Recensie: De waarheid over homoseksualiteit

boek
Leestijd: 4 minuten

Bespreking van het boek De waarheid over homoseksualiteit (Wat zeggen de Schrift, de Kerk en de wetenschap?) van Gezin in Gevaar.

Het boek (eerste druk, sept. 2022, 208 pp.) is in catechismusvorm (118 vragen en antwoorden) geschreven door de Braziliaanse pater David Francisquini, en is aangepast aan de Nederlandse situatie uitgegeven door de stichting Gezin in Gevaar dat het gezin (vader, moeder en kind[eren]) en morele waarden verdedigt tegen de Seksuele Revolutie. Met het uitbrengen van dit boek (brochure) wil Gezin in Gevaar niemand kwetsen of in diskrediet brengen maar het traditionele huwelijk, het gezin en de heilzame christelijke waarden en beschaving verdedigen.

Het boek bestrijdt de desinformatie van de lhbt-propaganda met feiten over homoseksualiteit vanuit de Bijbel, de natuurleer en de wetenschap. Ook al lijkt de homolobby oppermachtig, het is een huis op zand gebouwd. Door de objectieve feiten eerlijk onder ogen te zien en ons als christenen duidelijk en moedig uit te spreken, kunnen we ons met succes verweren tegen de desinformatie, en gezamenlijk strijden voor een samenleving waarin opnieuw Gods huwelijk en gezin centraal staat. Het is niet de bedoeling om personen aan te vallen maar alleen de verkeerde ideeën die zij willen uitdragen.

Seksualiteit is door God bedoeld binnen een monogaam huwelijk van man en vrouw.

Door ongehoorzaamheid aan Gods geboden heeft de mens niet meer de controle over zijn gevoelens en hartstochten, en wordt hij slachtoffer van lust, en dat leidt tot andere zonden en verslavingen (pornografie, prostitutie, etc.) en bijgevolg tot allerlei psychologische en maatschappelijke problemen. De deugd van de kuisheid bevrijdt de mens van de tirannie van de begeerte. Geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk als zonde, en homoseksualiteit als een ernstige zonde wordt beschouwd. Immers homoseksualiteit is niet alleen in strijd met het doel van de seksualiteit, maar ook met de fysiologie ervan. Vele keren veroordeelt de Bijbel homoseksuele daden.

Terecht wordt benadrukt dat er een essentieel verschil is tussen homofilie (de homoseksuele geneigdheid als zodanig) en homoseksualiteit (de homoseksuele praxis). Immers men kan mensen die homoseksueel gedrag vertonen niet gelijkstellen met hen die weliswaar homoseksuele gevoelens ervaren maar toch rein willen leven.

De huidige situatie inzake (homo)seksualiteit is een gevolg van het feit dat al eeuwenlang sprake is van het loslaten van morele waarden. De kern van de revolutie is een opstand tegen alle normen van de Bijbelse moraal. Ten diepste wil men een heidense wereld scheppen die radicaal staat tegenover het christendom en Gods Woord. De gepropagandeerde homoseksuele liefde is een mythe die homoactivisten hanteren om hun vermeende recht op een homohuwelijk op te eisen. Men probeert homoseksualiteit gelijkwaardig aan heteroseksualiteit voor te stellen met de mythe van monogamie. Echter vele homo’s hebben vele andere partners, en is homoseksuele promiscuïteit wijdverbreid.

In de brochure worden tenminste 15 drogredenen die de homolobby hanteert om homoseksualiteit en homohuwelijk goed te praten en te accepteren, op zeer scherpzinnige en fundamentele wijze weerlegd. En er wordt een opsomming gegeven van sterke argumenten tegen het homohuwelijk. Ook wordt, en wel zeer terecht, afstand genomen van recente uitspraken van paus Franciscus die strijdig zijn met Gods Woord.

Diverse mythen over homoseksualiteit zijn door de wetenschap ontmaskerd. Er is nooit enig bewijs gevonden voor een genetische basis van homofilie. Het verschil in hersenstructuur tussen homo’s en hetero’s is geen oorzaak, maar een gevolg van verschil in (o.a. seksueel) gedrag en handelingen. Buitengewoon interessant is de uitkomst van onderzoek dat homofielen gedeeltelijk of zelfs geheel kunnen worden verlost van hun homoseksuele neigingen (dit is overigens geheel in overeenstemming met de conclusie van de Amerikaanse psychiater Jeffrey Satinover in zijn boek ‘De strijd om de waarheid over homoseksualiteit’). Niets anders dan dit is verwoestender voor de homopropaganda dat homoseksuele gevoelens niet te veranderen zouden zijn.

In het laatste hoofdstuk wordt erop gewezen dat na de homo- en transgender-agenda die de regering ertoe wil pressen hun ‘identiteit’ te erkennen en juridisch te beschermen, men ook zal trachten om niet-monogame relaties en pedofilie acceptabel te maken. Helaas zijn er al tekenen waaruit blijkt dat pedofilie in opkomst is in Nederland.

De brochure pleit ervoor de morele grondslagen van de samenleving nieuw leven in te blazen. Immers behoren wetten ten gunste van homoseksuele relaties niet te worden aanvaard, temeer ook omdat uit onderzoek blijkt hoe desastreus die zijn voor de gezondheid. Hetzelfde geldt voor de medische en psychologische gevolgen van ‘geslachtsveranderende’ operaties. Daarom moet de invloed van de transgenderbeweging die soms ronduit totalitaire trekken heeft en vooral bij tienermeisjes twijfel zaait over hun geslacht, worden tegengegaan.

In een tijd waar de homolobby met halve waarheden probeert mensen te misleiden en te intimideren, en zelfs enkele theologen (zoals bijv. prof. Ad de Bruijne en de Amerikaanse priester Daniel Helminiak, die beter zouden moeten weten) menen dat de Bijbel homoseksuele praxis niet zou veroordelen, is het meer dan ooit nodig dat de waarheid over homoseksualiteit duidelijk wordt gemaakt. Dit boek kan christenen die in slaap zijn gesust door onjuiste en misleidende informatie wakker schudden, zodat zij weer gaan beseffen waarom de Bijbel met redenen homoseksuele praxis verbiedt en afwijst. Daarom kan en wil ik dit boek van harte aanbevelen!

Drs. Piet Guijt

Boekbespreking n.a.v. ‘De waarheid over homoseksualiteit. Wat zeggen de Schrift, de Kerk en de wetenschap?

Uitgegeven door Gezin in Gevaar. Het boekje kan gratis besteld worden op https://geziningevaar.nl/bestellen/de-waarheid-over-homoseksualiteit. Een gift wordt zeer op prijs gesteld.

Ook interessant