10 Bijbelse redenen voor het huwelijk (die ook nu nog relevant zijn)

scott-hewitt-a0K5fSuUI04-unsplash
Leestijd: 12 minuten

Tiffany Montgomery trouwde op jonge leeftijd. Dat huwelijk strandde al snel. Daarna trouwde ze opnieuw, maar opnieuw bleek het geen droomhuwelijk. Toen ging Montgomery nadenken en in de Bijbel lezen. Ze ontdekte tien redenen om niet opnieuw te scheiden, maar voor het huwelijk te vechten. Daarover schreef ze op 2 september 2021 op haar weblog “Hope & Joy in Christ”. Lees hieronder een vertaling.

Wat is het nut van een huwelijk? Is een gezond huwelijk hard werken en hoofdpijn waard? Ik weet niet of je alleenstaand bent en je afvraagt of een huwelijk de moeite waard is, of dat je je als gehuwde afvraagt of vechten voor je huwelijk de moeite waard is. Hoe dan ook, vandaag wil ik een paar Bijbelse perspectieven delen die je kunnen helpen om door alle vragen, belemmeringen en verwarring heen te komen. Ja, het zijn Bijbelse redenen voor een huwelijk, om te trouwen en om je huwelijk te versterken. Welke van de onderstaande tien Bijbelse redenen voor een huwelijk hebben jou op dit moment wat te zeggen?

Waarom Bijbelse redenen zo belangrijk zijn voor/in het huwelijk
De herinnering aan de scheiding ligt nog steeds vers in mijn geheugen. Ik herinner me tranen van de pijn om afwijzing, de angst dat ik onherstelbaar kapot gemaakt was en de pijn van het nadenken over mijn toekomst als gescheiden, christelijke vrouw. Toen ik 19 jaar was, trouwde ik met mijn eerste echtgenoot, onbevangen, optimistisch en vreemd van de wereld van liefde. Bij het huwelijk had ik hoge verwachtingen en Disney-achtige dromen. Uiteindelijk liet het me gedesillusioneerd en uitzichtloos achter. Herkenbaar?

Slechts drie jaar na de scheiding belandde ik weer midden in een moeilijk huwelijk waarin ik God lastige vragen stelde:

 1. Wat is het Bijbelse doel van een huwelijk vandaag de dag?
 2. Waar in de Bijbel wordt het huwelijk gedefinieerd?
 3. Wie heeft het huwelijk ingesteld?
 4. Zijn er Bijbelverzen om een huwelijk te redden?

Dit zijn zonder meer vragen die zich niet zomaar laten beantwoorden, maar mijn hoofd tolde. Ik redeneerde dat het huwelijk wellicht ouderwets en nutteloos was.

Om eerlijk te zijn had ik op dat moment al vier miskramen gehad, dus kinderen zouden het doel niet zijn van dit huwelijk. Mijn man was een alcoholist die weigerde aan anderen te denken, dus liefde zou ook niet het idee zijn van dit huwelijk. De wond van de echtscheiding was nog vers en ik was er zeker van dat er een andere manier moest zijn in dit hectische leven.

Waar in de Bijbel wordt het huwelijk gedefinieerd?
Waar definieert de Bijbel het huwelijk? Dit was de tweede vraag die ik stelde. Ja, in Genesis heeft God man en vrouw geschapen, bracht Hij hen bij elkaar om één vlees te worden, maar dat is het Oude Testament. Sprak Jezus over het huwelijk? Waar in de Bijbel definieert Jezus het huwelijk? ‘Doch Hij antwoordende zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’ (Mattheüs 19:4-6). We zien dus dat een van de Bijbelse redenen voor het huwelijk is dat God het huwelijk ingesteld heeft vanaf het begin van de tijd.

Wat zijn de redenen dat God het huwelijk ingesteld heeft?
Waarom stelde God überhaupt het huwelijk in? Konden Adam en Eva niet gewoon samenleven zonder alle juridische formaliteiten? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we begrijpen dat God een plan had voor Zijn schepping. Hij gooide niet zomaar wat dingen bij elkaar in de hoop dat het goed zou uitpakken. Nee, God schiep heel nauwkeurig alle onderdelen van de schepping, met het oog op Hem en onze afhankelijkheid van Hem.

Hoe deze tien redenen vandaag de dag van toepassing zijn
Toen ik met mijn pijn en angst voor mijn huwelijk tot God ging in het gebed, begon Hij me deze tien redenen voor het huwelijk te leren, die vandaag de dag nog steeds van toepassing zijn. Ze hielpen mijn perspectief te verschuiven, om te accepteren dat het nodig was om een christelijke raadgever te zoeken en om Bijbelse grenzen te stellen. Vandaag wil ik deze met jullie delen in de hoop dat ze je door jouw reis heen helpen. Ze zijn het bewijs dat God zelfs lijden kan gebruiken om jouw huwelijk te veranderen!

#1. Het is belangrijk om te weten Wie het huwelijk heeft ingesteld

Het huwelijk is meer dan alleen maar een formulier voor de belasting dat je wettig verbindt aan een ander persoon. Wie zit er achter de instelling van het huwelijk? God.

Laten we eens kijken naar enkele passages uit de Bijbel die spreken over de Goddelijke instelling van het huwelijk.

‘En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn’ (Gen. 2:22-24).

En zo schiep God, en verbond daarna de eerste man en vrouw in het huwelijk, hoewel we geen speciale huwelijksgelofte aantreffen. Zij werden één vlees en wandelden samen door het leven in volmaaktheid… Voor een tijdje. Toen kwam de zonde die dat verbond op zoveel manieren verscheurde.

Toen ik mijn pijn en vrees over mijn huwelijk in gebed voor God neerlegde, begon Hij me tien Bijbelse redenen te geven voor het huwelijk die nog steeds van toepassing zijn.

#2 Gods ontwerp in de schepping om mensen weer op Hem te richten

Ja, het huwelijk was een strategisch onderdeel van Gods ontwerp in de schepping om mensen op Hem te richten. In het hele Oude Testament zien we hoe God het huwelijk gebruikt als een beschrijving van onze gemeenschap met Hem. God wordt beschreven als onze Echtgenoot of Bruidegom en wij zijn de Bruid van Christus.

‘En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn’.

We zien dat dit beeld ook herhaald wordt in het Nieuwe Testament. ‘Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk’ (Efeze 5:22-27).

In voor- en tegenspoed, daarvoor heeft God het huwelijk ingesteld. En Hij wil dat de hele schepping terugverwijst naar Hem. Dus is er een Bijbelse reden voor het huwelijk.

Bijbelse weldaden van het huwelijk
Wat mij aangaat was dit toen niet voldoende reden om mijn huwelijk te redden. Wanneer het moeilijk gaat in het huwelijk, dan is de gedachte om het te redden voor het Koninkrijk ver buiten jouw horizon. Dus bleef ik zoeken. Waren er vruchten van het huwelijk die me konden motiveren om mijn huwelijk te redden? Ja, er zijn meerdere weldaden.

#3. Bijbelse weldaden van het huwelijk zijn gemeenschap, relatie, het tegengaan van eenzaamheid

‘Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij’ (Genesis 2:18).

Dus overzag God de gehele schepping en verkondigde dat de mensheid gemeenschap nodig had. Toen God Eva schiep, maakte Hij haar de perfecte metgezel, een hulpe tegenover hem.

Merk op dat God Zijn schepping niet overzag en zei dat een man een diepe innige liefdesaffaire nodig had om hem compleet te maken. God stuurde Adam niet naar Eva als een ridder op het witte paard. Gemeenschap was één van de eerste redenen voor het huwelijk. En past dat niet perfect bij het karakter van God, gerichtheid op gemeenschap?

Bij God gaat het allemaal om gemeenschap met jou. Hij schiep mannen en vrouwen met een verlangen naar gemeenschap op een manier die terugwijst naar Hem. Dit toont nog weer eens aan dat het Bijbelse doel van het huwelijk meer over God gaat dan over ons.

#4. Seksuele intimiteit 

Een van de redenen voor christenen om te trouwen is een natuurlijk verlangen naar seksuele intimiteit. God schiep ons naakt en zonder schaamte, met een verlangen naar seksuele intimiteit. Dat was een natuurlijk onderdeel van Gods oorspronkelijke plan voor het huwelijk. Ja, Hij had een doel met het huwelijksbed.

’Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de huisvrouw uwer jeugd; een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde’ (Spreuken 5:18-19).

God ontwierp seksuele intimiteit om vele redenen, maar één ervan was zonder twijfel genot. Zie het hele boek Hooglied. Het is belangrijk om erop te wijzen dat God ook gezonde grenzen heeft gesteld rondom seksuele intimiteit.

‘Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen’ (Hebr. 13:4).

‘Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam’ (1 Kor 6:18).

Dus van alle Bijbelse redenen voor het huwelijk die ook nu nog van toepassing zijn, is er ook het verlangen om God te eren en te genieten van de seksuele intimiteit.

#5 Voortplanting

God schiep man en vrouw gaf hen de gave om te genieten van seksuele intimiteit en een gebod om zich te vermenigvuldigen. (Mijn kinderen lachen me uit wanneer ze dit lezen).

‘En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt’ (Gen 1:28).

Voortplanting was een onderdeel van Gods oorspronkelijke ontwerp voor het huwelijk. Dat raakte mij toen op allerlei verkeerde plekken. Ik had vier miskramen gehad en de doctoren waren ervan overtuigd dat ik nooit een kind ter wereld zou brengen. Maar waarom was voortplanting zo’n belangrijk onderdeel van het huwelijk?

Seksuele intimiteit leidt tot zwangerschap bij een gezond echtpaar. De eerste man en vrouw moesten de gehele aarde bevolken. En vóór de komst van de moderne technologie had men een groot gezin nodig om het land te bewerken en elkaar te onderhouden. Voortplanting was wezenlijk voor het menselijk voortbestaan.

Vele jaren later met twee prachtige levend geboren kinderen, denk ik dat er nog iets was in Gods plan voor Adam en Eva om kinderen groot te brengen.

Het opvoeden van kinderen helpt om God beter te begrijpen. Zijn er moeders voor wie dit herkenning oproept? Wanneer ik mijn kinderen straf, kan ik me voorstellen hoe frustrerend dit soms voor God moet zijn. Wanneer mijn kinderen me lastigvallen om belachelijke en kinderachtige dingen, denk ik nederig aan vele gebeden van mijzelf.

Ouderschap helpt ons om op een geheel nieuwe manier met God om te gaan en doet je groeien op een unieke manier. 

#6 Onderhoud en ondersteuning

Na de eerste huwelijkssluiting zien we in de Bijbel de rollen van man en vrouw in de praktijk. De twee belangrijkste lijken onderhoud en ondersteuning.

Adam kreeg de opdracht –voor de val– om de aarde te bewerken. Dit was een manier om voor hemzelf en later voor zijn vrouw te zorgen – onderhoud. ‘Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren’ (Gen 2:15).

Eva werd geschapen om haar man te helpen. Zij was perfect geschapen om een helper, een tegenover te zijn om te helpen. ‘Ook had de HEERE God gesproken: het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij’ (Gen 2:18).

Wij zijn nooit bedoeld om alleen door het leven te gaan, en een van de Bijbelse redenen voor het huwelijk was om tegemoet te komen aan de behoefte aan onderhoud en ondersteuning.

#7. Het huwelijk leert ons onze huwelijkspartner lief te hebben en te respecteren

Onze cultuur heeft vaak een andere kijk op het doel van het huwelijk: er wordt gesteld dat het huwelijk uit liefde voortkomt. Zolang je in jouw huwelijk een levende liefde hebt, blijf je bij elkaar en ga je samen door de moeilijke perioden heen. Er bestaat verwarring over het begrip ”respect” in een christelijk huwelijk.

Het probleem is dat liefde in onze cultuur anders wordt gezien en beleefd als in de Bijbel.

 • Liefde in onze cultuur is een gevoel dat komt en gaat, en als je huwelijk helemaal op dat gevoel is gebaseerd heb je een probleem.
 • Bijbelse liefde is een keuze. We krijgen een beeld van wat Bijbelse liefde is in 1 Korinthe 13:4-8: ‘De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden’.

Paulus refereert in dit Bijbelgedeelte aan de liefde die we voor alle gelovigen moeten hebben, maar in geen enkele relatie worden deze kenmerken zo uitgetest als in het huwelijk.

Een van de Bijbelse redenen voor het huwelijk is dat de Schepper je daardoor wil leren lief te hebben als een wilsbesluit dat je neemt, elke dag opnieuw, wat er ook gebeurt!

#8. Het huwelijk schaaft ons karakter bij

Door de hele Schrift heen worden we uitgedaagd om ‘de oude mens af te leggen’ en ons te ‘bekleden met de nieuwe mens’. God schaaft voortdurend ons karakter bij; als je bent getrouwd is je huwelijkspartner vaak de ‘schaaf’ die Hij gebruikt.

Je man raakt soms gevoelige snaren, waardoor bijvoorbeeld de wanklanken van trots, egoïsme of gebrek aan vergevingsgezindheid klinken. God wil elk van die karaktertrekken eraf schaven om je meer ‘aan Zijn beeld gelijk te maken’.

Je wordt uitgedaagd een echtgenote met een edel karakter te worden:

 • ‘Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen’ (Spreuken 12:4).
 • ‘Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen’ (Spreuken 31:10).

Als je het God toestaat, gebruikt Hij je huwelijk om terreinen in je ziel bloot te leggen die Hij wil heiligen.

#9. Het huwelijk heiligt je

We zien dus dat God het huwelijk heeft ingesteld met het oog op veel prachtige doelen: relatie, seksuele intimiteit, voortplanting, veiligheid, ondersteuning en zo veel meer. Maar in het centrum van die relatie leidt God ons terug naar Hemzelf.

Het huwelijk wijst de verloren wereld op God, want het huwelijk laat iets zien van Zijn relatie met de mens. Maar het huwelijk wijst ook een echtpaar op God. Weet je, jouw huwelijkspartner kan nooit en te nimmer aan al je verwachtingen en behoeften voldoen en nooit al je wensen bevredigen.

Dat herhaal ik nog een keer: jouw huwelijkspartner kan nooit en te nimmer aan al je verwachtingen en behoeften voldoen en nooit al je wensen bevredigen. Hij of zij is daartoe ook niet in staat. Alleen God kan alles voor je zijn.

Dus wanneer je met onvervulde verwachtingen wordt geconfronteerd of met een onbevredigd verlangen of een behoefte waarin niet wordt voorzien, heb je de keus om je tot God te keren, zodat Hij voldoet aan de behoeften die van Hem komen en die Hij alleen ten volle kan vervullen. Of je keert je van God af en je gaat ten onder in je ellende.

Hiermee wil ik niemand veroordelen. Ik ken de beide keuzes. Jarenlang heb ik mijn echtgenoot de schuld gegeven van al mijn problemen en onbevredigde behoeften, waardoor ik een ellendig leven leidde, vol verbittering en wrok.

Toen liet God me zien dat het de bedoeling was dat elke onbevredigde behoefte me naar Hem uit moest drijven. Een van de Bijbelse voordelen van het huwelijk is dat telkens wanneer ik me onvoldaan voel, ik me naar God moet richten; laat Hem maar die behoefte vervullen, laat Hem me maar aan mijn zonden ontdekken, schaven aan mijn ziel en me heiligen.

In ”Sacred Marriage” schrijft Gary Thomas iets dat hiervan een samenvatting is: „Het huwelijk maakt je heilig, niet ‘happy’.” 

#10. Het huwelijk leert ons bidden

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar wanneer het huwelijk me zwaar valt, word ik op de knieën gebracht. Tijdens deze momenten van gebed heeft God me geleerd hoe ik moet bidden. Gek eigenlijk, hè? Door te bidden heb ik geleerd te bidden. Terwijl ik bad en God me antwoordde, leerde ik God beter kennen. Ik leerde Gods trouw en kracht kennen, waardoor mijn gebedsleven nog meer werd aangevuurd.

Bidden met anderen heeft me ook bidden geleerd. Ik zou nooit naar anderen zijn toegestapt als ik geen huwelijksproblemen had gehad. Door mijn huwelijksproblemen leerde ik strategisch te bidden – gebeden voor mijn huwelijk vanuit het ‘commandocentrum’ werden in deze moeilijke tijden een manier van leven voor me. Sommige teksten moedigden me aan om steeds weer opnieuw bij God aan te kloppen. Je zou deze teksten wel ‘Bijbelteksten om een huwelijk te redden’ kunnen noemen.

 • ‘Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel’ (Jakobus 5:16).

Deze tekst heeft te maken met het punt dat het huwelijk ons heilig maakt. Ik moet mijn zonden onder ogen hebben gezien wil mijn gebedsleven krachtig zijn. Krachtig en strategisch gebed komt voort uit een leven met een kort ‘zondenlijstje’!

 • ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd’ (Hebreeën 4:16).

Je kunt met betrekking tot je huwelijk vrijmoedig tot God bidden, en Hij zal je helpen op de momenten dat je dat nodig hebt!

Welke van de 10 Bijbelse redenen voor het huwelijk hebben je vandaag aangesproken?

Toen ik jaren geleden met deze 10 Bijbelse redenen voor het huwelijk werd geconfronteerd –redenen die overigens vandaag de dag ook nog gelden– moest ik een keuze maken. Ik kon het met God eens zijn dat het huwelijk inderdaad ook nu nog een doel heeft en de Bijbelse sleutels voor een succesvol huwelijk –om getrouwd te blijven– accepteren. Of ik kon me van God afkeren, opnieuw scheiden en de pijn ondergaan die die zondige fout met zich meebrengt. Begrijp me goed, ik geloof dat er Bijbelse redenen zijn om te scheiden, maar daarvan gold er niet één voor mij. Ik had een moeilijk huwelijk vanwege de zonden van beide kanten. God had me duidelijk gemaakt dat ik moest blijven en me hard moest maken voor mijn huwelijk. In een moeilijk huwelijk moet je je hart goed in de gaten houden!

Ik koos ervoor om te blijven. Maar blijven betekende wel dat ik me, onder begeleiding van een christelijke relatiecoach, door zonde en pijn moest heen worstelen. Het is geen schande om hulp te krijgen. Een willekeurige buitenstaander kan vaak op een krachtige manier iets zeggen. Als je een moeilijke periode doormaakt, zoek dan hulp lieve echtgenote!

De relatiecoach heeft mij geleerd wat de Bijbelse grenzen van zondig gedrag zijn. Die grenzen hebben voor een veilige plek gezorgd waar we opnieuw kunnen beginnen met een huwelijk dat de tand des tijds kan doorstaan.

Ik ben benieuwd welke Bijbelse redenen voor het huwelijk voor jou het meest uitdagend zijn:

 1. God heeft het huwelijk ingesteld.
 2. Het huwelijk verwijst anderen naar God.
 3. Het huwelijk is er om een relatie op te bouwen.
 4. Seksuele intimiteit was Gods plan om het huwelijk te zegenen.
 5. Voortplanting is een reden voor het huwelijk.
 6. Onderhoud en ondersteuning zijn redenen voor het huwelijk.
 7. Het huwelijk leert hoe je moet liefhebben.
 8. Een godvruchtig persoonlijkheid wordt door het huwelijk ‘bijgeschaafd’.
 9. Het huwelijk heiligt ons.
 10. Het huwelijk leert je bidden.

In Hem,

Tiffany Montgomery


Gepubliceerd: 04-02-2022

Ook interessant

Recensie: Waarom trouwen?

Dr. Douwe Steensma, docent ethiek aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, heeft een belangrijk boek geschreven: Waarom trouwen? De titel alleen zou

Podcast 3: Eén geestelijk geheel

Er wordt in Efeze 5:32 gesproken over een groot geheimenis. Wat is dit geheimenis? Gaat het hier over iets wat nog nooit

Seksualiteit is óók geestelijk

Waarom bestaat seksualiteit? Als je die vraag op straat zou stellen, krijg je waarschijnlijk zeer uiteenlopende antwoorden. Vermoedelijk zullen de meeste antwoorden