De Bijbelse weg voor de homofiele medemens

aaron-burden-9zsHNt5OpqE-unsplash (3)
Leestijd: 4 minuten

Veel mensen, ook christenen, worstelen met homoseksualiteit. Of ze weten er geen raad mee. Het is een gevoelig en controversieel thema. Homofilie, het zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht, is op zich geen zonde, ook al is het niet zoals God het heeft bedoeld. Het hebben van seksueel contact met iemand van hetzelfde geslacht, –homoseksualiteit– is een zonde, want met de handeling kiest men tegen Gods geboden.

Onderzoekers veronderstellen dat homofiele gevoelens voortkomen uit een combinatie van genetische, hormonale en omgevingsinvloeden: gezinssituatie, seksueel misbruik, et cetera. In elk geval is homofilie een exponent van de gebrokenheid door de zondeval, met andere woorden: een vervorming van de door God in de schepping gelegde heteroseksuele aantrekkingskracht.

Wat zegt de Bijbel?
Slechts enkele teksten zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van wat de Bijbel wil zeggen over homoseksualiteit. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk en „Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn” (Gen. 2:24). Ook Jezus verwijst in Mattheüs 19:4-5 ernaar. Bovendien: een christelijk huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van de volmaakte eenheid van Jezus (de Bruidegom) en de gemeente (de Bruid). Ook uit bijv. 1 Korinthe 7:2; Efeze 5:25,28 en 1 Petrus 3:1,7 blijkt dat de Bijbel uitgaat van een huwelijk van man en vrouw. En als men kijkt naar de complementariteit van de geslachtsorganen van man en vrouw, dan is het duidelijk dat alleen heteroseksueel contact nieuw leven kan voortbrengen (Gen. 1:28a).

Onterechte tegenwerpingen
Al is de Bijbel duidelijk, de duivel zal proberen om twijfel te zaaien over het Woord en de bedoelingen van God. Gezien de nood die homofiele mensen ervaren, is het begrijpelijk dat zij de Bijbel met een bepaalde bril lezen. Ingegaan wordt op enkele tegenwerpingen en schijnargumenten.

Misverstanden
Sommige homofielen denken dat God hen zo gemaakt heeft en dat Hij de praxis wel goed zal vinden. God heeft homofielen niet zo gemaakt, het is een gevolg van de zondeval. Maar God wijst de homoseksuele praxis af omdat Hij een oplossing heeft. Sommige christenen durven niet tegen homo’s te zeggen: „Je mag het niet praktiseren”, want dat zou toch niet liefdevol zijn? Zij vergeten echter waarom God het praktiseren afwijst, namelijk vanwege Zijn liefde voor de homofiele mens. Tolerantie, die niet leidt tot bekering en verandering van gedrag, is in wezen liefdeloosheid en helpt de homofiel niet. Het wezenlijke probleem wordt daarmee niet aangepakt, want de geneigdheid als zodanig blijft. Gods Woord geeft aan dat er een oplossingsmogelijkheid is! Als je dat niet vertelt, dan ben je inderdaad liefdeloos. Alleen de waarheid maakt werkelijk vrij.

De nood van de homofiele mens
Homofielen kunnen een grote nood ervaren. Helaas zijn zij vaak afgewezen (ook door kerkleden), uitgescholden, geslagen, etc. Denk ook aan gevolgen van onder andere pesterijen op school of bij sport! Niemand kiest ervoor om homofiel te zijn. Het gegeven dat mensen ermee worstelen, is al een aanwijzing ervoor dat het niet ‘normaal’ is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld pedofilie.

Onze houding
Helaas zijn homofiele mensen onheus bejegend. Het zou goed zijn als zij die dit gedaan hebben, het aan de Heer en aan de betrokkenen zouden belijden en om vergeving zouden vragen. Als iemand vertelt van zijn of haar homofiele neigingen/gevoelens en over de nood wil praten, dan mogen we het waarderen dat iemand daartoe de moed heeft. Heb belangstelling en genade voor elkaar, wees respectvol en luister goed naar elkaar.

Menselijke oplossingen
Men kan denken aan een celibatair leven of aan het toestaan van de homoseksuele praxis. De seksuele nood en eenzaamheid kunnen worden ‘opgelost’, maar men zal dan niet in vrede met God kunnen leven omdat Hij vanuit Zijn liefde de homopraxis afwijst. Als een kerk een zogenaamde homoseksuele relatie ‘in liefde en trouw’ toestaat en zelfs zegent, is dat een teken van onmacht om op Bijbelse wijze om te gaan met homoseksualiteit. Het ondergraaft de eigen geloofwaardigheid als verkondiger van Gods waarheid.

De weg naar de Bijbelse oplossingsrichting
De basis voor overwinning over de machten der duisternis is gelegd door Jezus Christus toen Hij op Golgotha Zijn zondeloos leven gaf. En wij mogen door geloof in Zijn volbrachte werk Gods kinderen worden (Joh. 1:12). Als wij door wedergeboorte (Joh. 3:3) een nieuwe schepping in Christus zijn (2 Kor. 5:17), kunnen wij door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan Gods goede levensrichtlijnen groeien in geloof en liefde, waardoor we weerstand kunnen bieden tegen de verleidingen en leugens van satan.

Hoe kan de strijd om homofiele neigingen te kunnen overwinnen, gevoerd worden? Van het allergrootste belang is dat men ervan overtuigd is dat Gods Woord homoseksualiteit afwijst en waarom. Bovendien is het nodig om verlost te willen worden, en geloof te hebben in de kracht van Gods Geest. Het gaat om een keuze en om een proces, waarbij de gehele persoonlijkheid kan herstellen. Het is mogelijk dat elke gebondenheid in beginsel door de kracht van Gods Geest verbroken kan worden, als men zich in geloof en toewijding aan Gods Woord daarnaar wil uitstrekken.

Het gaat uiteraard niet om een ‘kant-en-klare’ instant-oplossing. Wel is sprake van een geestelijke strijd. De overwinning is toch veel beter dan gevangen te blijven in een situatie die niet naar Gods wil is. God aanvaardt ons wel zoals we zijn, maar vanuit Zijn liefde wil Hij niet dat we zo blijven! Dat de Bijbelse weg begaanbaar is, blijkt uit getuigenissen van ex-homofielen.

Conclusies
In deze tijd worden Bijbelse waarheden helaas steeds meer in twijfel getrokken, terwijl juist Gods Woord de weg wijst naar herstel van de mens. Gewezen wordt op een oplossingsrichting, die veel christenen helaas zijn kwijtgeraakt of niet meer durven noemen. Ik stel mij hiermee aan de zijde van de homofiele medemens. Het gaat niet om het afwijzen van mensen, maar om het afwijzen van gedrag dat God zonde (= doel missen) noemt, en het wijzen op een oplossing, juist omdat de nood zo groot is! De Bijbel toont een begaanbare weg, ook al betekent dat soms een zware geestelijke strijd (Ef. 6:12). Maar in de Naam van Jezus Christus zijn bevrijding en herstel mogelijk!


Dit artikel verscheen eerder op CIP.nl.

Deze samenvatting bevat enkele punten uit het uitgebreide artikel ”De bijbelse weg voor de nood van homofielen”, Promise Magazine, juli 2018; zie ook: https://www.stichting-promise.nl/categorieen/26-specifieke-pastorale-onderwerpen/761-de-bijbelse-weg-voor-de-nood-van-homofielen.

Ook interessant

Een homo-ouder in de school

‘De nieuwe Kamervoorzitter Bergkamp is getrouwd met haar partner. Het stel heeft twee dochters.’ Zo besloot op 7 april 2021 een artikel