Commentaar: Wat is een vrouw?

girl-2626753
Leestijd: 4 minuten

Onlangs ontstond een stevig debat tijdens de Generale Synode van de Church of England, de Anglicaanse Kerk (Telegraph 10/7). De aanleiding hiervoor was een vraag van een synodelid: „Welke definitie hanteert de Kerk van Engeland voor een vrouw?”

Het antwoord was in eerste instantie even voorspelbaar als logisch: „Er is geen officiële definitie. En dat feit laat zien dat tot voor kort werd gedacht dat dergelijke definities vanzelfsprekend waren, zoals ook blijkt uit de huwelijksliturgie.

Twee of drie jaar geleden zou dit het einde van de discussie zijn geweest. Zelfs een kind weet wat een vrouw is. Het is niet voor niets dat belijdenisgeschriften in de afgelopen 2000 jaar er nooit een woord aan vuil maakten. Er zijn dingen die nu eenmaal vanzelfsprekend zijn. Een hond is een hond en een kat is een kat. Tweevoeters hebben twee voeten en viervoeters hebben vier voeten. De zon is de zon en de maan is de maan. Vrouwen zijn vrouwen en mannen zijn mannen.

Maar zo eenvoudig ligt dat niet meer. In het vervolg van het antwoord werd namelijk verwezen naar een project dat is gestart: ”Living in Love and Faith (LLF)”. Een van de conclusies daarvan luidde al in 2020 dat de kerkleer vanwege nieuwe maatschappelijke ideeën mogelijk moet worden herzien. Het zou dus kunnen gebeuren dat de Anglicaanse Kerk de scheppingsorde op het punt van mannelijkheid en vrouwelijkheid buiten de orde verklaart.

Documentaire
De vraag ‘wat is een vrouw’ werd recent ook in Amerika gesteld. De conservatieve rooms-katholieke commentator Matt Walsh maakte er een documentaire over die vrij veel stof doet opwaaien. Brett McCracken recenseerde die op de website van The Gospel Coalition.

Walsh interviewt onder meer allerlei deskundigen in de genderbeweging –artsen, therapeuten en activisten– en stelt hen de vraag wat een vrouw is. Dat leidt tot vreemde maar veelzeggende reacties. Sommigen vinden dat alleen al het stellen van de vraag een duidelijk bewijs van transfobie is, en beëindigen het interview voortijdig.

Anderen geven warrige antwoorden zoals: „Een vrouw is een combinatie van bepaalde fysieke kenmerken, de wijze waarop iemand zich presenteert en de ‘gender clues’ die iemand geeft.” Of cirkeldefinities van het type: „Een vrouw is iemand die zich identificeert als een vrouw.” Maar wat is dan die vrouw waarmee je je identificeert? Kun je ook een definitie van een vrouw geven zonder het woord ‘vrouw’ te gebruiken?

Walsh stelt vast dat als een vrouw eigenlijk alles kan zijn, het nogal zinloos is om veel moeite te doen om je te identificeren als een vrouw, inclusief hormoonbehandelingen en geslachtsveranderende operaties.

Behulpzaam is het gesprek dat Walsh vervolgens voerde met Zuby. Daarin geeft hij onder meer aan dat het in toenemende mate de kwestie is of de waarheid nog als waarheid gezien mag worden. Het is een kenmerk van totalitaire staten dat mensen massaal mee gaan in leugens. Ook wordt de terechte vraag gesteld wat de consequentie is als er vanuit gegaan wordt dat minderjarigen bekwaam zijn om te kiezen voor lichamelijke transitie. Waarom zou je dan nog moeite hebben met pedofilie met instemming van de minderjarige? Waarom is tatoeage bij kinderen verboden terwijl medische ingrepen met ernstige levenslange gevolgen dat niet zijn, terwijl wetenschappelijk is vastgesteld dat het menselijke brein pas op 25-jarige leeftijd volledig ontwikkeld is?

Wat zegt de Bijbel
Helaas blijft de documentaire van Walsh uiteindelijk hangen bij het stellen van de vraag. Dat maakt het uiteindelijk een wat leeg verhaal. Hij komt weinig verder dan een beroep op het gezonde verstand. Dit komt vooral doordat de Bijbel ontbreekt, zoals McCracken terecht constateert in zijn bespreking. Het zal vermoedelijk een bewuste keuze zijn geweest van Walsh, omdat hij het oogmerk heeft zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar het is de vraag hoe heilzaam dit is. 

De Bijbel maakt al op de eerste bladzijden in weergaloos schone woorden duidelijk waarom God mannen én vrouwen schiep (zie Genesis 1-3). ‘Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed dat de mens alleen zij’. God schiep hen als complementair. ‘Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij’. De vrouw kwam voort uit de man. ‘Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees’. Zij zouden ook één zijn. ‘En zij zullen tot één vlees zijn’. Ieder had een eigen door God geschonken positie. Samen zouden zij het beeld van God vertonen.

Uiteraard heeft de zondeval daar veel afbreuk aan gedaan. Maar het wonderlijke was dat zelfs na de val mannen en vrouwen nog steeds één mochten zijn. Dat is opmerkelijk. Het zou rechtvaardig zijn geweest als de Heere vijandschap gezet zou hebben tussen man en vrouw, zoals dat ook gebeurde tussen de slang en de vrouw. Terecht wees dr. M. Klaassen er onlangs op dat Adam en Eva zondigden tegen de scheppingsorde. Eva had haar man moeten raadplegen alvorens van de vrucht te eten. En Adam had leiding moeten geven in plaats van klakkeloos zijn vrouw te volgen.

Bovendien, na de val wees Adam met een beschuldigende vinger naar Eva. ‘De vrouw die Gij bij mij gegeven hebt…’ Ondanks dat alles mocht het huwelijk blijven, hoewel aangetast door zondigheid. Bovendien, God gaf het dat man en vrouw elkaar door genade opnieuw konden liefhebben naar het beeld van God, dat is: naar het beeld van de liefde van Christus tot Zijn gemeente, zoals beschreven in Efeze 5. En daar blijft het niet bij. De Bijbel zegt ook veel over vrouw zijn en beschrijft talloze aansprekende vrouwelijke rolmodellen, zoals Sara, Hanna, en Maria. De Bijbel is bij uitstek hét handboek voor vrouw zijn.

Zolang christenen niet alle moeite doen om deze rijke Bijbelse boodschap te verwoorden  – ernstig, eerlijk, liefdevol, bewogen  – is de strijd die zij strijden voor de waarheid bij voorbaat een verloren strijd. ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’, zegt Christus. (Zacharia 4:6).

Hoe werkt de Geest? Door het Woord immers. Daarom kan gebruik van ‘het zwaard des Geestes hetwelk is Gods Woord’ (Efeze 6:17) niet achterwege blijven. Het gaat uiteindelijk niet om een cultuurstrijd, maar om een geestelijke strijd.


Gepubliceerd: 22-07-2022

Ook interessant

Gezakt als deugdelijke huisvrouw

Spreuken 31 is een lofzang op de deugdelijke huisvrouw. Als je deze lofzang leest, kan de gedachte zomaar bij je opkomen: hoe

Vrouw gelukkig buiten het ambt

We zijn tegen de vrouw in het ambt. Waarom eigenlijk? De vrouw heeft de roeping om God te dienen als vrouw.