Nehemia als poortwachter (3)

Nehemia werpt Tobia's huisraad uit de tempel
Leestijd: 7 minuten

In Nehemia 13 staan drie lessen over het aangaan van verkeerde relaties en de gevolgen daarvan. Deze zijn van belang zijn voor het christelijke gezin. Deze lessen kunnen ons helpen om verkeerde relaties te voorkomen of te verbreken. Het gaat niet alleen over de persoonlijke relatie met een ander, maar ook over verkeerde denkpatronen. Verkeerde denkpatronen hebben namelijk verwoestende gevolgen in (gezins-)relaties. We zien ook dat door de kracht van Gods Woord herstel van (gezins)relaties mogelijk is.

In deze Bijbelstudie onderzoeken we de derde les die dit hoofdstuk ons biedt.

3. Het kwaad van gemengde huwelijken – Nehemia 13:23-28 |

23 Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Ammonitische [en]
Moabitische vrouwen [bij zich] hadden doen wonen.
24 Hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch, en ze konden
geen Judees spreken, maar [spraken] overeenkomstig de taal van elk volk.
25 Ik had onenigheid met hen en ik vervloekte hen.
En ik sloeg [sommige] mannen van hen en trok hun de haren uit.
Ik liet hen zweren bij God: U zult uw dochters niet aan hun zonen geven
en van hun dochters niemand voor uw zonen of voor uzelf nemen!
26 Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo,
de koning van Israël, gezondigd heeft? Terwijl er onder veel heidenvolken
geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem
tot koning gesteld had over heel Israël?
Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen.
27 Zullen wij dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen
door onze God ontrouw te zijn door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen?
28 [Een] van de zonen van Jojada, de zoon van Eljasib, de hogepriester,
was een schoonzoon van Sanballat, de Horoniet. Daarom joeg ik hem bij mij weg.

De zoon van Eljasib, de hogepriester

Nehemia neemt nog een kwaad waar: het gaat niet goed in de gezinnen van de Joden. Hij merkt dat aan de spraak van de kinderen uit die gezinnen. Hij spreekt de Joden erover aan en raakt zo verbolgen, dat hij hen vervloekt, slaat, hen de haren uittrekt en hen bij God bezweert niet door te gaan met deze zonde. Zijn heftige reactie laat zien, hoe groot dit kwaad is.

Nehemia wijst de Joden op Salomo. Hij heeft respect voor koning Salomo, maar niet voor diens zondige daden. Salomo heeft zeer gezondigd in het aangaan van verboden huwelijksrelaties (1 Koningen 11:1-8). Het feit dat hij door God bijzonder bevoorrecht is, heeft hem niet kunnen bewaren voor dit grote kwaad. God verbloemt het kwaad niet; ook niet en juist niet van hen die het dichtst bij Hem zijn (vgl. Leviticus 10:1-3; Ezechiël 9:6b; 1 Petrus 4:17). Door Salomo als voorbeeld aan te halen laat Nehemia zien dat een bevoorrechte positie geen vrijbrief is voor de zonde. Juist het kwaad dat bevoorrechte mensen doen, zal God bestraffen, omdat zij beter moeten weten (vgl. Amos 3:2).

We hebben in het aan de kaak stellen van het vorige kwaad (verzen 4-9) gezien dat Nehemia zonder aanzien des persoons met de familie van de hogepriester Eljasib heeft gehandeld. Nu zien we dat wat daar, in de verzen 4-5, is begonnen met het inrichten van een grote kamer voor Tobia, is uitgelopen op een huwelijk tussen de kleinzoon van de hogepriester en de dochter van de vijand van Gods werk (vers 28a; Nehemia 2:10). En zoals Nehemia Tobia met al zijn spullen uit Gods huis heeft gegooid (vers 8), zo jaagt hij de man weg die deze verwerpelijke verbinding is aangegaan (vers 28b).

Het betreft hier een priester. Deze heeft een duidelijk voorschrift overtreden. Wat voor het hele volk geldt, dat een lid ervan alleen met iemand uit het eigen volk mag trouwen, geldt zeker voor de priester (vgl. Leviticus 21:7,14). Hij is iemand met een voorbeeldfunctie. Als zo iemand fout gaat, mag hij onder geen beding in zijn functie gehandhaafd blijven, maar moet er met hem gehandeld worden naar het voorbeeld dat Nehemia stelt.

“Onze God ontrouw”

Als de werkelijke belangstelling voor Gods huis vermindert, komen daarvoor de vriendschappen met de wereld in de plaats. Wij mogen onszelf wel afvragen: Welke ‘dochter van Sanballat’ heeft onze liefde gevangengenomen en ons hart beroofd van onze trouw aan de Heere? Welke ‘vreemdeling’ of ‘buitenlander’ heeft ons van de Heere weggetrokken? Welke ‘Delila’ heeft onze geestelijke kracht weggenomen (Richteren 16:16-21)? Dit kunnen we toepassen op een wereldse manier van denken en werken, van het streven naar meer aanzien in de wereld, waardoor het gezin grote schade wordt berokkend.

Het volgende verhaal dat ik eens las, illustreert dat op herkenbare wijze. Het gaat over een man die de top wilde bereiken en die ook bereikte, maar zijn gezin verspeelde.

‘Deze man gelooft in de waarde van hard werken en vindt daar zijn voldoening in. Hij is waarschijnlijk getrouwd en heeft minstens drie kinderen van wie hij de foto in zijn portemonnee heeft. Hij houdt van zijn vrouw en denkt vaker aan haar dan zij weet. Zeker, hij maakt lange dagen; vaak gaat hij vóór zes uur ’s morgens de deur uit en is pas na zeven uur ’s avonds weer thuis. De druk op zijn werk is zo groot, dat het hem een uur of twee kost om tot rust te komen, waardoor hij niet veel tijd aan praten kan besteden. Hij is zo moe, dat de krant lezen en een beetje televisiekijken het enige is wat hij kan doen, waarna hij vermoeid naar bed gaat.

Zijn bloeddruk is te hoog, hij weet dat hij meer moet bewegen. Zijn dieet is niet al te best, en soms is hij prikkelbaar en snauwt op zijn gezin, waar hij later spijt van heeft. Het is waar dat hij zeventig uur per week werkt, maar hij vindt zichzelf geen workaholic. Hij houdt gewoon van zijn werk, en hij is er goed in. En gelukkig, hij kan een mooi salaris mee naar huis nemen en daarmee zijn gezin van goede dingen voorzien.

Op zekere dag vat hij het plan op het rustiger aan te gaan doen, want het gaat niet goed…, maar nog niet vandaag. Hij gaat de deur uit voordat zijn gezin weet dat hij weg is.

Op een avond komt hij thuis en zijn gezin is er niet. Terwijl hij aan het werk was, zijn de kinderen opgegroeid, is zijn vrouw teruggegaan naar de universiteit en haar eigen carrière begonnen, zijn de kinderen verhuisd, en nu is het huis leeg. Hij kan het niet geloven. De Raad van Bestuur heeft hem zojuist tot directeur benoemd en nu is er niemand om het goede nieuws mee te delen. Hij heeft de top bereikt … alleen.

Zelfs al zijn we er niet op uit om directeur te worden, dan hebben velen last van het ‘haast-syndroom’. Er zijn zoveel drukke mensen. Ze zijn zo druk, dat ze de mensen vergeten die het dichtst bij hen staan. Hoeveel vaders en moeders hebben hun kinderen tekortgedaan voor €10.000 of €20.000 extra per jaar?’

We kunnen dit ook toepassen op drukke voorgangers van gemeenten. Ze kunnen zo druk bezig zijn met andere gezinnen, dat ze hun eigen gezin verwaarlozen. Een vrouw van zo’n drukke voorganger vulde eens in de volle agenda van haar man op een dag die nog blanco was: deze dag is voor mij gereserveerd. Het is goed dat een vrouw af en toe op de rem trapt en haar man wijst op zijn eerste verantwoordelijkheid: die van zijn eigen huwelijk en gezin (vgl. 1 Timotheüs 3:5).

Ze spraken voor de helft Asdoditisch

We leren belangrijke lessen van de verkeerde relaties die worden aangegaan door kinderen van families die tot Gods volk behoren. We zien hoe een verbintenis met de wereld tot uiting komt in de taal die onze kinderen spreken. Het onderwijs van de moeder (Spreuken 1:8) neemt in de taalontwikkeling van een kind een grote plaats in. Een kind uit zich zoals het dat van zijn moeder leert.

Nehemia hoort een mix van Judees en Asdoditisch, waarbij het Asdoditisch de boventoon voert. Asdoditisch is de taal die wordt gesproken in Asdod, een Filistijnse stad, die onder Gods oordeel ligt (Jeremia 25:20).

Wie voedt onze kinderen op? Doen we dat zelf, aan de hand van en onderworpen aan Gods Woord? Iemand schreef: We krijgen te maken met een eerste generatie die niet is opgevoed door een vader en moeder, maar door de media. Zullen wij toestaan dat de media onze kinderen opvoeden? Laten we de volgende vragen eens eerlijk onder ogen zien: Kennen onze kinderen de chattaal, straattaal en sporttermen beter dan de taal en termen van de Bijbel? Kennen onze kinderen de liederen van de wereld beter dan de liederen van Gods kinderen?

Als we (een van) deze vragen met ‘ja’ moeten beantwoorden, is het de hoogste tijd hierin verandering aan te brengen. Voelen we ons hiertoe niet in staat? Laten we dan hulp vragen. Laat die situatie niet voortbestaan. Laten we met alle kracht tot God om hulp roepen en Hem en onze kinderen ons falen belijden. Dan zal Hij zeker de uitweg wijzen. We kunnen onze nood met anderen delen en gebedsmedestanders zoeken om samen te strijden in de gebeden voor onze kinderen en ook die van anderen.

“Toen riep ik (…) een vasten uit”

De noodklok moet worden geluid, er moet alarm worden geslagen. Er mag geen tijd meer verloren gaan. Elke seconde telt. Het gaat om de gezinnen van Gods kinderen. Ouders verliezen het contact met hun kinderen of zijn hen allang kwijt. Ze lijken machteloos te moeten toezien hoe hun kinderen steeds meer in vriendengroepen, in het echt of in het wereldwijde web, komen vast te zitten. Er is een uitweg, de weg naar boven. De vraag is, hoe ons contact met God is. Het loopt Hem niet uit de hand.

Laten we opnieuw ons vertrouwen op Hem richten en bereid zijn om Zijn aanwijzingen met ons hele hart op te volgen en als een Nehemia daadkrachtig te gaan optreden. God zegt: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op u” (Psalm 32:8). Wij mogen een voorbeeld nemen aan Ezra en ons daardoor laten bemoedigen: “Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God [en] om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen … Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden” (Ezra 8:21,23).

De oproep van Jeremia is:
“Stort uw hart uit als water
voor het aangezicht van de Heere!
Hef tot Hem uw handen op,
vanwege het leven van uw kleine kinderen” (Klaagliederen 2:19b).


Lees hier deel 1 en deel 2.

Deze Bijbelstudie is geschreven door Ger de Koning. Wie meer wil weten over het christelijk gezin, de vorming ervan en het inhoud geven eraan kan daarvoor terecht op mijn website https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/man-vrouw-gezin en op mijn YouTube kanaal https://youtube.com/@Ger.de.Koning

Ook interessant

Weerstand bieden

De duivel probeert mensen te verleiden tot zonde. Dat deed hij in het paradijs; dat doet hij nu nog steeds. Jef de

Wat Nederland van Urk kan leren

Is Urk een mannen- of een vrouwenbolwerk? Dat is maar net hoe je het bekijkt. In ieder geval is Urk een sámenleving.

Kinderwens, of (nog) niet?

Jos en Mira hebben al een tijdje verkering. Ze gaan nogal eens samen weg en praten dan wat af. Pasgeleden ging het

Verkilling en opbloei van liefde

‘Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.‘Mattheüs 24:12 De Heere Jezus was ook Profeet en heeft concrete dingen