Commentaar: Toerusting hard nodig

aaron-burden-GJZXSzjB_AY-unsplash
Leestijd: 3 minuten

Deze maand bestaat Bijbels Beraad M/V een jaar. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Transgenderisme
In 2021 was het jaarthema van ons beraad ”Transgenderisme”. Veel christenen hebben een terechte intuïtieve afkeer van transgenderisme als ideologie. Daar is alle reden toe. Het is goed om te merken dat er op dit punt veel overeenstemming bestaat tussen christenen van allerlei pluimage. Transgenderisme als ideologie heeft een on-Bijbels, om niet te zeggen antichristelijk, karakter. Het staat haaks op de scheppingsorde.

Dat neemt niet weg dat er mensen zijn met genderdysforie, dat wil zeggen: diepgevoeld onbehagen met het eigen biologische geslacht. Het is op dit punt dat de meningen uiteenlopen. Veel christenen vinden het een complexe vraag hoe hiermee om te gaan. De Bijbel lijkt er weinig over te zeggen. Is het dan niet vooral een medisch-ethische kwestie? Bovendien constateren zij dat er een echte en grote nood is, die verlicht kan worden door transitie (aanpassing van het biologische geslacht voor zover mogelijk door medisch ingrijpen). Daarom neigen zij ernaar om hier als noodoplossing ruimte voor geven.

Als Bijbels Beraad M/V hebben we deze thematiek in 2021 in diverse artikelen en lezingen op grond van Gods Woord besproken. Zonder twijfel ervaren mensen met genderdysforie diep lijden en hebben zij behoefte aan liefde en zorg. Wij moeten hartelijk bereid zijn die te geven en mogen hen niet wegstoten. Toch kan uiteindelijk de door hen ervaren nood niet de doorslag geven in een belangrijke ethische keuze als die om in transitie te gaan. Gods Woord moet in de eerste plaats leidend zijn. Alleen dan kan pastorale zorg werkelijk pastoraal zijn.

We stellen met zorg vast dat momenteel nogal wat christenen in Nederland, die belijden getrouw te willen zijn aan de Bijbel, op dit punt lijken te aarzelen. In tegenstelling tot velen geloven wij dat dit geen middelmatige zaak is maar een aangelegen vraagstuk. Christenen in Nederland staan in deze kwestie op een tweesprong, zoals dat ook gold voor onderwerpen als abortus, euthanasie, en homoseksualiteit. Ook hier is het gezag van Gods Woord in het geding. En vanuit dat Woord is het uiteindelijk ook weer niet zo heel ingewikkeld. We moeten nee zeggen tegen transitie, zoals we ook nee zeggen tegen abortus, nee zeggen tegen euthanasie en nee zeggen tegen homoseksuele relaties. Dit zal uitgewerkt te lezen zijn in een boek dat ontstaan is vanuit onze bezinning in het afgelopen jaar en Deo volente komend voorjaar zal verschijnen.

Jaarthema 2022 ”Man/Vrouw”
Transgenderisme mag dan een aangelegen onderwerp zijn; er zijn onderwerpen die onderliggend eigenlijk belangrijker zijn. Die werkelijk iedere christen en iedere burger raken. Meer en meer merken we in dit kader dat het belangrijk is om ons te bezinnen op de vraag wat het Bijbels gezien betekent man te zijn, of vrouw te zijn. In de afgelopen jaren is daar vaak over gediscussieerd onder christenen, maar dan meestal in negatieve zin. Mogen vrouwen een kerkelijk ambt bekleden? Is het rechtvaardig dat tweeverdieners fiscaal bevoordeeld worden? Zijn we wel ‘mannelijk’ genoeg en is mannelijkheid een deugd? Mogen vrouwen politiek actief zijn? Hoe wenselijk is het dat vrouwen buitenshuis werken?

Deze en andere vragen zijn zeker niet onbelangrijk, maar ze kunnen tegelijk zomaar de aandacht afleiden van de kernvragen. Wat betekent het Bijbels gezien om man te zijn? En wat betekent het evenzeer Bijbels gezien om vrouw te zijn? Gods Woord maakt duidelijk dat mannen en vrouwen ieder hun eigen opdracht en positie hebben. Dat gold zowel voor als na de val. Het is tijd om ons opnieuw af te vragen wat de Bijbel ons op dit punt te zeggen heeft en wat dit betekent in onze tijd. Vandaar dit nieuwe jaarthema.

Andere plannen voor 2022
Daar houden de ambities voor het komende jaar niet op. Er staan diverse nieuwe boeken op stapel. We hopen in de zomer weer een conferentie te organiseren gerelateerd aan het jaarthema. We streven naar verdere versterking van de redactie en gaan de website een nieuw jasje geven. Naast de werkgroep Struggel, die steeds vaker gevraagd wordt bijdrages te leveren op scholen en in kerken, start werkgroep Troost. Deze werkgroep, eveneens opgestart door ervaringsdeskundigen, is bedoeld voor ouders van transgenderkinderen.

De thematiek van Bijbels Beraad M/V is uiterst actueel. Het nieuwe kabinet wil werk maken van stipte uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord. Dat belooft helaas weinig goeds. Het betekent dat men onder meer meerouderschap mogelijk wil maken, waardoor het huwelijk verder wordt uitgehold. Ook moeten lhbti-rechten verankerd worden in de Grondwet, moeten lhbti’ers welkom zijn op alle scholen, moet er een verbod komen op ‘lhbti-genezing’ en veel meer.

Het is in dat licht en in die context onze hartelijke wens en bede dat Bijbels Beraad M/V in 2021 gebruikt mag worden ‘om de Heere te bereiden een toegerust volk’ (Lukas 1: 17b).


Gepubliceerd: 24-12-2021

Ook interessant

Transgenders

Laten we de herziening van de Transgenderwet blijven bevragen, hoe lastig dit onderwerp ook ligt. Dit schreef Bart-Jan Spruyt, eind mei in

Man en vrouw: meer niet?

Een Bijbelstudie over de zegen van tweepoligheid  Op een paspoort staat je geslacht. M of V. Meer keuzes zijn er (nog) niet.

Commentaar: Red de taal

Onze taal wordt veranderd om ons anders te laten denken en het geslachtelijk onderscheid te vervagen. De identiteitsbevestigende functie van taal, voor