueel (Een man of vrouw die door een aangeboren lichamelijke handicap, lichamelijke kenmerken heeft van beide geslachten);
  • Queer (Oorspronkelijk: iemand die twijfelt, iemand die niet goed weet of hij of zij man of vrouw is of wil zijn, of iets er tussenin, en/of niet goed weet of hij of zij seksuele voorkeur heeft voor mannen of vrouwen. Tegenwoordig ook: iemand die het bestaan van sekse en gender volledig wil afschaffen. Een deel van de queers heeft zelf geen LHBTIQA+-achtergrond, maar is puur politiek of maatschappelijk gemotiveerd); en
  • Aseksueel (personen zonder enige romantische interesse). Er zijn nog meer vormen van seksuele oriëntatie en genderidentiteit die niet heteroseksueel zijn: daar staat de + voor.

‘IJzeren strijdwagens’

Men heeft bovenstaande begrippen als norm verheven, het zijn ‘ijzeren’ waarheden geworden in onze maatschappij. Ieder debat is uitgesloten. De ‘wetenschap’ heeft immers bewezen dat het een geaardheid betreft en daar kan iemand niets aan doen. Iedereen die een andere mening heeft is ‘homofoob’ of een ‘hater’ van ‘het jezelf mogen zijn’. De huidige tijdgeest, politiek en maatschappelijk gericht, wil een volledig gender-loze maatschappij, het huwelijk afschaffen en vrije seks voor iedereen. Alles m.b.t. sekse en gender moet ongedefinieerd en ‘fluïde’ zijn. Het onderscheid tussen man en vrouw wil men op deze manier volkomen opheffen. Dat vooral het denken van jonge mensen wordt aangevallen door deze ‘ijzeren strijdwagens’ moge duidelijk zijn.

Goede bedoelingen

Op oudersenonderwijs.nl kunnen we lezen: Scholen zijn verplicht om seksuele voorlichting te geven tot en met de onderbouw van de middelbare school. Dat staat in de kerndoelen’. Hoewel scholen niet verplicht zijn om de lesmethode van bijv. stichting Rutgers, ‘Kriebels in je buik’ te gebruiken, blijkt in de praktijk dat toch veel christelijke scholen hier gebruik van maken. Een groot aantal christelijke basisscholen doet ook mee aan de Week van de Lentekriebels. Deze wordt jaarlijks georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD-en. Onder de mantel van goede bedoelingen zoals ‘kinderen leren grenzen aangeven’, zit helaas ook een andere agenda. Uit een video van Rutgers blijkt al snel waar ze voor staan. Zo horen we: ‘Regels over hoe een man een man moet zijn, of een vrouw een vrouw, hebben we niet’. Vrije seks van alle partijen wordt brutaal en zonder schaamte gepromoot, want ‘die sh*t zijn we allang voorbij’. De methode ‘Lang leve de Liefde’ is speciaal bedoeld voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen leren: ‘Doe het alleen als je er klaar voor bent’ en: ‘Hoe maak je seks leuk’ (leerlingenmagazine). In de handleiding voor docenten staat op de website: ‘Probeer homoseksualiteit steeds als vanzelfsprekend te verwerken in de verschillende onderdelen en bij de discussies’, en: ‘Benader homoseksualiteit vanuit een positieve invalshoek’. Je bent immers hoe je je voelt en je mag zijn wie je bent.

Ik bezocht ooit een voorlichting van de week van de Lentekriebels op de christelijke basisschool van onze dochter. De mevrouw vertelde namens de GGD aan de ouders dat pubers ‘moesten experimenteren’ en ‘ontdekken wat voor hen fijn is’. In gesprek met de directeur kreeg ik te horen dat er ‘nu eenmaal verschillende soorten ouders op school zijn’ en daar diende rekening mee gehouden te worden.

Aanzet tot wetteloosheid

Het moge duidelijk zijn dat al deze zaken lijnrecht tegenover Gods gedachten staan. Hij heeft gesteld in zijn woord dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, zijn vrouw (!) zal aanhangen en ‘die twee zullen tot één vlees zijn’ (Gen.2:24; Mat.19:5). ‘Die twee’, de man en zijn vrouw. Seksualiteit vindt naar Gods wil uitsluitend plaats binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw en nergens anders. ‘Na de eerste keer gaat het makkelijker’ wordt er beweerd in het magazine voor leerlingen. Alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk noemt de Bijbel ‘hoererij’. ‘Het lichaam is niet voor de hoererij’ zegt 1Kor.6:13. Ook de opgedrongen visie dat homoseksualiteit aangeboren is, een geaardheid is, is onjuist. Homoseksualiteit is, een gerichtheid, een oriëntatie, die niet vastligt in iemands aard of identiteit. Het is geen zijn (identiteit) maar een doen (handeling). Zij hebben de natuurlijke omgang met de vrouw ‘opgegeven’ (Rom.1:27). Tenslotte is het een gruwel voor God als een man zich als een vrouw kleedt of andersom (Deut.22:5). We concluderen dus dat de voorlichting op scholen niets anders is dan het aanzetten tot de verbreking van de geboden van de HEERE God. Dit is de wetteloosheid. ‘Zonde is de wetteloosheid’ (1Joh.3:4).

Hoe ons te verdedigen?

Hoe kunnen we als ouders nu omgaan met deze aanval op onze kinderen? Uitgangspunt is in ieder geval wat we ook lezen in het boek Jozua: ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen’ (Joz.24:15). Sommigen kiezen ervoor hun kinderen thuis onderwijs te geven. Ik weet niet of dat nu de juiste weg is. Kinderen zullen moeten leren leven met de realiteit van de verschillende samenlevingsvormen en met de gedachten van de wereld. Het lijkt mij het beste ze er van jongs af aan op voor te bereiden zodat ze ertegen bestand zijn. Dit is op zichzelf al een hele strijd, gezien de massale invloed van alle digitale middelen. Wees altijd duidelijk wat je standpunt is als ouders, wijk er geen seconde van af. Zorg dat je met liefde en geduld over deze zaken praat waar dit ter sprake komt, zonder ‘prekerig’ te worden. Met name pubers zijn soms allergisch voor een te stellige houding. We moeten ons realiseren dat er een generatie opgroeit die van jongs af aan wordt overspoeld met de homo- en genderideologie. Wat door ouderen nog als logisch onjuist wordt gekend, wordt door jongeren, ook christelijke jongeren, niet of maar met moeite begrepen. Daarom is fijngevoeligheid, inzicht en vooral gebed zo enorm belangrijk.

Conflict is onvermijdelijk

Soms zijn conflicten onvermijdelijk. Zo heb ik de schoolleiding destijds laten weten dat onze dochter van acht niet aanwezig hoefde te zijn bij de lessen waarin het vrouwelijke geslachtsdeel tot in detail zou worden besproken. Ik gaf dit ook aan tijdens de voorlichting waar meerdere ouders bijeen waren. Ik voelde het onbegrip en de veroordeling, maar dit is het waard om voor te strijden. Ik kreeg onvermijdelijk het stempel ‘onverdraagzaam’ en ‘radicaal’. Wees je ervan bewust dat de groeiende intolerantie tegen de Bijbelse normen over seksualiteit zich uiteindelijk zal keren tegen gemeenten, kerken en ouders die weigeren zich buiten deze normen te bewegen. Met de hulp van onze God en de bijstand van de Heilige Geest mogen wij, nee moeten wij standhouden. ‘U zult de Kanaänieten voorzeker verdrijven, al hebben zij ijzeren strijdwagens [en] al zijn zij sterk’ (Joz.17:18).

Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden, zoals het de heiligen betaamt. Ef.5:3


Dit artikel van Dirk-Jan Jansen verscheen eerder bij Bijbel&Onderwijs. Dirk-Jan is Bijbelleraar in Harderwijk.

Ook interessant


Genderverwarring in het Romeinse Rijk

Misschien bent u niet alleen verontrust, maar ook beangst door de seksuele ethiek die de overheid in onze tijd propageert. Die verontrusting