Hoe spreken in deze wereld?

Visser
Leestijd: 3 minuten

Vanuit wat we al eerder gehoord hebben, is duidelijk dat we leven in een wereld waar iedereen zijn eigen waarheid moet kunnen hebben. Je mag je mening naar voren brengen, maar de ander niet vertellen dat die andere mening niet goed is. Juist als het om man en vrouw gaat, juist als het om seksuele verhoudingen gaat, liggen zaken in onze tijd en samenleving heel gevoelig. Hoe gaan we daarmee om, ook als Bijbels Beraad M/V? We lezen over die omgang en de manier om anderen aan te spreken onder andere iets in Galaten 6 vers 1 tot en met 3:

‘Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.’

Het is vanuit Gods Woord heel duidelijk dat we elkaar hebben aan te spreken. Ook dat we een woord voor de wereld hebben. Christus geeft ons de opdracht om juist aan de wereld te leren wat Hij ons geleerd heeft. Om de wereld te laten zien wat het leven is dat echt goed is. Daarbij hoort ook het vermaan om juist volgens Gods wet, die goed en heilig is, te leven. Om vanuit de ontferming voor mensen die dreigen verloren te gaan zo te spreken. Om niet alleen de vrijheid om een eigen mening te hebben te beschermen, maar om juist de wil van Christus als God en Koning voor het hele leven uit te dragen.

Wat is de houding waarmee wij dit dan doen? Wat is onze houding naar elkaar toe in de gemeente van Christus? Hoe leven en spreken we in een wereld waarin veel door mensen anders aangevoeld en gedaan wordt, dan wat de HEERE ons in Zijn Woord leert?

Onze houding heeft er een te zijn van vriendelijkheid, nederigheid en ontferming. Jezelf niet boven anderen verheffen. Niet een houding innemen van: wij weten het en jullie niet. Niet de houding van: wij zijn goed en jullie zijn slecht. ‘Geestelijk zijn’ betekent dat je heel goed beseft dat jij tot dezelfde meningen zou komen en dezelfde manier van leven als jij Christus niet had gekend. Het is alleen genade wanneer we Christus kennen en volgen in Zijn onderwijs. Wij zijn allemaal vatbaar voor meningen, gevoelens en onderwijs dat anders is dan wat God ons leert. We hebben zelf steeds weer vergeving nodig. En dat de Geest ons de liefde voor Christus en Zijn Woord geeft. Liefde voor een manier van leven die in ons zondige hart weerstand oproept.

De Heere Jezus was vol ontferming bewogen met mensen die de verkeerde kant op gingen met hun leven. Hij is gekomen voor zondaren. Dat betekent dat onze woorden tot in de formuleringen vol van liefde en ontferming moeten zijn. We moeten niet spreken met de hardheid van een groep die zichzelf verdedigt, maar met de ontferming van mensen die anderen in liefde tot Christus willen trekken. Tot het echte goede leven met en voor de HEERE. Als mensen die verwonderd zijn over Zijn genade dat de Geest vanuit het Woord ons nog het goede leven wil laten zien en geven. 

Wij zijn niet beter dan anderen. Wij mogen in alle kleinheid het onderwijs van God –dat van beslissende betekenis is tot in onze slaapkamers– met liefde voor de naaste brengen in deze wereld. Laat dat ons spreken en schrijven steeds weer kenmerken. Laat onze vriendelijkheid door Christus alle mensen bekend zijn. 

Mag de HEERE ons Beraad zegenen en ons leren op de juiste toon vrijmoedig te spreken en te schrijven. 


Ds. J.R. Visser is predikant in de Gereformeerde Kerken Nederland. Hij sprak deze bijdrage uit tijdens de startbijeenkomst van Bijbels Beraad MV op 10 december 2020.

Ook interessant

Dijkwachters gevraagd!

‘Het wassende water’ is de titel van een roman van Herman de Man. Zoals stijgend water dijken bedreigt, geldt dat ook voor

Scheppingsorde gaat over meer dan m/v

Tijdens mijn studie theologie leerde ik van mijn docent Ethiek: ‘De bedenker van een machine weet het beste hoe je deze moet

Toespraak ds. Latzel in Nederland

Op 3 september 2020 heeft ds. O. Latzel gesproken tijdens een besloten studiedag in Amerongen. Deze studiedag is gehouden ter voorbereiding op