Commentaar: Dankdag voor het huwelijk

amanda-mocci-Zyp3t67rrP4-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Iedere week is weer vol van slecht nieuws over de status van huwelijk, geslacht en seksualiteit. Maar dat is niet het hele verhaal! Deze week was het Dankdag. We hadden alle reden om ook voor het huwelijk te danken.

Afgelopen woensdag was het Dankdag voor gewas en arbeid. Dat is mooi! Maar ook wel ingewikkeld. Vanwege de nevels van tegenslagen. En vanwege de vervuiling met zonden als onrechtvaardigheid en onmatigheid. En toch! ‘Dank God in alles’ (1 Thess. 5:18). En zelfs: ‘Dankende altijd over alle dingen’ (Ef. 5:20). Hoe kan dat? Ziende op Wie God Zelf is. En ziende op wat Hij wél geeft. Onze zonde geeft niet minder maar juist meer reden tot dankbaarheid! Hoe meer wij Zijn gaven verprutsen, hoe groter het wonder dat Hij ons onderhoudt. Wij hebben Zijn goede schepping vernield, maar toch worden we daar vandaan van goede gaven voorzien…

Gods zorg voor het huwelijk
Zo is het ook met het huwelijk. Wat een redenen zijn er voor klaagzangen. De redactie van deze website heeft er nooit moeite mee om wekelijks een waslijst aan problemen uit het nieuws te verzamelen. Kuisheid, relaties en orde staan in kerk en wereld onder druk. Er is veel gebrokenheid. In het huwelijk of in het alleen-zijn. In seksuele verlangens of een verwrongen zelfbeeld. Kun je dan dánken voor het huwelijk?

Ja, juist wel! Het is een groot wonder dat het huwelijk nog bestaat. Deze instelling stamt uit de periode voor de zondeval. Het is niet alleen een scheppingsordening maar ook een scheppingsgeschenk. Helaas, één van de eerste gaven van God Die vernield werd. Toen Manninne wel met de slang praatte maar niet met haar man; toen Adam wel naar zijn vrouw luisterde maar haar geen leiding gaf (Gen. 3:6, vergelijk 1 Tim. 2:14); toen Adam zijn vrouw niet beschermde maar beschuldigde (Gen. 3:12).

Jawel, toen kwam de Heere met Zijn vloek. Die vloek raakte ook het huwelijk (Gen. 3:16). Maar het huwelijk werd niet opgeheven! Adam bleef echtgenoot en Manninne bleef echtgenote. God gaf na de zondeval niet alleen Zijn vloek maar ook Zijn zegen. In de eerste plaats in de vorm van een belofte (Gen. 3:15). Hierdoor kreeg Adam nieuwe moed, zodat hij zijn vrouw Eva noemde, omdat zij de moeder van alle levenden mocht zijn (Gen. 3:20). In de tweede plaats in de vorm van kleding. Hierdoor gaf God bescherming van de lichamelijke integriteit. Een zichtbare blijk van Gods zorg voor het huwelijk.

De zegen van het huwelijk
De uitwerking daarvan is door heel de Bijbel en heel de geschiedenis heen zichtbaar. God waakt over het huwelijk, en zo waakt Hij over het gezin, over de samenleving, over de kerk en over ons persoonlijke welbevinden. Overweeg eens deze zegeningen:

  • Het huwelijk is een stille getuige van de wereld zoals God die bedoeld heeft. De zondeval betekende geen algehele vervloeking. Dit toont Gods algemene genade.
  • In het huwelijk kan iets worden beleefd van een paradijselijk leven: onvoorwaardelijk levenslange liefde en trouw, heilige onbeschaamdheid, de gemeenschap der heiligen, volstrekte complementariteit.
  • Het huwelijk blijft een plaats van relatie in een wereld waarin mensen steeds losser van elkaar komen te staan.
  • Het huwelijk is een baken van stabiliteit en zorgzaamheid, en zodoende een hoeksteen van de samenleving.
  • Het huwelijk/gezin is de belangrijkste plaats waar God Zijn kerk bouwt ‘van geslacht tot geslacht’.

Danken en bidden
Daarom zijn er volop redenen om te danken voor het huwelijk. We mogen danken voor het ‘simpele’ feit dat het huwelijk nog bestaat. Dat de Heere telkens weer ‘als met Zijn hand’ jongens en meisjes tot een huwelijk brengt. Dat Hij kinderen laat geboren worden in de veilige bedding van een huwelijk. Dit geldt ook als u huwelijksproblemen ervaart of ongetrouwd bent. Omdat we niet alleen danken voor onszelf maar ook voor anderen. En omdat vrijwel iedereen voortkomt uit een huwelijk. Misschien is het uwe kapotgeslagen, maar hebt u bij uw ouders of grootouders wél de huwelijkszegen mogen zien. Of ziet u het nog bij vrienden waar u soms mag delen in de zegeningen van hun verbondenheid.

Dat geeft tegelijk ook stof tot gebed. Of God ook in deze vernielzuchtige tijden huwelijken onder Zijn hoede wil nemen. Opdat er een nieuw geslacht tóch binnen die veilige bedding mag opgroeien. En opdat christelijke huwelijken open mogen staan voor hen die dit zelf niet kennen.


Gepubliceerd: 05-11-2021

Ook interessant

Podcast 5: Izak en Rebekka

In deze vijfde aflevering gaat het over het huwelijk tussen Izak en Rebekka. Is dit huwelijk van duizenden jaren geleden nog relevant

Bijbelstudie over Maleachi 2:13-16

Inleiding Het boek Maleachi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. De profeet Maleachi confronteert daarin Gods aardse volk Israël in