Je bekijkt nu Nieuw boek met medewerking van Bijbels Beraad M/V: Vernieuwd en onveranderd
boek

Nieuw boek met medewerking van Bijbels Beraad M/V: Vernieuwd en onveranderd

Leestijd: 6 minuten

Vorige week verscheen opnieuw een belangrijk boek met medewerking van Bijbels Beraad M/V. Het gaat om ”Vernieuwd en onveranderd” van Rachel Gilson, een atheïstische jonge vrouw met lesbische gevoelens die een radicale verandering ondergaat doordat het Woord van God kracht doet in haar leven. De Engelse titel van het boek is ”Born Again This Way”.

Het boek kan vergeleken worden met ”Een onwaarschijnlijke bekering” van Rosaria Champagne Butterfield en met ”Out of a Far Country”, het levensverhaal dat Christoffer Yuan samen met zijn moeder Angela schreef. Wat Gilson, Yuan en Butterfield met elkaar gemeen hebben, is dat zij uit eigen ervaring weten wat het wil zeggen dat je je voelt aangetrokken tot een persoon van hetzelfde geslacht. Opmerkelijk is dat hoewel geen van drieën van huis uit christelijk is opgevoed, zij alle drie –ook met betrekking tot huwelijk en seksualiteit– het Bijbels getuigenis zonder reserve hebben leren aanvaarden.

Het verhaal van Rachel Gilson heeft enkele kenmerken die het bij uitstek lezenswaardig maken. Het is opmerkelijk hoezeer haar boek niet alleen een autobiografie is, maar ook een Bijbelstudie. Steeds opnieuw wendt ze zich tot het Woord. Het is bijzonder om te lezen hoe ze –als iemand die atheïstisch is opgevoed– de Bijbel persoonlijk leert verstaan en oog krijgt voor de volmaaktheid en heerlijkheid van de oorspronkelijke schepping, de diepte van de val in Adam, de verschrikkelijke gevolgen van de zonde, de realiteit van God als Schepper die de rechtvaardige Rechter van ieder mens is, onverdiende genade door Jezus Christus en het leven overeenkomstig Zijn wil en geboden. Daarbij benadrukt zij dat waarachtige bekering noodzakelijk is, en dat alleen door de kracht van Christus gestreden kan worden tegen de begeerten die uit onze zondige harten opwellen. Ze maakt evenzeer duidelijk dat er voor een ware christen geen andere weg overblijft dan zichzelf te verloochenen, zondige begeerten te kruisigen en Christus’ voetstappen te drukken.

Hedendaags
Ontegenzeggelijk klinkt wat zij schrijft soms evangelisch of misschien Amerikaans in de oren van reformatorische christenen in Nederland, bijvoorbeeld wanneer ze schrijft dat ze haar lezers wil laten zien dat Jezus „prachtig, machtig en waardig is.” Haar taalgebruik is hedendaags en sluit aan bij de taal die gangbaar is in de Amerikaanse evangelicale kerken waarin zij verkeert. In de beschrijving van haar bekering gebruikt ze soms uitdrukkingen die oppervlakkig kunnen overkomen. „Alles wat ik hoefde te doen is mijn hand uitsteken en ontvangen”, schrijft ze bijvoorbeeld. Ook schrijft ze: „Ik wist dat ik nooit een beter aanbod zou krijgen dan dat wat Jezus me voorhield.”

Toch doen we haar geen recht als we alleen dergelijke uitdrukkingen eruit lichten, want ze schrijft ook over de indrukken die ze kreeg van God haar Schepper als rechter en Zijn rechtvaardige toorn over de zonde.  Ze beschrijft verder concreet hoe Christus waarde voor haar krijgt: „Jezus Christus was gekomen, gestorven en uit de dood opgestaan opdat Gods toorn op Hém zou rusten, en Gods gunst op mij! ‘Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’ (2 Korinthe 5:21).” Opvallend is ook een passage als deze: „Als ik bij de Rechterstoel gekomen was terwijl ik nog in mijn zonde leefde, en als ik daar gezien had wat mijn zonde was (en is) in het licht van Zijn goedheid, dan zou ik het met Hem eens geweest zijn: ‘U moet mij veroordelen. U zou onrechtvaardig zijn als U dat niet deed.’ We voelen aan dat het rechtvaardig is als een crimineel zijn verdiende straf krijgt. Zo zou het ook voor mij geweest zijn. In plaats daarvan besloot Jezus vrijwillig te komen en te redden – ‘om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’ (Lukas 19:10).”

Indringend
Het valt verder op dat levensverhaal van Gilson realistisch en eerlijk is. De dingen worden niet mooier gemaakt dan ze zijn. Ze schrijft onder meer indringend over de worsteling die het voor haar was om haar relatie met een vrouw te verbreken nadat ze christen was geworden en over gebeurtenissen waarbij ze terugviel in oude zondige gedragingen. Maar de Heere liet haar niet los. Hij bracht haar tot berouw en stelde haar in staat om terug te keren.

Bijzonder leerzaam is het deel van dit boek waarin Gilson beschrijft hoe ze tot een huwelijk komt. Wat zij hierover schrijft is nuttig voor iedereen die zich op het huwelijk voorbereidt. Gilson wijst erop dat een huwelijk niet op romantiek gebaseerd kan zijn. De basis van een huwelijk is levenslange trouw die een afspiegeling van de trouw van Christus aan Zijn kerk en van Zijn kerk aan Christus. Gilson zegt niet dat haar huwelijk volmaakt is en geen gebreken kent, maar die gebreken zijn in beginsel niet groter dan in een ander huwelijk. Tegelijkertijd geeft zij nadrukkelijk aan dat de weg die God met haar gegaan is geen model is voor anderen. Zij waarschuwt voor de gedachte dat het aangaan van een huwelijk een soort medicijn is tegen homoseksuele gevoelens.

Niet het aangaan van een huwelijk is de prijs of de bron van echt christelijke gehoorzaamheid. Die bron en prijs is de Heere Jezus Zelf. Boven de vraag of wij zullen huwen of single zullen blijven (de twee mogelijkheden waar de Bijbel op wijst) staat de vraag of wij door genade de Heere Jezus Christus toebehoren en daarom aan Hem gelijkvormig willen zijn. Gilson geeft een voorbeeld van een jonge vrouw die zij leerde kennen bij wie de lesbische gevoelens geheel verdwenen en die toch nog steeds single is. De Heere heeft tot dusver geen man op haar weg gebracht. Ook dat kan gebeuren.

Gilson wijst erop dat in een harmonieus gezin broers en zussen een nauwe relatie met elkaar hebben zonder dat die een seksuele component heeft. Een vriendschap met een persoon van hetzelfde geslacht heeft niet per definitie een seksuele kleur. Ook zij die onbekend zijn met homoseksuele gevoelens kunnen zulke hechte vriendschappen hebben. Die kunnen van grote waarde zijn. Wij mogen christenen die een worsteling kennen met homoseksuele gevoelens zulke vriendschappen niet ontzeggen. Gevaren zijn er, maar die zijn er niet alleen daar. Wanneer christenen met homoseksuele gevoelens merken dat een vriendschap een romantische kleur begin te krijgen, dan is het zaak zo’n vriendschap op een laag pitje te zetten of zelfs te beëindigen.

Veilige haven
De christelijke gemeente is een gemeenschap waar allerlei vormen van vriendschap een plaats mogen hebben. Zo kan een gemeente ertoe bijdragen dat christenen die worstelen met homoseksuele gevoelens, staande blijven in hun strijd. Een gemeente waarin geleerd wordt dat er als het echt niet anders kan ruimte is voor een homoseksuele relatie, is geen veilige haven voor christenen met homoseksuele gevoelens. Maar dat geldt ook voor een gemeente waar de gedachte heerst dat homoseksuele gevoelens hoe dan ook door bekering kunnen en zullen verdwijnen en dat een huwelijk altijd de oplossing is.

In een veilige gemeente wordt geen afbreuk gedaan aan wat God in Zijn woord over seksualiteit zegt, maar is er wel empathie voor hen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Dan worden daarover geen grapjes gemaakt, laat staan dat ”homo” als scheldwoord wordt gebruikt. Ook wordt de realiteit van homoseksuele gevoelens niet ontkend of verzwegen. Bovendien wordt onderkend dat er op tal van manieren sprake kan zijn van onreinheid, ook wanneer het gaat om heteroseksuele gevoelens.

De titel die Rachel Gilson haar levensverhaal gaf zinspeelt op de slogan van de LHBT-beweging, namelijk ”born this way”. Je bent nu eenmaal zo geboren. Je hebt nu eenmaal homoseksuele, biseksuele of transgendergevoelens. Tegenover deze slogan stelt Gilson dat wij door wedergeboorte Christus deelachtig worden en Hem gaan gehoorzamen. Vandaar ”Born Again This Way, in het Nederlands vrij vertaald als ”Vernieuwd en onveranderd”.

We besluiten graag met een passage uit dit boek. Rachel Gilson doet dit in de wij-vorm en zo geven wij het door: „Christenen met een homoseksuele oriëntatie hebben een heel belangrijke bediening: ze wijzen erop dat Gods Woord geldigheid heeft over onze diepste gevoelens. Onze gehoorzaamheid kost ons veel en is daarom een publiek getuigenis dat Gods ontwerptekening mooier is dan onze aanpassingen eraan. Ze waarschuwt dat het herdefiniëren van zonde álle mensen schaadt en niet het minst gelovigen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. We hebben al te maken met enorme druk vanuit de wereld; als onze broers en zussen in Christus dan ook nog eens met vraagtekens komen, wordt die last alleen maar zwaarder. Wij zijn een herinnering van de Heere aan Zijn gemeente dat Zijn wet goed is en dat het verwoesting aanricht als we deze proberen te omzeilen, alle goede intenties ten spijt. We zijn levende getuigen van de waarheid dat wij het zijn die redding nodig hebben, niet de Bijbel.”

Rachel Gilson, “Vernieuwd en onveranderd”, uitgeverij De Banier, € 17,95


Gepubliceerd: 10-06-2021