De Malthusiaanse catastrofe en de geboortebeperking

Thomas_Robert_Malthus
Leestijd: 4 minuten

Als je het nieuws volgt en de kranten leest zou je kunnen denken dat we te maken hebben met natuurlijke wereldcrisis, over populatie, voedsel te kort, stikstof problematiek, klimaatverandering, dreigende pandemieën. Maar is het allemaal echt waar wat we voorgeschoteld krijgen of hebben we te maken met de Malthusiaanse catastrofe in de naam van ’wetenschap’?

Wat is dan de Malthusiaanse catastrofe? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wie Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) was. Hij was een interessant persoon uit de bloeiperiode van de romantiek. De romantiek liep van ca. 1795 tot ca. 1848, wat wij in onze reformatorische wereld kennen als het tijdperk van het réveil (ca. 1815 tot ca. 1865). Malthus was een Britse econoom en een invloedrijk geleerde op het gebied van politieke economie en demografie.[1] Een tijdgenoot van de voor ons bekende Guillaume (Willem) Groen van Prinsterer (1801 – 1876).

Het Malthusiaanse schrikbeeld

In zijn boek An Essay on the Principle of Population merkte Malthus op dat een toename van de voedselproductie van een land het welzijn van de bevolking verbeterde, maar de verbetering was tijdelijk omdat het leidde tot bevolkingsgroei, die op zijn beurt het oorspronkelijke productieniveau per hoofd van de bevolking herstelde. Met andere woorden, mensen hadden de neiging om overvloed te gebruiken voor bevolkingsgroei in plaats van voor het handhaven van een hoge levensstandaard, een opvatting die bekend is geworden als de “Malthusiaanse val” of het “Malthusiaanse schrikbeeld”. Welnu, als we dat weten kunnen we overgaan naar de Malthusiaanse catastrofe en wat daarmee bedoeld wordt.

De Malthusiaanse catastrofe

Bevolkingen hadden de neiging om te groeien totdat de lagere klasse ontberingen, gebrek en een grotere vatbaarheid voor hongersnood en ziekte leed, een pessimistische visie die de Malthusiaanse catastrofe wordt genoemd. Malthus schreef in tegenstelling tot de populaire opvatting in de Europa van het 18de eeuw, die de samenleving als verbeterend en in principe als vervolmaakt zag.[2]

Malthus zag bevolkingsgroei als onvermijdelijk wanneer de omstandigheden verbeterden, waardoor echte vooruitgang naar een utopische samenleving werd uitgesloten: “de macht van de bevolking is oneindig veel groter dan de macht in de aarde om levensonderhoud voor de mens te produceren.”[3] Uit deze gedachten ontstond het neomalthusianisme.

Streven naar minder bevolkingsgroei

Het neomalthusianisme is de ideologie die streeft naar geboortebeperking als middel tot het aanpakken van sociale en economische wantoestanden die volgens de aanhangers voortspruiten uit overbevolking. Het streven naar matiging van de bevolkingsgroei was bedoeld om te voorkomen dat overbevolking de zegeningen van economische groei teniet zou doen. De Rockefeller Foundation zag haar kans schoon om hiervan gebruik te maken. Deze organisatie zegt ondersteuning te geven aan werk dat kansen vergroot en veerkracht versterkt tegen sociale, economische, gezondheids- en milieu-uitdagingen en bevestigt haar baanbrekende filantropische missies, sinds 1913, om “het welzijn van de mensheid te bevorderen”.[4] In 1992 lanceerde ook de Verenigde Naties hun plannen hierover, verwerkt in Agenda 21.[5] Wereldwijd keurden 179 overheden het programma goed. De definitieve tekst was het resultaat van een onderhandelingsproces dat al in 1989 begon. Dit leidde tot de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen zoals we ze nu kennen.[6]

In Nederland kwam in 1881 de Nieuw-Malthusiaanse Bond tot stand, die de voorloper was van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming en aan de basis lag van Rutgers WPF. Hun invloed verspreidt zich onder andere door de Week van de lentekriebels die door de Rutgers stichting wordt georganiseerd op de lagere scholen.[7] Ook de genderideologie draagt haar steentje bij aan de vruchteloosheid maken van de mens en daarmee geboortebeperking.[8]

Moeten we niet vruchtbaar zijn?

De Bijbel roept ons op om binnen het huwelijk vruchtbaar te zijn, onszelf te vermenigvuldigen, de aarde te vervullen en haar te onderwerpen (Gen. 1:28). Het streven van de tijdgeest is echter het tegenovergestelde. Men predikt geboortebeperking, ontucht en losbandigheid (een zonde die door velen helaas niet meer als zonde als zodanig beschouwd wordt).[9] Dat konden we al sinds de roerige jaren ’20 van de vorige eeuw zien ontwikkelen, maar dit is al sinds de Verlichting uit de 18de eeuw bezig. Sterker nog, het is al sinds de zondeval (Gen. 3) aan de gang

Het grootste gedeelte van christelijk Nederland ziet het niet eens of wil het niet zien. We hebben het wel over de zondeval, maar we missen “de kinderen van Issaschar” uit I Kron. 12:32, die ervaren waren in het verstaan van de tijd, in onze tijd. Zij, (de oprechte christenen die ervaren zijn in het verstaan van de tijd), zijn er wél, maar je hoort ze amper.

Een dure plicht

De geboortebeperking en het losbandig leven door het gebruik van voorbehoedingsmiddelen hebben deze globalisten al sinds de seksuele revolutie uit de jaren ’60 aardig voor elkaar.[10] Het staat niet los van het voedsel te kort, de klimaatverandering, de stikstof problematiek en de dreigende pandemieën van onze tijd. De vaccinatieplicht komt eraan, (denk maar aan de pandemiewet die op 23 mei door de Eerste Kamer werd geloodst).[11] Nu het uitkopen van de boeren nog,[12] oftewel het landbouwakkoord.[13]

Al met al doet het denken aan Openb. 9:2. De ‘rook van de put des afgronds’ verblind en verstikt ook de kerk. Het wordt tijd dat de christenen zich gingen verenigen en de strijd aanbinden tegen deze ontwikkelingen aangaande de Malthusiaanse catastrofe. Dat doen we op de knieën, voor Gods aangezicht biddend en vastend. Per slot van rekening is de macht van de bevolking, die door Gods Geest gedreven wordt, oneindig veel groter dan de macht van deze globalisten met al hun verplichtingen.

Pierre J. Beaujon

De auteur is docent in het voortgezet onderwijs.


[1] Petersen, William (1979). Malthus: Founder of Modern Demography. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 19. ISBN 9780674544253.

[2] Geoffrey Gilbert, inleiding tot Malthus T.R. 1798.  Een essay over het principe van de bevolking. Oxford World’s Classics herdruk. viii in Oxford World’s Classics herdruk.

[3] Malthus, Thomas Robert, Een essay over het principe van de bevolking. Oxfordshire, Engeland: Oxford World’s Classics. blz. 13.  ISBN 978-1450535540.

[4] The Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development, Global Business Network, mei 2010, p. 4.  

[5] Agenda 21 is de “paraplu” van Agenda 2030 en bedoeld ‘to build back better’. Ze vormen de speerpunten van W.E.F. (the world economic forum onder leiding van dr. Klaus Schwab.

[6] Artikel Pierre J. Beaujon, Agenda 21 van de Verenigde Naties, Gereformeerd Venster, maandag 28 december 2020

[7] De lentekriebels: https://rutgers.nl/nieuws/week-van-de-lentekriebels-wat-vind-ik-fijn/ Zie ook De Andere Krant – Rutgers weigert verantwoording af te leggen over Week van Lentekriebels: Danielle van Wallinga, Ido Dijkstra en https://zorgvoorseksualiteit.nl/

[8] Interview met Désirée Röver over het transgenderisme in De Andere Krant van 14 oktober 2023, blz 14.

[9]  We vergeten wel eens waar we tegen te strijden hebben: “Wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.” (Efe. 6:12)

[10] Ongeacht wat de directeur-generaal van AIVD in het jaarverslag van 2022 te melden had over complotdenkers: https://www.aivd.nl/documenten/jaarverslagen/2023/04/17/aivd-jaarverslag-2022

[11] Wijziging Wet publieke gezondheid:  https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230516/wijziging_wet_publieke_gezondheid

[12] Wetsvoorstel uitkopen van de boeren: https://www.europa-nu.nl/id/vm1ldqoyvpvf/nieuws/timmermans_verplichte_uitkoop_boeren_is?ctx=vh6ukzb3nnt0

[13] Het landbouwakkoord: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/25/sterke-duurzame-landbouwsector-2040

Ook interessant

Hoe spreken in deze wereld?

Vanuit wat we al eerder gehoord hebben, is duidelijk dat we leven in een wereld waar iedereen zijn eigen waarheid moet kunnen

De weg vooruit is de weg terug

We zijn als samenleving het spoor bijster. Herculus moet in een Griekse mythe kiezen tussen Deugd en Ondeugd. We moeten terug naar