Bijbelstudie: Psalm 45:11,12

prayer-1308663_1920
Leestijd: 4 minuten

Hoor, o dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder. (Psalm 45:11-12)

In het boek van de Psalmen komen we meerdere koningspsalmen tegen. Psalm 45 is er daar een van. Het bijzondere van deze psalm is dat het niet alleen een koningspsalm, maar ook een bruiloftspsalm is. In deze psalm wordt de liefde tussen de koning en zijn bruid bezongen. We mogen aannemen dat deze psalm is gedicht naar aanleiding van het huwelijk van Salomo met de dochter van de farao van Egypte.

Vergeet uw volk en uws vaders huis

De bruid wordt in deze psalm opgeroepen haar volk en het huis van haar vader te vergeten. Woorden die erop wijzen dat zij van buiten Israël afkomstig was. Zij is er vanaf nu voor de koning. Hij is haar heer. In het paleis van de koning treft zij overvloedig aan wat zij nodig heeft. In de woorden van deze psalm proeven we de vreugde over het huwelijk tussen de koning en zijn bruid. Aan de koning wordt de belofte gedaan dat de zonen waarmee dit huwelijk bekroond wordt tot vorsten zullen zijn. Van geslacht tot geslacht gaat de HEERE, de God van Israël door met Zijn werk.

In elk christelijk huwelijk heeft de man iets van een koning en is zijn vrouw voor hem een koningin. Man en vrouw zijn er allereerst voor God, maar vervolgens voor elkaar. In Gen. 2:24 lezen we: ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.’ Hier komt de notie van het zich losmaken van je ouders vanuit het perspectief van de vrouw naar voren: ‘Hoor, o dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.

Buig u voor Hem neder

De Egyptische bruid moest zich niet alleen op de koning van Israël richten, maar ook op de God van Israël. Het hechte fundament van een christelijk huwelijk is het verlangen van man en vrouw om samen de HEERE te dienen. Een jongen uit een christelijk gezin waar de Bijbel centraal staat en waar beleden wordt dat er alleen toegang tot God is door Jezus Christus, kan verliefd worden op een meisje met een heel andere achtergrond. Hoe moet je dat zien? Wat moet je zo’n jongen aanraden? Hoe ga je als ouders met zo’n situatie om?

In verkeringstijd moet dan duidelijk worden dat dit meisje in godsdienstig opzicht bereid is haar volk en het huis van haar vader te verlaten. Dat zij de keuze van Ruth wil maken: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ (Ruth 1:16c). Als we de zaak breder zien en wij bedenken dat wij in Adam allemaal God de rug hebben toegekeerd, dan is er in het leven van ons allemaal, ook als wij bij de Bijbel zijn opgevoed, een radicale omkeer nodig. Zaak is dat de wereld met al haar zondige begeerten haar glans voor ons verliest. Dat wij persoonlijk leren dat zalig worden onverdiende genade is.

Omdat Hij uw Heere is

Wat een zegen is het als man en vrouw, al komen zij uit verschillende families en al hebben zij niet dezelfde achtergrond, daarin één zijn. Uit genade zijn wij zalig geworden door het geloof en dat niet uit ons, het is Gods gave. (Vgl. Efeze 2:8). Dan begeren ouders bij deze werkelijkheid hun kinderen op te voeden. Zij mogen het hun kinderen voorleven, al blijft dat altijd maar ten dele. Zij brengen de Bijbelse boodschap van vrede met God door het bloed van het kruis, tot het oor van hun kinderen. Zij omringen die boodschap met hun gebed en smeken of die God Die ons voorgeslacht droeg in nacht en stormgebruis, ook aan ons en onze kinderen Zijn trouw en macht wil bewijzen en eeuwig ons Tehuis wil zijn.

Het geeft verwondering als ouders mogen bemerken dat de harten van hun kinderen worden geraakt en ook zij zicht krijgen op de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en daarom voor Hem willen leven. Dan kunnen ze alleen maar roemen in Gods verbondstrouw en zingen: ‘Door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen’ (Psalm 89:8 berijming 1773).

De Koning

Tot dusver betrokken we deze psalm op Salomo en zijn bruid en vervolgens op een jongen en een meisje, een man en vrouw die een christelijk huwelijk aangaan. Evenals het boek Hooglied vindt deze psalm echter haar diepste vervulling in Christus en Zijn bruidskerk die Hij vrijkocht met Zijn bloed en vernieuwt door Zijn Geest. In Psalm 45:7 wordt de koning van Israël als representant van God, als God aangesproken. Die aanspraak is, zo laat ons Hebr. 1:7 zien, ten volle waar voor Jezus Christus die niet alleen Davids zoon, maar ook Davids Heere was.

In de diepste zin van het woord worden we een christen als wij gaan beseffen dat wij met onze beste werken God niet kunne ontmoeten en zo alle dingen schade leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. In een gezang van de achttiende-eeuwse predikant Johannes Groenewegen wordt deze geloofsovergave als volgt verwoord:

Ach, hoe kan ’t mijn hart vervoeren, / Als dat volk aan mij verhaalt, / Waar gevallen zijn hun snoeren, / En hun harte onbepaald / Aan de Heere is verbonden; / Hoe z’ omhelsden ’t Godes Lam, / Tot verzoening voor de zonden, / Hoe hun Jezus ’t harte nam.

Juist mijn eigen hartetale / Spraken zij met zoete toon, / Als dat volk mij ging verhalen, / Hoe zij met Gods eigen Zoon / In een zaal’ge ondertrouwe, / Zijn verenigd naar de geest; / Als Zijn bruid en echte vrouwe, / Nu, en namaals allermeest.

Wanneer man en vrouw zo Christus kennen en liefhebben, geeft dat hun huwelijk een bijzondere glans. Een man heeft zijn vrouw lief, zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad. Dan is het voor een vrouw niet moeilijk om haar man te gehoorzamen en onderdanig te zijn, omdat hij in alles met haar rekent. Hij is haar heer en beschermer en neemt het voor haar op.

Lust aan uw schoonheid

Een christelijk huwelijk mag een afschaduwing zijn van de liefdesband tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. Het blijft wel een gebrekkig afschaduwing. Christus heeft nooit zonde gekend of gedaan. Wij falen elke dag en hebben daarom dagelijks het reinigend bloed van Christus nodig. Persoonlijk, maar ook als man en vrouw. Juist als wij daar bij leven blijft een huwelijk, dat als een christelijk huwelijk begon, ook een echt christelijk huwelijk.

Dan voelen we ook dat wij elke dag moeten vragen voor onszelf en voor onze kinderen (als de Heere ons huwelijk met de kinderzegen heeft bekroond): ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’. We lijken nooit teveel op Christus, maar altijd nog te weinig. Daarom zien we uit naar de bruiloft van het Lam en bidden wij met de bruid uit het Hooglied: ‘Kom haastig, mijn Liefste.’ (Hooglied 8:14a). En met de nieuwtestamentische gemeente: ‘Amen. Ja kom, Heere Jezus.’ (Openbaring 22:20).


Ds. P. de Vries, Nunspeet; 11-11-2022

Ook interessant

Bijbelstudie: De bruiloft te Kana

‘En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft’, staat er over de bruiloft te Kana in het tweede hoofdstuk

Podcast 3: Eén geestelijk geheel

Er wordt in Efeze 5:32 gesproken over een groot geheimenis. Wat is dit geheimenis? Gaat het hier over iets wat nog nooit