SBC neemt resolutie aan tegen ‘gendertransities’

southern-baptist-convention
Leestijd: 3 minuten

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de South-Baptist Church in Amerika is een duidelijk standpunt ingenomen tegen ‘gendertransities’. Zo’n heldere resolutie helpt gemeenten om zelf een krachtig standpunt hierover in te blijven nemen.

Hier volgt de tekst van de ‘Resolutie tegen ‘gendertransities”.

OVERWEGENDE dat de Bijbel verklaart dat God de mens naar Zijn eigen beeld schiep en onderscheid maakte tussen mannelijk en vrouwelijk (Genesis 1:27; Mattheüs 19:4);

OVERWEGENDE dat de Bijbel leert dat de verschillen tussen mannen en vrouwen complementair zijn aan elkaar; dat die verschillen bepaald zijn bij de conceptie; dat die verschillen onveranderlijk zijn, geworteld in Gods ontwerp en het duidelijkst geopenbaard in lichamelijke verschillen (Genesis 1:28; Psalm 100:3), niet in zelf-gedefinieerde en uiteindelijk valse noties van ‘genderidentiteit’;

OVERWEGENDE dat The Baptist Faith and Message (BF&M) verklaart dat “de heiligheid van de mens blijkt uit het feit dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld, en dat Christus stierf voor de mens; daarom bezit elke persoon volledige waardigheid en verdient zij respect en christelijke liefde”; ook verklaart The BF&M dat God de mens “mannelijk en vrouwelijk schiep als het bekronende werk van Zijn schepping…. De gave van het geslacht maakt dus deel uit van de goedheid van Gods schepping”. (Artikel III);

OVERWEGENDE dat Gods heilige en goede ontwerp voor twee verschillende en complementaire geslachten geworteld is in de scheppingsorde, en dat het de fundering is onder alle maatschappelijke verhoudingen en structuren;

OVERWEGENDE dat de Schrift leert dat het lichaam moet worden geëerd als de tempel van de Heilige Geest en de eenheid tussen lichaam en ziel bevestigt (1 Korinthe 6:19);

OVERWEGENDE dat, gedreven door culturele verandering, door de bevordering van genderideologie en door sociale druk, er ongekende aantallen adolescenten en jonge volwassenen zijn die identiteits- of lichaamsgerelateerde problemen ervaren of een identiteit beweren te hebben die haaks staat op hun geboortegeslacht;

OVERWEGENDE dat het aantal medische interventies met het oog op “gendertransitie” ook aanzienlijk is gestegen, waaronder het gebruik van puberteitblokkers, onnatuurlijk hoge doses hormonen en chirurgische ingrepen;

OVERWEGENDE dat deze zogenaamde medische behandelingen niet alleen voor de geestelijke gezondheid zeer schadelijk zijn, maar dat ze gezonde kinderen ook onvruchtbaar maken voor het leven; dat ze hun vruchtbaarheid, voortplantingsorganen en vermogen tot seksueel genot aantasten of vernietigen, en soms ook levenslange medische afhankelijkheid veroorzaken, terwijl veel langetermijngevolgen nog onbekend zijn;

OVERWEGENDE dat kwetsbare kinderen en tieners het doelwit zijn van psychosociale boodschappen en claims van de medische gemeenschap die hen stimuleren (of zelfs dwingen) tot deelname aan allerlei schadelijke ‘transitie’-behandelingen, die van stap tot stap steeds grotere en onomkeerbare gevolgen hebben.

OVERWEGENDE dat God een regering heeft ingesteld met als doel gerechtigheid uit te oefenen, het goede te prijzen en degenen die kwaad doen te straffen (Romeinen 13:1-7; 1 Petrus 2:14);

OVERWEGENDE dat sommige deelstaatregeringen actie hebben ondernomen om de bevordering van genderideologie en “transitie”-interventies voor kinderen te verbieden;

OVERWEGENDE dat, tragisch genoeg, andere regeringen en gemeenten in de Verenigde Staten flagrante maatregelen hebben genomen om “gender transitie” voor kinderen te bevorderen, waardoor minderjarigen de toestemming van de ouders kunnen omzeilen en deze levensveranderende behandelingen kunnen krijgen, vaak via zogenaamde ‘toevluchtsoorden’ die vertrouwelijke diensten verlenen aan kinderen van buiten de staat;

Besluiten

Daarom BESLUITEN we, dat de boodschappers van de Southern Baptist Convention-bijeenkomst in New Orleans, Louisiana, 13-14 juni 2023, “genderbevestigende zorg” en alle vormen van “gendertransitie” -behandelingen veroordelen en zich ertegen verzetten;

We BESLUITEN, dat we ons verzetten tegen “gendertransitie”-behandelingen als een zinloze poging om iemands geslacht te veranderen en als een directe aanval op Gods scheppingsorde;

We BESLUITEN, dat we medische organisaties veroordelen die aanbevelingen doen voor schadelijke en vaak onomkeerbare “gendertransitie”-experimenten op kwetsbare minderjarigen en jongvolwassenen, en deze uitbuiten voor winst;

We BESLUITEN, dat we de wetgevende macht oproepen om elke wet of beleid terug te draaien dat behandelingen voor “gendertransitie” ondersteunt, ouderlijke rechten ondermijnt of zogenaamde toevluchtsoorden creëert, die deze schadelijke behandelingen voor minderjarigen vergemakkelijken;

We BESLUITEN, dat we de wetgevers prijzen

  • die rechtvaardige en prijzenswaardige maatregelen hebben genomen om kinderen te beschermen tegen “gendertransitie” -behandelingen,
  • die duidelijk uitspreken dat ouders het recht hebben om hun kinderen naar eigen inzicht op te voeden, zonder overheidsbemoeienis, en
  • die de vrijheid van meningsuiting en de gewetensvrijheid van gelovigen hebben verdedigd, toen de overheid hen probeerde te dwingen om de genderideologie te onderschrijven;

We BESLUITEN, dat de Southern Baptists alle leden van de Southern Baptist Convention die “gendertransitie” -behandelingen uitvoeren of actief ondersteunen, oproepen om met berouw van deze dwaalweg terug te keren;

We BESLUITEN, dat we de liefde van Christus blijven uitdragen. Hij verlost zondaren die met tot Hem roepen om hulp en redding. Ook tonen we meelevende zorg en tedere barmhartigheid voor allen die identiteits- of lichaamsgerelateerde problemen ervaren en voor degenen die “gendertransitie”-behandelingen (hebben) ondergaan.


De tekst van deze resolutie is opgesteld door Denny Burk, hoogleraar aan de Southern Baptist Seminarium en op 13/14 juni 2023 vastgesteld in New Orleans.

Ook interessant

boek

Recensie: Sprookjesboek

René Erwich, hoogleraar praktische theologie, en Almatine Leene, predikant in de GKv, vatten een paar jaar geleden het plan op om de

Toespraak ds. Latzel in Nederland

Op 3 september 2020 heeft ds. O. Latzel gesproken tijdens een besloten studiedag in Amerongen. Deze studiedag is gehouden ter voorbereiding op