De strijd tegen de zonde

Kieft
Leestijd: 3 minuten

Tijdens de bijeenkomst waarop het Bijbels Beraad M/V haar plannen presenteerde (10 december 2020), gaf een achttal predikanten in een korte bijdrage Bijbelse Raad. Lees hieronder de bijdrage van ds. D.E. van de Kieft.

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet.
Galaten 5:17

Paulus spreekt hier tot Gods kinderen in Galatië. Ze mogen door het geloof God kennen en liefhebben. Ze hebben vergeving van zonden ontvangen door het allesreinigende bloed van Christus. Ze hebben de gaven van de Heilige Geest ontvangen.

Maar ze zijn een twee-mens, ze hebben een oude en een nieuwe mens, ze hebben vlees en Geest. En die strijden tegen elkaar. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 7:21: Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Gods volk heeft dagelijks te strijden. Die strijd tegen God komt uit hun eigen hart. Die strijd wordt versterkt door de verleidingen van de wereld en door de aanvallen van satan. 

In zichzelf hebben ze geen kracht tegen deze grote menigte. Daarom hebben ze de kracht van de Heilige Geest nodig om staande te blijven, maar ook om te strijden tegen de zonde. Om te strijden tegen satan en zijn listen. Om te strijden tegen de wereldse grootsheden en begeerlijkheden. Maar vooral om te strijden tegen hun grootste vijand: hun eigen ik. Hoe meer licht en genade, hoe meer die tweestrijd van binnen.

Die tweestrijd is er op alle gebieden van het leven. Ook in het gevoelsleven binnen en buiten het huwelijk. Ook in de manier waarop we onze plaats als man of vrouw innemen.

Wanneer het geloof in beoefening mag zijn, is de hemelse Bruidegom Christus nabij. Dan mogen man of vrouw wandelen door de Geest (Gal. 5:16). Dan dienen man en vrouw elkander in de liefde (Gal. 5:13). Dan is er wederzijdse liefde en genegenheid. En is er zelfverloochening.

Maar als hun oude mens, hun vlees, hun eigen ik de boventoon heeft, dan komt de tweestrijd. Dan zijn er vele zondige gedachten, zondige woorden en werken. Ook binnen het huwelijk. Een paar voorbeelden.

  • De oude mens vindt zichzelf het belangrijkste.
  • De oude mens wil de baas spelen, als man of vrouw – er is dan dwang op allerlei manieren of zelfs machtsmisbruik.
  • De oude mens wil gelijk hebben.
  • De oude mens gaat twisten – en dat geeft verwijdering.
  • De oude mens zit vol onreine begeerten – hij heeft zondige gedachten, zondige ogen.
  • De oude mens zoekt het verbodene op, binnen of buiten het huwelijk – daardoor is hij ontrouw aan God en aan man of vrouw.
  • De oude mens is gericht op zichzelf; niet op God en niet op de ander in het huwelijk.

Het vlees zondigt, het begeert tegen de Geest, het maakt scheiding tussen de Heere en de ziel. Maar ook scheiding tussen man en vrouw. En satan probeert dat aan te wakkeren.

Hoe kunnen Gods kinderen gelovig daartegen strijden? Alleen door de grote Overwinnaar Jezus Christus. Om in Zijn kracht de geestelijke wapenrusting te hanteren. Om in Zijn kracht de vijanden tegen te staan. Om in Zijn kracht door de Geest te wandelen. Dan zeggen ze: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Maar het is tegelijk: Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere (Rom. 7:24 en 25). Om elke keer opnieuw verzoening te ontvangen van alle zonden tegen God en tegen de naaste. Ook vergeving voor de zonden binnen en buiten het huwelijk. God alleen de eer voor Zijn eeuwige verlossende en bewarende zondaarsliefde.


Ds. D.E. van de Kieft is predikant in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.

Ook interessant

Podcast 6: Mens zoals het hoort

God heeft de mens zeer goed geschapen. De mens is echter gevallen in zonde en daardoor is dit zeer goede gebroken. Wat

boek

Recensie: Vuur dat nooit dooft

In juni 2022 werd het boek ‘Vuur dat nooit dooft’ van de theologen René Erwich en Almatine Leene gepubliceerd. Dit boek deed

Podcast 1: Liefde als taak

Hoe kan een man zijn vrouw op de juiste manier liefhebben? In Efeze 5:25 wordt de liefde van Christus als voorbeeld gesteld.

De roeping van de kerk

Wat is de roeping van de kerk in deze tijd? In 1 Tim. 3:15 staat dat de gemeente van de levende God

Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en Rebekka. Is dit huwelijk van duizenden jaren geleden nog relevant