Reiniging van de zonde

Kieviet
Leestijd: 3 minuten

Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen (…), zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.
1 Korinthe 6:10-11

De jonge gemeente van Korinthe is samengekomen in haar eredienst. Er is weer een brief van de apostel Paulus ontvangen. Die wordt natuurlijk voorgelezen. Wij luisteren een ogenblik mee.

‘Aan de gemeente Gods die in Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. (1:2) Al eerder heb ik, Paulus, geroepen apostel van Jezus Christus (1:1), u geschreven. Namelijk dat u zich niet moet vermengen met de hoereerders (5:9). En nu zie ik mij genoodzaakt dat opnieuw te doen. Ik doe dat met grote nadruk en diepe ernst. Ik hoor namelijk nog steeds dat er hoererij onder u is, zodanig zelfs als onder de heidenen niet genoemd wordt (5:1). 

Mijn geliefde Korinthiërs, het bederf van het beste is het slechtste. De paradijsbloem van trouw en liefde, van toewijding en tere hartstocht, zoals bedoeld door onze Schepper, wordt op deze wijze in het slijk van de zonde vertrapt. Tot smaad van Gods Naam, tot schande van de gemeente en tot schade van uw ziel.

Dwaal niet, broeders. Bedenk met schrik: hoereerders en ontuchtigen zullen het Koninkrijk van God niet beërven! Het kan nooit en te nimmer samengaan: overspel, ontucht, mannen-met-mannen of vrouwen-met-vrouwen schandelijkheid bedrijvende enerzijds, en het Koninkrijk der hemelen binnengaan anderzijds… Het is onmogelijk! Wie zich daarvan niet bekeert, die zal de deur van dat Koninkrijk gesloten voor zich vinden. Ik, Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, zeg het u aan!

‘Dit wáárt gij sommigen!’ Maar dat is nu toch voorbij?! Dat is toch verleden tijd?! Christus kwam toch uw leven binnen met de kracht van Zijn genade… Of niet?! En dat zal toch vrucht geven… Of niet?! Het is toch onmogelijk dat wie in Christus door een waar geloof is ingeplant, geen vruchten van bekering en heiligmaking zal voortbrengen De levende rank, verbonden aan en puttend uit de Wijnstok, zal toch Gode goede vrucht dragen… Of niet?!

Ja, u herinnert het zich nog. ‘Dit wáárt gij.’ Met verdriet en schaamte herinnert u zich toch uw vorige wandel. Maar nu is het door Gods genade immers anders. U bent gewassen door het bloed van Christus. U bent geheiligd door de Geest van Christus. U bent gerechtvaardigd in de Naam van Christus. U bent ingelijfd in het Lichaam van Christus. Welnu, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. U hebt deel aan Christus ontvangen, en zo aan Zijn schatten en gaven. Dan zal toch ook uw wandel zijn in de navolging van Christus? En uw strijd tegen de verleidingen van binnenuit en van buitenaf in de kracht van Christus. De zonden die nog tegen uw wil in u overgebleven zijn – brengen die geen verdriet en strijd? Daarom: heb Christus lief en vlucht telkens met uw nood tot Hem. Om in deze geestelijke strijd staande te blijven en daarvan getuigenis te geven aan hen die buiten zijn, wens ik u de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.’

Relevantie: Wij leven bijna tweeduizend jaar later. Mede vanuit dit apostolische getuigenis worden wij geroepen ons te bezinnen op ditzelfde thema: de verhouding van man en vrouw. De nood is ons opgelegd! Immers, de boze laat zich gelden met list en geweld. Wellicht nu meer dan ooit. Zijn oogmerk is om de orde die de Heere in de schepping heeft gelegd te verstoren en het onderscheid van de geslachten meer en meer uit te wissen. Een ontwikkeling die ook onze kerken, scholen en gezinnen niet voorbij gaat. Het antwoord daarop ligt niet in iets van ons. Paulus wijst de weg voor allen: het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonde; de vernieuwing door de Heilige Geest. In dat opzicht hebben we allemaal hetzelfde nodig. Gods zegen zij over het Bijbels Beraad Man/Vrouw. 


Ds. J.M.J. Kieviet is emeritus-predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.

Ook interessant

Het leven in een keet (deel III)

Doorleven in een keet kon hij niet meer. Maar het is ontzettend moeilijk om te breken met je oude vrienden, aldus een

Het zevende gebod #3 – Gods volgorde

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes