Orthodox lutherse koers klinkt door in ”Ethics of sex”

Boeken
Leestijd: 4 minuten

Op het terrein van seksualiteit gaat er sinds de zondeval veel verkeerd. Maar hoe hard en hoe vaak wij ook vallen en falen; bij God is vergeving. Dat is een van de kerngedachten in het boekje ”Ethics of Sex”.

De schrijvers van de bijdragen in het Engelstalige boek behoren allen tot de Lutheran Church Missouri Synod. Dat is wat in de Verenigde Staten een ‘mainline church’ wordt genoemd – een kerk die niet is ontstaan door afsplitsing uit andere kerken. Het opmerkelijke van de Lutheran Church Missouri Synod is dat zij nog onverkort wil vasthouden aan de confessioneel lutherse erfenis. In de jaren zeventig van de vorige eeuw leek het een andere kant op te gaan. Aan het Concordia Theological Seminary te St. Louis klonken steeds meer liberale geluiden. Toen de synode ingreep, bleek dat het overgrote deel van het grondvlak wilde vasthouden aan een orthodox lutherse koers.

Van die koers getuigen ook de bijdragen in ”Ethics of Sex”. Zij zijn trouw aan de Schrift en theologisch verantwoord, maar vooral ook christocentrisch. Dat is toch het kenmerk van alle goede orthodoxie. Duidelijk ethische standpunten zijn ingebed in het Bijbels getuigenis van Gods vergevende liefde voor hen die hun zonden belijden. Hier en daar merk je een luthers sacramentalistisch klimaat dat bij een gereformeerd christen een zekere reserve oproept. Echter, als de grote betekenis van de doop als stempel van Gods genade in Christus wordt genoemd, behoren we dat toch te beamen. Zeker als dat verbonden is met het getuigenis dat wij elke dag ons leven buiten onszelf in Christus mogen zoeken om zo Gode welgevallig te leven.

In de bundel komen de lichamelijke en genetische verschillen tussen man en vrouw aan de orde en ook het probleem van interseksualiteit. Er wordt op gewezen dat dit een gevolg is van de zondeval, die immers spreekt over de schepping van man en vrouw. Ook zij die leiden aan een seksuele ontwikkelingsstoornis zijn schepselen van God tot wie de boodschap van verzoening met God door Christus’ bloed komt. Het toebehoren aan Christus doet dan elk lichamelijk defect, ook die van een seksuele ontwikkelingsstoornis, verbleken.

Als het gaat om het huwelijk komt naar voren dat het een beeld is van de verhouding tussen Christus en Zijn kerk en dat feit geeft aan het christelijk huwelijk een bijzondere glans. In de bijdrage over polygamie wordt terecht verwoord dat dit uiteindelijk tegen Gods wil is, hoewel het onder de oude bedeling werd getolereerd en God het een plaats gaf in de volvoering van Zijn plannen.

In de bundel klinkt het geluid door dat een christelijk huwelijk de bereidheid inhoudt kinderen te ontvangen. Al te gemakkelijk wordt door veel christenen anticonceptie geaccepteerd. Te weinig wordt gerealiseerd dat sommige anticonceptiemiddelen een abortieve werking hebben. Daarvan is sprake als de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoederwand wordt verhinderd. Voor een christen moet immers vaststaan dat bij de bevruchting van een eicel er in principe sprake is van nieuw menselijk leven. Anticonceptiemiddelen zetten ook de hormoonhuishouding van een vrouw op de kop. Dat heeft meer nadelige gevolgen voor het lichaam dan wel eens wordt toegegeven.

Terwijl eeuwenlang masturbatie als zondig is gezien, is het vanaf de vorige eeuw door velen zo gezien dat het simpel een uitlaadklep is voor seksuele gevoelens. ”Ethics of Sex” gaat niet mee met deze zienswijze. Er wordt op gewezen dat het niet past bij het Bijbels getuigenis dat seksualiteit binnen het huwelijk van één man en één vrouw thuishoort. In navolging van de orthodox lutherse theoloog Johann Gerhard (1582-1637) wordt er niet alleen op gewezen dat een christen tegen zichzelf en God zondigt maar ook dat er bij God vergeving is als wij falen. De bijdrage over masturbatie sluit af met een heel ontroerend gebed van deze theoloog.

In het boek wordt niet alleen duidelijk gemaakt dat de Schrift alle vormen van homoseksueel gedrag afwijst, maar ook dat er bij God vergeving is. Die vergeving omvat ook onze zondige aard waartegen een christen zijn leven lang moet strijden.  Homoseksuele gevoelens zijn niet een uitzonderingscategorie. Vergeving is er ook als men door zwakheid in concrete zonde valt. Nooit mag de indruk worden gewekt dat een ware christen dit niet kan overkomen. Al helemaal mag het niet zo zijn dat onduidelijk is dat er altijd een weg terug is naar God Die graag vergeeft. 

”Ethics of Sex” gaat met betrekking tot transseksualiteit niet mee met de gedachte dat ingrijpen in het lichaam (een lichaam dat juist ook in zijn geslachtelijke bepaaldheid door God is geschonken) een begaanbare weg is. De weg die moet worden ingeslagen is dat men zijn door God gegeven lichaam aanvaardt. Van belang is dat christenen zich niet alleen tegen de genderideologie keren, maar ook transgenders voor Christus zoeken te winnen en hen bijstaan en wijzen op Gods genade en vergeving als zij hebben gefaald.

In de laatste bijdrage komt naar voren dat de Bijbel niet alleen tegen seksuele onreinheid waarschuwt, maar ook heel positief spreekt over seksualiteit als gave die ontvangen mag worden binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. Daarom ook de ondertitel: From Taboo to Delight. Van belang is de constatering dat de Heere Jezus Christus ook waarderend over het ongehuwd zijn kan spreken. Zowel voor gehuwden als ongehuwden behoort het toebehoren aan Gods koninkrijk het belangrijkste te zijn. Er had nog genoemd kunnen worden dat in de eeuwige heerlijkheid alleen onze relatie tot Christus blijft. Het aardse huwelijk is dan voorbij. Dat behoort wel bij deze, maar niet bij de toekomende bedeling. 

Van ”Ethics of Sex” is juist vanwege het feit dat een heldere theologie verbonden wordt met Bijbelse pastorale bewogenheid veel te leren. Wie de website van de Lutheran Church Missouri Synod raadpleegt, kan daar een Bijbels geluid vinden over huwelijk, homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen, abortus, schepping en evolutie, enzovoorts. Het getuigenis daarover is ingebed in de Bijbelse boodschap van schuld en vergeving.

Deze kerk is een voorbeeld voor Nederlandse kerken om op hun website naar de samenleving een publiek getuigenis af te leggen van wat men gelooft en wat dit voor de levensstijl van een christen betekent. En dat dit staat in het licht van de wetenschap dat op de jongste dag ieder mens voor de rechterstoel van Jezus Christus verantwoording moet afleggen.

Gifford A. Grobien (red.), Ethics of Sex: From Taboo to Delight (St. Louis: Concordia Publishing House, 2017), paperback 224 pp., $16,99 (ISBN 9780758651655)

Ook interessant

Kinderen krijgen kost geld

Over bezwaren die je kunt ervaren bij het krijgen van kinderen (2) Je bent jong en pasgetrouwd. In jullie huwelijksdienst is wellicht

Wonderlijk Gemaakt 2.0: Gevoel als maatstaf

De nieuwe basisschoolmethode voor seksuele voorlichting op de basisschool (Wonderlijk Gemaakt 2.0) roept vragen op. Het representatieve proefpakket waarmee de Driestar voor