Bijbelstudie: De bruiloft te Kana

Bosch_The_marriage-feast_at_Cana_(Boijmans_Van_Beuningen)
Leestijd: 4 minuten

‘En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft’, staat er over de bruiloft te Kana in het tweede hoofdstuk van Johannes. Een Bijbelstudie door ds. P. de Vries, naar aanleiding van Johannes 2:1-19.

Heel opmerkelijk dat het eerste wonder van Jezus door Hem op een bruiloft werd verricht. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Jezus met Zijn discipelen waren door het bruidspaar uitgenodigd naar hun bruiloft te komen. Het ging om een bruiloft in Kana, een dorpje in Galilea. Wellicht waren het familieleden van Hem. Als de wijn op is, verandert de Heere Jezus water in wijn. Een wonder dat we in verband moeten brengen met de overgang van de oude bedeling, waarin men uitzag naar de komst van de Messias, naar de nieuwe bedeling. Nu is Hij gekomen en waar Hij komt –en dat geldt ons heel persoonlijk, als we Hem leren kennen door de kracht van Zijn Geest–, komt er een vreugde in ons leven waarvan we daarvoor geen weet hadden.

Een derde
Mij gaat het nu om het feit dat het bruidspaar Jezus had uitgenodigd. Letterlijk kunnen wij, als we nu in het huwelijk treden, Jezus niet op onze bruiloft –en nog breder, in ons leven– uitnodigen. Geestelijk kan dat wel. Dan denk ik aan het feit dat een jongen en een meisje, een man en een vrouw die in het huwelijk treden de diepe wens kennen om elkaar in alle dingen bij te staan. Niet alleen in de tijdelijke dingen, maar ook in de dingen van Gods koninkrijk, van de eeuwige zaligheid. Dat zij de diepe wens kennen om hun kinderen tot eer van God op te voeden, als God hun huwelijk met de kinderzegen bekroont.

Als er een derde in een huwelijk komt, staat dat haaks op wat God met het huwelijk tussen één man en één vrouw bedoelt. Echter, wil een huwelijk niet alleen een goed, maar ook een echt christelijk huwelijk zijn, dan moet er juist een derde zijn die voor de man nog belangrijker is dan zijn vrouw en voor de vrouw nog belangrijker dan haar man. Die derde is de Heere Jezus Christus. Hij spreekt door Zijn Woord nog altijd tot ons. Lichamelijk bevindt Hij Zich in de hemel, maar door Zijn Geest neemt Hij intrek in de harten van allen die Hem toebehoren.

Wanneer Hij de derde mag zijn en is in het huwelijk, maakt dat de liefde van man en vrouw tot elkaar niet minder, maar wel dieper. Alleen zo kunnen man en vrouw elkaar pas echt –al is het dan nog ten dele– bijstaan in alle dingen. Alleen geleid door Zijn Woord en Geest kunnen kinderen, als het huwelijk met de kinderzegen wordt bekroond, tot Gods eer worden opgevoed. Verborgen omgang met God door Christus is ook een machtig wapen tegen onreinheid.

Gebed in geloof
Hoe kunnen wij, hoe kan een bruidspaar de Heere Jezus Christus in hun leven uitnodigen? Dat is een zaak van gebed, van een gebed in geloof. Je smeekt of de Heere Jezus als Zaligmaker en Middelaar Zich over je wil ontfermen. We smeken of Hij ons bij de hand neemt en wij geven van onze kant Hem de hand. Zaak is dan dat wij vervolgens elke dag naar Hem vragen. Dat wij elke dag vragen om de hulp van Zijn Geest.

Als man en vrouw niet met elkaar praten en geen dingen met elkaar delen, dan groeien zij uit elkaar, De liefde tot elkaar verkilt en, als God het niet verhoedt, loopt het tenslotte op een echtscheiding uit. Zoals man en vrouw met elkaar moeten praten, zo moeten zij dat persoonlijk en ook in elkaars aanwezigheid met de Heere doen. Zij moeten ook met elkaar over de Heere spreken. Het leven van een christen is een leven gestempeld door bekering; en bekering hebben we ons hele leven lang nodig.

Medediscipelen
Niet alleen Jezus werd uitgenodigd, ook Zijn discipelen, Zijn leerlingen. Nog altijd heeft de Heere Jezus leerlingen of discipelen. Als het goed is, zijn we zelf een leerling of discipel. Dan is er de behoefte aan een band met medediscipelen. Contact met medechristenen die dicht bij de Heere leven, is een van de middelen die God gebruikt om ons dicht bij Hem te houden. Die contacten moeten we zoeken. Die contacten moeten we onderhouden. Zeker als het gaat om het Bijbelse getuigenis over huwelijk en seksualiteit geldt wat wij lezen in de brief aan de Hebreeën dat wij elkaar moeten aansporen om niet van de levende God af te wijken. Dagelijks horen we geluiden die haaks staan op het Woord van God. Wat is het dan dubbel belangrijk dat wij anderen, en anderen ons het Bijbelse getuigenis voorhouden, en hoezeer het de moeite waard is daarnaar te leven.

Ik kom terug op het feit dat Jezus de grote Derde in elk huwelijk behoort te zijn. Dat geeft een huwelijk een vast fundament. Het voorkomt dat een huwelijk verkilt of op een echtscheiding uitloopt. Volmaakte huwelijken zijn er niet, maar wel goede huwelijken. Huwelijken waarin man en vrouw elkaar liefhebben, elkaars gebreken verdragen, elkaar bijstaan en corrigeren.

Zelfs het beste huwelijk wordt tenslotte door de dood ontbonden. Was een huwelijk niet alleen een goed, maar ook een echt christelijk huwelijk, dan wordt bij de dood wel de huwelijksband voorgoed verbroken, maar niet die van broeder en zuster in Christus. Zo mogen man en vrouw weten dat zij elkaar samen met al de heiligen –met allen die door de loop van de eeuwen een leerling van Jezus zijn geworden– zullen weerzien voor de troon van God en van Jezus als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegnam. Wat kan het een vreugde over het huwelijksleven geven als wij zo ons huwelijk in eeuwigheidslicht mogen zien.


Gepubliceerd: 10-03-2022

Ook interessant

Podcast 2: In gelijkwaardigheid

De Heere gaf aan Adam een vrouw als hulp tegenover hem. Wat betekent dat precies? Was Eva alleen de hulp van Adam

Het zevende gebod #5 – Duizend gevaren

De Heidelbergse Catechismus behandelt het zevende gebod kort, kernachtig. Over de rijke inhoud ervan hield ds. T.A. Bakker uit Nieuwe-Tonge recent zes