Je bekijkt nu Oproep: Bid voor strijd rond Transgenderwet

Oproep: Bid voor strijd rond Transgenderwet

  • Bericht auteur:Jaco van den Broek
  • Berichtcategorie:Actueel
  • Laatste wijziging in bericht:3 november 2022
  • Leestijd:4 minuten gelezen
Leestijd: 2 minuten

Het bestuur van BBMV heeft een oproep tot voorbede verstuurd naar de voorgangers die aangesloten zijn bij de stichting. Hierin wordt ook kort vermeld wat de Transgenderwet inhoudt.

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Als Bijbels Beraad M/V vragen we graag aan hen met wie we de afgelopen jaren contact hebben gehad aandacht voor het volgende:

Deo volente in de eerste week van september 2022 vindt in de Tweede Kamer naar verwachting de behandeling plaats van het wetsvoorstel tot ‘het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte’, de zogeheten Transgenderwet:

Het wetsvoorstel beoogt de registratie van geslachtswijziging te vergemakkelijken. De voorgestelde veranderingen betreffen:

  • de vereiste van een deskundigenverklaring vervalt;
  • voor kinderen jonger dan zestien jaar wordt het mogelijk om hun geslachtsregistratie te wijzigen via een verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger aan de rechtbank;
  • personen van zestien jaar en ouder kunnen zelfstandig een eerste of tweede wijziging verzoeken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, evenals naar huidig recht. Een derde of volgende wijziging is mogelijk na een verzoek van betrokkene daartoe bij de rechtbank.

In het Kamerdebat zal tevens aan de orde komen een amendement van Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) tot invoering van de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen in de non-binaire aanduiding ‘X’.

Meer informatie over deze wet is te vinden op de website gendertwijfel en het daarop gepubliceerde manifest. Ook wijzen we graag op het informatieve achtergrondartikel.

U zult met ons van mening zijn dat de beoogde veranderingen ingrijpend zijn. Zowel het wetsvoorstel als het amendement zijn strijdig met Gods Woord, het echte welzijn van de naaste en een goede maatschappelijke ordening.

De voorgenomen wetgeving heeft als uitgangspunt om de seksuele gerichtheid of de genderidentiteit zoals deze door iemand wordt beleefd te verheffen tot een absolute waarheid. Dit wetvoorstel  -dat per definitie de persoonlijke beleving niet alleen moet worden gerespecteerd, maar voluit moet worden gehonoreerd- gaat uit van een niet-Bijbels mensbeeld. De Bijbel houdt ons nadrukkelijk voor, dat de mens geschapen is als man en als vrouw: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Vanuit het onopgeefbare Woord van God weten we, dat het onderhavige wetsvoorstel fundamenteel afwijkt van de door God geschapen orde in de natuur, waarbij de mens geschapen is als man of vrouw. Waarbij we ook beseffen, dat het van vitaal belang is voor de kerk om oog en pastorale zorg te hebben voor de nood van personen die worstelen met hun geaardheid of lichamelijkheid. De gestalte van Christus is er één van liefde en waarheid.

De behandeling van dit wetsvoorstel is vooralsnog gepland in de week van 5 tot en met 9 september aanstaande. Wij roepen u op om deze zaken in uw openbare en persoonlijke gebeden voor de Heere neer te leggen. Een vergelijkbare oproep tot voorbede is verspreid vanuit het breed beraad van protestantse kerken, het zou daarom kunnen dat u deze oproep ook via een andere weg ontvangt.

De Heere mocht ons persoonlijk maar ook als land en volk in Zijn gunst willen gedenken.

Met broederlijke groet,

Namens het Bijbels Beraad M/V,

Laurens van der Tang (voorzitter)

Erik-Jan Verbruggen (secretaris)