Overweging van de kinderwens

Zwangere vrouw. Bron: Pexels
Leestijd: 3 minuten

Hoe wordt de kerk gesterkt en onderhouden? In het bijzonder door een christelijke opvoeding van de kinderen, aldus ds. Gerhard Meijer. Dat begint al bij het verlangen naar de kinderzegen.

Welk verlangen hebt u bij de seksuele gemeenschap en het ontvangen van kinderen? Velen denken nooit over deze vraag na. Zij hebben geen hoger doel dan de voldoening van hun lichamelijke lusten. Mensen horen echter nooit iets zonder reden te doen. Zeker niet als er aan een bepaalde daad een groot gevolg kan hebben. Hiervan is zeker sprake bij de seksuele gemeenschap. Hieruit kan nieuw leven ontstaan.

Een eeuwig bestaan

Die mens bestaat uit twee delen: een redelijke geest, verenigd met een vleselijk lichaam. Eerst is het zwak van krachten en onbekwaam om het minste tot zijn eigen nut te doen of te denken. Slechts door veel zorg, moeite en arbeid kan het tot de volwassenheid groeien. De ziel, een onsterfelijke geest zijnde, is in dat zwakke lichaam dom, onheilig en onder de macht van de zonde, zodat ze alleen met veel moeite tot een goed verstand en een heilige wil kan worden gebracht. (…) Zo is de mens dan niet, gelijk de onredelijke dieren, voortgebracht om maar voor een kleine tijd te zijn. Nee, maar nadat het verwekt is, blijft het eeuwigdurend bestaan, waar het de hoogste geluk- of rampzaligheid zal hebben.

Verschillende doelstellingen overwogen

Laten we verschillende doelstellingen overwegen die je kan hebben om naar de kinderzegen te verlangen. Sommigen denken helemaal niet na over de kinderzegen. Zij volgen als een redeloos dier alleen hun lichamelijke lusten. Anderen wensen een erfgenaam voort te brengen, waaraan zij de rijkdom die zij zich verworven hebben, kunnen doorgeven. Ook zijn er mensen die hopen op hun oude dag door hun kinderen gediend te worden.

Tegen elke doelstelling is veel in te brengen. De rijkdom kan je verliezen of het wordt uiteindelijk door je kinderen verkwist. Je kinderen kunnen jong overlijden, of door twist willen ze niet voor je zorgen op je oude dag. En het lichamelijk genoegen kan snel zijn vergeten als je de last van de opvoeding moet dragen.

De mens, voortgebracht zijnde, behoudt een eeuwigdurend bestaan.

Een zaad Gods

U kunt dus niet ontkennen dat men in het verlangen naar de kinderzegen een verstandelijk en redelijk doel voor ogen moet hebben. Er moet een doel zijn waarom u kinderen wilt ontvangen.

Overdenk daarom de waardigheid van de mens en hun eeuwige staat, als u uitziet naar de kinderzegen. Stel u een Godvrezend en Christelijk doel, dat overeenkomt met het eerste en grote gebod: Gij zult den HEERE uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen (Deut. 6:5; Matth. 22:37). Of zoals de apostel zegt: doet het al ter ere Gods (1 Korinthe 10:31). Het grote doel van man en vrouw in hun lichamelijke een-wording, is dat zij ‘een zaad Gods zoeken’. Het doel moet zijn dat God in hun kinderen tot in eeuwigheid kan verheerlijkt worden. Dit heeft Maleachi geleerd uit het voorbeeld van de schepping van de mens: ‘Heeft Hij niet maar één gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods’ (Mal. 2: 15). God wilde dat twee mensen één zouden zijn; opdat ze heilige kinderen, een zaad Gods, gewinnen mochten.

Conclusie

Alle mensen moeten kinderen begeren die heilig zullen zijn; God moet in en door de kinderen verheerlijkt worden, zodat ze God hun Schepper kennen, beminnen en eeuwig tot Zijn lof zullen leven. Het oogmerk van een man en vrouw moet zijn, dat ze voor nieuwe onderdanen verwekken voor Gods Koninkrijk en dat ze Zijn Gemeente vullen met nieuwe telgen. Ieder ander oogmerk dat ouders kunnen hebben is redeloos en goddeloos.


Ds. Gerhard Meijer (1654-1718) beschrijft in Portaal des Heeren (1700) de plichten van de ouders om hun kinderen in de vreze des Heeren op te voeden. Dit artikel is een samenvatting van hoofdstuk 1.

Ook interessant

Met wie rol jij het bed in?

Met wie rol jij het bed in? Misschien vind je het een rare vraag. Voor jou horen seksualiteit en huwelijk bij elkaar.

Podcast 6: In openheid

Adam en Eva waren in het paradijs beiden naakt en zij schaamden zich niet. Is naaktheid iets om ons voor te schamen?

Podcast 10: Boaz en Ruth

In deze tiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Boaz en Ruth. Boaz is de losser van Naomi en Ruth. Hij