Ik ben in zonde gevallen. Wat nu?

greg-rosenke-UTY4N-NU6Wg-unsplash
Leestijd: 8 minuten

Laat schaamte over seksuele zonden je niet vernietigen

Het grootste risico om ontslagen te worden in de 26 jaar dat ik voorganger ben van Bethlehem Baptist Church liep ik midden jaren ’80. Toen schreef ik een artikel voor de nieuwsbrief van de gemeente, met als titel Zending en Zelfbevrediging”.

Ik schreef dit artikel nadat ik van een zendingsconferentie in Washington D.C. terugkwam. Tijdens de conferentie hield George Verwer, hoofd van Operatie Mobilisatie, een toespraak.

Verwers sprak omdat hij zich zorgen maakte over de aantallen jonge mensen die op een bepaald punt in hun leven droomden over radicale toewijding aan Jezus, maar vervolgens wegzakten in waardeloze Amerikaanse voorspoed. Een knagend gevoel van schuld en onwaardigheid vanwege seksuele zonden maakte geleidelijk plaats voor geestelijke krachteloosheid. En de droom van toewijding aan Jezus maakte plaats voor de doodlopende droom van kleinburgerlijke veiligheid en geborgenheid.

Wat George Verwer zo tragisch vond, was dat veel jonge mensen verloren gaan voor de zaak van Christus, omdat hun niet wordt geleerd hoe zij om dienen te gaan met de schuld van seksuele zonden. Het probleem is niet alleen hoe je niet valt, maar het probleem is hoe je met het vallen in deze zonde om moet gaan. Zodat het niet je hele leven meesleurt in verspilde middelmatigheid zonder iets goeds te betekenen voor Christus.

Niet zelfbevrediging, overspel of pornografie is het grote probleem. De tragedie is dat de duivel de schuld die door deze zonde veroorzaakt wordt, gebruikt om je te beroven van iedere radicale droom die je ooit had of zou kunnen hebben. In plaats daarvan geeft hij jou een gelukkig, veilig, zeker Amerikaans leven van oppervlakkige pleziertjes, totdat je overlijdt in een schommelstoel aan de rand van een meer.

Ik word gedrongen door het verlangen dat jij je leven niet zult verspillen. Mijn doel is niet allereerst om jou te genezen van jouw seksuele zonden. Ik zou dit natuurlijk wel graag zien gebeuren, maar het allermeest wil ik het wapen uit de hand van de duivel nemen waarmee hij jouw seksuele zonden uitbuit en jouw leven maakt tot een verspild leven. Dat laatste is wat de satan wil voor jouw leven. Maar het is, als het goed is, niet jouw wil voor je leven!

Wat in de jaren ’80 George Verwers hart brak –en wat mijn hart vandaag breekt– is niet dat jij seksueel zondigt, maar dat satan (nadat je in zonde gevallen bent) tegen je zegt: „Kijk, je bent gewoon waardeloos. Je kunt net zo goed God niet dienen. Het is onmogelijk dat jij je leven ooit radicaal aan Christus zult toewijden. Je kunt net zo goed gewoon een goede baan zoeken, zodat je een grote breedbeeld-tv kunt kopen om porno te kijken, totdat je er dood bij neervalt.”

Ik wil dit wapen uit zijn hand nemen. Ja, ik wil dat je de moed hebt om deze zonde te weerstaan. Er komt een moment dat je zult vallen in een zonde, hetzij in deze zonde, hetzij in een andere. Ik wil je helpen om met de schuld van dit falen om te gaan, zodat satan het niet gebruikt om opnieuw een verspild leven te produceren.

God maakt een weg
De achtergrond voor Kolossenzen 1 tot 3 wordt gevormd door Kolossenzen 3:6: ‘Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid’. De heilige, rechtvaardige en onweerspreekbare woede van God over de zonden en rebellie hangt boven de hele wereld. Zijn oordeel komt en de redding, waarover in Kolossenzen 1 tot 3 wordt gesproken, is de enige uitkomst! 

Niemand wil de toorn van het Lam (Openbaringen 6:16) ontmoeten, wanneer Hij komt. Daarom biedt God, in Zijn genade, een weg aan om te ontkomen. 

Christus deed iets in de geschiedenis, nog voordat wij bestonden, waarin Hij onze redding en de levensverandering van iedereen die op Hem zou vertrouwen, verdiende en veiligstelde. De unieke en cruciale eigenschap van de redding door Christus is dat Hij deze redding volmaakt heeft volbracht, buiten ons om en zonder onze hulp. Wanneer wij in Hem geloven, voegen wij geen waarde toe aan wat Hij heeft volbracht in het dragen van onze schuld en verdienen van de rechtvaardigheid, die ons toegerekend wordt.

De meest heldere verzen over dit onderwerp vinden we in Kolossenzen 2:13 en 14: ‘En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende‘.

Deze laatste woorden zijn het meest cruciaal. God legde het bewijsstuk van onze zonden opzij en spijkerde het op het kruis. Zorg ervoor dat je van deze heerlijke waarheid diep doordrongen bent. God nam het bewijsstuk van al jouw (seksuele) zonden (die jou een voorwerp zouden maken van Gods toorn) en hield deze niet voor om te dienen als bewijsstuk om jou voor eeuwig naar de hel te sturen, nee Hij legde het in de handpalm van Zijn Zoon en nagelde het aan het kruis.

Wonderlijke ruil
Wiens zonden werden gestraft op het Kruis? De zonden van eenieder die wanhoopt aan het redden van zichzelf en alleen vertrouwt op Christus. Wie werd er gestraft aan het kruis? Christus. Dat is het heerlijke feit dat wij ‘plaatsvervanging’ noemen.

Paulus schrijft in Romeinen 8:3: ‘Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees”’

Wiens zonde? Onze. Jezus had geen zonde, hij was alleen maar in gelijkheid van het zondige vlees, niet het zondige vlees zelf. Wiens vlees? Dat van Jezus!

Heb je jezelf ooit afgevraagd wat Kolossenzen 2:15 betekent? Vlak nadat gezegd is dat God het bewijsstuk van onze zonden aan het Kruis heeft genageld, zegt Paulus: ‘En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.‘ Dit verwijst naar de satan en zijn demonische handlangers. Hoe zijn zij ontwapend? Hoe zijn zij verslagen? Ze hebben veel wapens. Maar het ene wapen wat ons kan veroordelen is hen uit handen genomen, het wapen van onvergeven zonden.

Zorg ervoor dat je het verband tussen Kolossenzen 2:14 en 15 duidelijk hebt. In Kolossenzen 2:14 staat dat God het bewijsstuk van onze zonde aan het kruis heeft genageld. Het is gestraft. Het is volbracht. En in het volgende vers staat dat God de machthebbers en regeerders heeft ontwapend. Hij triomfeerde over hen. Zeker, ze kunnen ons aanvallen, verleiden, angst aanjagen, aanklagen, maar ze kunnen ons niet veroordelen. Dat wapen is hun uit handen genomen. Alleen onvergeven zonden kunnen veroordelen. Maar die zijn aan het kruis genageld.

Velen zien zo weinig van de schoonheid van Christus in deze verlossing, zodat het Evangelie voor hen een vrijbrief is om te zondigen. Als al mijn zonden aan het kruis genageld zijn, laten wij dan allen zondigen, zodat de genade steeds meer wordt (Romeinen 6:1). Paulus zag deze blindheid in zijn eigen dagen en zei: ‘Hun verdoemenis is rechtvaardig‘ (Romeinen 3:8). De reden dat zij veroordeeld zullen worden is dat wij gered worden uit genade door het geloof. 

Dit geloof verbindt ons met Jezus, zodat Zijn dood, onze dood wordt. En Zijn gerechtigheid, onze gerechtigheid (vergelijk Romeinen 5:1 ‘door het geloof’ en Romeinen 8:1 ‘in Christus‘). Dit geloof ontvangt Christus. Het voegt niets toe aan wat Christus heeft gedaan. Het is ontvangend van aard. Zaligmakend geloof ontvangt Christus als Redder, Heere en Schat van jouw leven.

Dit geloof zal tegen alles strijden wat tussen haar en Christus komt. Het onderscheidende kenmerk van zaligmakend geloof is niet volmaaktheid. Het is niet dat ik nooit meer seksuele zonden bega. Het kenmerk van geloof is dat ik vecht. Ik vecht niet met vuisten en messen, geweren of bommen, maar met de waarheid van Christus. Ik bevecht alles dat de volheid van Christus’ heerschappij in mijn leven blokkeert.

Dus als jij in het Kruis van Christus alleen maar een vrijbrief ziet om door te gaan met zondigen, heb je geen waar geloof. Dan moet je jezelf neerbuigen en God smeken of Hij je ogen wil openen voor de alles overtreffende heerlijkheid van Christus.

Ik heb rechtvaardiging niet genoemd, maar dat is erg dicht verbonden met het werk van God om de zonden aan het kruis te nagelen. Rechtvaardiging is de daad van God waardoor hij ons niet alleen onze zonden vergeeft vanwege het werk van Christus, maar ons ook rechtvaardig verklaart op grond van Christus’ werk. 

God vraagt twee dingen om recht voor Hem te staan: 
1. Onze zonden moeten gestraft worden.
2. Onze levens moeten rechtvaardig zijn. 

Maar wij kunnen onze straf niet dragen en rechtvaardig leven (Romeinen 3:10). Daarom heeft God, vanwege zijn onmetelijke liefde voor ons, Zijn Zoon gezonden om dit te volbrengen. Christus draagt onze straf en volbrengt onze rechtvaardigheid. Wanneer wij Christus als onze Redder, Heere en Schat van ons leven ontvangen, wordt alles wat Hij heeft verdiend, ons toegerekend (Romeinen 4:4-6, 5:1, 5:19, 8:1, Filippenzen 3:8-9, 2 Korinthe 5:21). Rechtvaardigmaking overwint de seksuele zonden.

Bedrieglijke hopeloosheid
Gewapend zijn met Bijbelse kennis van God, Christus, het kruis en redding kan zo’n gewicht geven aan je levensschip, dat de wind van verleiding het schip moeilijk omver kan blazen. De reden dat dit geen populaire remedie tegen verleiding is, is omdat het niet van de ene op de andere dag gebeurd is. Het is een levenswerk.

Je hebt een ontzagwekkend wapen tegen de satan, wanneer je weet dat de straf voor jouw zonden betaald is door Christus. En dat Hij al jouw rechtvaardigheid voor God verdiend heeft, en wanneer je ook met heel je hart aan deze waarheden vasthoudt.

Met deze hartstochtelijk omarmde waarheden, de geweldige leerstukken van plaatsvervangende verzoening en rechtvaardiging door het geloof (zelfs als je de namen vergeet), kun je de satan overwinnen wanneer hij je probeert te verleiden en liegt over jouw hopeloosheid.

Ik zal opstaan
Wat zal je tegen hem zeggen? Micha 7:8 en 9 zijn een afbeelding van wat jij tegen je vijand zegt wanneer hij prat gaat op jouw verlies. Ik noem het ”wellustige schuld”. De gelovige geeft toe dat hij verkeerd gedaan heeft en dat God hem tuchtigt. Maar zelfs in deze situatie van geestelijke donkerheid zal hij zijn greep op de waarheid dat God aan zijn zijde is, niet opgeven. Let goed op deze ongelofelijke woorden. Gebruik ze wanneer satan je probeert over te halen om je leven in de vergetelheid te werpen, omdat dat het enige is waar je goed voor bent.

Micha 7:8-9 is een blik op de overwinning, nadat je in seksuele zonden gevallen bent. Leer om deze waarheden ter hand te nemen en om zo te spreken tegen de satan of wie dan ook, die jou vertelt dat Christus jou hierom niet kan gebruiken voor het werk in Zijn Koninkrijk. Dit is wat je zegt: ‘Verblijd u niet over mij, o mijn vijand!’ U verblijdt zich over mijn falen? U denkt dat u mij kunt vangen in uw misleiding? Vergist u zich niet. ‘Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan’. Ja, ik ben gevallen. Ik haat wat ik heb gedaan. Ik huil over de oneer die ik mijn Koning heb aangedaan. Maar hoor, o mijn vijand, ik zal opstaan! Ik zal opstaan!

‘Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn’. Ja, ik zit in de duisternis. Ik voel me verschrikkelijk. Ik voel me schuldig. Maar dat is niet de hele waarheid aangaande mij en mijn God. Deze zelfde God die mij tuchtigt door het duister, is mij als een voortdurend licht in deze duisternis. Hij zal mij niet verlaten. ‘Ik zal des HEEREN gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd; totdat Hij mijn twist twiste, en mijn recht uitvoere‘ (Micha 7:9).

O ja, mijn vijand, het is waar wat u zegt: ik heb gezondigd. Ik onderga de gramschap van God. Maar dit is waar uw waarheid stopt, en de waarheid van God oplicht. Hij, Dezelfde als die op mij vertoornd is, zal mijn zaak bepleiten. U zegt dat Hij tegen mij is en dat Hij mij verworpen heeft vanwege mijn falen. Dat is wat Jobs vrienden zeiden. Dat is een leugen. En u bent een leugenaar. Mijn God, Wiens Zoons leven mijn rechtvaardigheid en Wiens Zoons dood mijn straf gedragen heeft, zal mijn recht uitvoeren. Voor mij! En niet tegen mij! ‘Hij zal mij brengen aan het licht; ik zal mijn lust zien aan Zijn gerechtigheid.

De ellende die ik nu ervaar vanwege mijn zonden, zal ik niet langer dragen als Mijn dierbare God verordineert. En dit weet ik zeker, zo zeker als Jezus Christus, de Zoon van God, mijn straf gedragen heeft en mijn rechtvaardigheid geworden is. God zal mij weer in het licht brengen en ik zal zien op Zijn rechtvaardigheid, mijn Heere en mijn God.

Minder zondigen 
Wanneer je leert omgaan met de schuld van seksuele zonden met deze vrijmoedigheid van een gebroken hart, deze waarheid, deze rechtvaardiging door het geloof, deze plaatsvervangende verzoening, deze wellustige schuld, zul je minder vallen. Waarom? Omdat Christus je steeds dierbaarder zal worden.

Het beste van alles is dat de duivel jouw droom van een leven van radicale toewijding aan Christus niet kan vernietigen. Door deze Christus verheerlijkende wellustige schuld zullen duizenden van jullie je leven geven voor de verbreiding van de hartstocht voor het oppergezag van God in alle dingen, tot vreugde van alle mensen door Jezus Christus.


John Piper is predikant van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis. Dit artikel is een aangepaste versie van een lezing tijdens de conferentie ”Passions 2007”.

Bovenstaande is een vertaling van het artikel ‘Gutsy Guilt’, afkomstig van de website ChristianityToday.com.

Ook interessant

Minder Pil-gebruik door Tiktok

Uit een onderzoek van de Rutgers Groep en Soa Aids Nederland onder ruim 10.000 jongeren (13-25 jr) blijkt dat steeds minder jongeren

Werkisme negatief voor vruchtbaarheid

Werkisme leidt tot een lagere vruchtbaarheid. IVF moet de kinderwens later alsnog vervullen. Leren we onze kinderen ‘contra mundum’ te leven?