Lezing Sharon James: er is oorlog tussen wereldbeelden gaande

_DSC4242-1
Leestijd: 5 minuten

“Gods wet wordt beschouwd als onaanvaardbare onderdrukking. Mensen maken vandaag de dag hun eigen regels”, stelt dr. Sharon James vast. Zij sprak woensdag op de interkerkelijke conferentie ‘Zelfaanbidding als nieuwe religie’ van Bijbels Beraad M/V. De auteur van het boek ‘Leugens en waarheid’ zette drie leugens, die in haar ogen Gods waarheid geweld aandoen, uiteen.

Oorlog van de wereldbeelden
James citeert de apostel Paulus: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel’, stelt hij in Efeze 6. “Voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over fysiek geweld. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat we in een kosmisch conflict zijn verwikkeld. God is de Bron van alle goedheid, rechtvaardigheid en schoonheid. Hij heeft een vijand: de vader der leugen. De Bijbel roept ons op om op onze hoede te zijn voor de listen van de duivel. Hij probeert ons te vernietigen door de ultieme waarheid te ontkennen. Dat doet de satan door mensen in te prenten dat gevoel belangrijker is dan feiten en de overtuiging dat je met je woorden niet mag kwetsen.”

Ze verwijst naar de in 2019 gepubliceerde Nashvilleverklaring. “Er is een oorlog gaande tegen de Bijbelse waarheid die duidelijk maakt dat God man en vrouw geschapen heeft. Die leer wordt uitgelegd als haatzaaiende taal. Gods ontwerp van het gezin wordt gezien als onderdrukkende mannenheerschappij. Seksuele reinheid wordt weggezet als onnatuurlijk. Het doden van ongeboren kinderen wordt gezien als een mensenrecht. Als je dat probeert te voorkomen wordt dat als een euvel gezien. Heersen is onderdeel van de scheppingsorde om het kwade te beteugelen, maar velen geloven dat alle gezag onderdrukkend is. Welke verlangens je ook hebt, ze zijn goed want het drukt ons ware zelf uit. Als mensen worden opgeroepen tot bekering, staat dat gelijk aan geestelijke mishandeling.”

“Er is een oorlog gaande tegen de Bijbelse waarheid die duidelijk maakt dat God man en vrouw geschapen heeft.”

James maakt duidelijk dat de manier waarop zij de huidige tijdgeest aan de kaak stelt, niet door alle christenen wordt gewaardeerd. “Sommigen zeggen: ‘vertel mensen gewoon over de liefde van Jezus’. Maar dan zeg ik: we hoeven niet bang te zijn. Jezus leerde Zijn discipelen om waarheid van leugens te onderscheiden. De leugen draagt bittere vruchten voort. De gevolgen zijn zijn veel duidelijker zichtbaar bij een lekkage: het dak houdt de neerslag tegen of je ziet het lekken. Maar als het gaat om ideeën zijn de gevolgen niet altijd direct zichtbaar. Toch kunnen intellectuelen onnoemelijk veel schade aanrichten. Daarvoor worden ze zelden tot verantwoording geroepen. Jezus zegt: ‘aan de vrucht herkent men de boom.’”

James zet drie leugens op een rijtje die in haar ogen Gods waarheid geweld aandoen.

Leugen 1: er is geen scheppende God
“In elk tijdperk is ongeloof geweest, maar eeuwenlang maakte het christelijk geloof deel uit van ons wereldbeeld. Verlichtingsfilosofen stelden gezagsbronnen als de Bijbel ter discussie. Zij beweerden dat we naar de menselijke oplossingen moeten kijken. God is volgens filosoof Ludwig Feuerbach (1804-1872) een menselijke projectie. Ideeën van God dienen als godsdienstig troostdeken: wij schiepen Hem in plaats van andersom. In 1959 publiceerde Charles Darwin in zijn boek ‘The Origin of Species’ dat het leven verklaard kan worden zonder enige verwijzing naar God. Een beroemde humanist vertelde het treffend: ‘de mens is een deel van de natuur, zoals een steen, cactus of kameel dat is.’”

Leugen 2: er is geen absolute moraliteit
“Als er buiten ons geen Opperwezen is, kunnen we onze eigen regelsmaken en zal er dus geen oordeel zijn. Karl Marx (1818-1883) streefde naar de vernietiging van privébezit, gezin en kerk. Religieuze leiders zouden mensen een vals bewustzijn inboezemen. Zelfs massamoord kon als goed worden beschouwd indien het de revolutie bevorderde. In het levenswerk van Karl Marx staat geschreven dat het communisme streeft naar het afschaffen van alle godsdienst en moraliteit.” James merkt op dat het idee dat iedereen een eigen moraal en waarheid heeft vandaag de dag sterk leeft.

“Studenten krijgen te horen dat het verkeerd is om in termen van ‘waarheid’ te praten, omdat ieder mens een eigen waarheid heeft.”

Ook brengt James Friedrich Nietzsche (1844-1900) ter sprake. “Hij zag de christelijke moraal als een zwak iets. Jezus zei: ‘zalig zijn de armen van geest’ en ‘zalig de zachtmoedigen’. Nietzsche vond dat zielig. Hij was zijn doel om christenen te ontmaskeren.” De spreekster presenteert Wilhelm Reich (18977-1957) als een van de grondleggers van de seksuele revolutie. “Hij geloofde dat het in toom houden van seksuele activiteit kinderen ongelukkig zou maken. Als hij de vader van de seksuele revolutie is, dan is Margaret Sanger (1879-1966) de moeder. Het wegstrepen van de christelijke moraal zou volgens haar het menselijk lijden oplossen. Reich en Sanger zagen zichzelf als verlosser om bevrijding te brengen. Ze wilden jongeren en kinderen bevrijden van Bijbelse overtuigingen over huwelijk en seksualiteit.

Velen nemen nu voor lief dat seksuele ontplooiing essentieel is voor waardig leven. Als er geen scheppende God is, zijn morele normen niet bepaald en is er sprake van sociale constructies. Die constructies komen voort uit een wereldbeeld die God als Schepper verwerpt. Dit ondersteunt het idee dat onze verlangens gerespecteerd en geuit moeten worden. Gods wet wordt beschouwd als onaanvaardbare onderdrukking. Wij maken onze eigen regels. Vandaag de dag bestaat er maar één regel: ‘verbieden is verboden.’”

Leugen 3: geen ultieme waarheid
“Studenten krijgen te horen dat het verkeerd is om in termen van ‘waarheid’ te praten, omdat ieder mens een eigen waarheid heeft. Sommige activisten roepen op tot de ondergang van structuren die onze vrijheid beschermen. ‘Vernietig het patriarchaat’, wordt er geroepen. Dit is een indirecte oproep tot het vernietigen van het traditionele gezin. 

“Een normaal gezin dat uit een vader en moeder bestaat wordt uitgelegd als heteronormatieve onderdrukking.”

Hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven? Mensen zijn getraind om achter de meest onschuldige opmerkingen homofobie en racisme te herkennen. Als een man een vrouw aanbiedt om een zware koffer te dragen is dat vandaag de dag een uiting van giftige mannelijkheid, omdat de man op die manier zijn macht zou opeisen. Ook wordt een normaal gezin dat uit een vader en moeder bestaat uitgelegd als heteronormatieve onderdrukking. Het resultaat is verdeeldheid en wantrouwen.

De duivel haat Gods beelddragers en probeert ze te vernietigen door het verspreiden van leugens. Elke uiting van mannelijkheid wordt als giftig gezien. Er vindt een oorlog tegen vrouwen plaats, want een man moet kunnen beweren dat hij een vrouw is. Op die wijze wordt vrouw-zijn in feite uitgeroeid. Er is ook sprake van een oorlog tegen moeders, want ze worden aangemoedigd om hun ongeboren kinderen te doden. Ook is er een oorlog tegen kinderen, omdat ze worden gedood in de moederschoot en seksuele rechten krijgen. Maar de diepste haat die de duivel koestert, is haat jegens de Heere Jezus Christus. Uiteindelijk is er een oorlog tegen het evangelie gaande.”

Hoe moeten christenen reageren?
“We staan als christenen op het Woord van God. Grenzeloze vrijheid eindigt in een utopie en brengt bittere vruchten voort. Beter is voldoen aan Christus’ gebod. Goede ideeën dragen goede vruchten voort. Christenen dienen anderen vrijwillig, omdat mensen naar Gods evenbeeld geschapen zijn. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om Zijn leven te geven voor velen. Wij moeten het vertrouwen vasthouden dat het Bijbelse wereldbeeld voorziet in een solide basis voor menselijke waarheid, echte vrijheid, moraliteit en menselijk welzijn.

In ons verzet tegen de vader van de leugen moeten we standvastig zijn en tegelijkertijd in de geest van Christus medelijden hebben met hen die misleid en beschadigd zijn. Met teerheid en respect mogen we leugens aan de kaak stellen. Het lichaam van Christus mag medeleven tonen en uitreiken naar anderen. Velen hebben weinig hoop en zijn eenzaam. Wij hebben goed nieuws voor de hele schepping en mogen de vrije genade van het evangelie delen, in het vertrouwen dat Christus regeert.”


Deze weergave van de lezing is met toestemming overgenomen van CVandaag. Bekijk hier de lezingen.

Ook interessant

De openbare ontkleding van de bevolking

Waarom is veel van onze (bad)kleding onzedig? Jeff Pollard wijst op de mode-industrie. Ontwerpers hebben de bedoeling om mensen te ontkleden.