Jouw geslacht is Gods goede ontwerp

man en vrouw
Leestijd: 4 minuten

Seksuele belichaming begrijpen
Toen de Zoon van God een menselijke natuur aannam, onderstreepte Hij daarmee voor altijd de waardigheid en waarde van de menselijke belichaming, omdat Hij die deelde – en dat nog steeds doet. Hij liet Zijn menselijke natuur niet achter toen Hij naar de hemel ging; Hij is nog steeds volledig mens en volledig God, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Bovendien bevestigt Jezus het bestaan van seksuele menselijke lichamen (het vrouw of man zijn), door bij Zijn opstanding niet als een androgyn wezen te verschijnen, maar zoals Hij in Zijn aardse leven was geweest: als man.

Hierdoor kunnen we nog beter begrijpen dat Gods schepping van ons als vrouw en man deel uitmaakt van Zijn goede ontwerp en bedoeld is als een zegen. Het man- en vrouw-zijn is geen tijdelijk patroon of resultaat van de zondeval van de mensheid. Dat Jezus een mannelijk lichaam aannam, bevestigt dat Gods schepping van de mensheid, belichaamd als man en vrouw, inderdaad heel goed was (Gen. 1:28, 31). En omdat het opstandingslichaam van Jezus nog steeds mannelijk is, hebben we reden om te geloven dat ons man- en vrouw-zijn in de nieuwe schepping zal voortduren. Paulus moedigde de christenen in Korinthe er tenslotte aan om hun hoop te vestigen op een opstanding die net zo zal zijn als die van Jezus (1 Kor. 15:42-56).

De schepping zucht
Op dit moment leven we echter tussen de eerste en tweede komst van Christus. De straf en de macht van de zonde zijn door Hem verslagen, maar we blijven in de aanwezigheid ervan – en in een gebroken schepping, die niet functioneert zoals God die oorspronkelijk heeft ontworpen. De dag waarop God alle dingen nieuw zal maken, ligt nog in de toekomst. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we vrouwelijkheid en mannelijkheid ervaren.

Eén manier waarop de gebrokenheid van de wereld onze seksuele belichaming kan beïnvloeden, is door stoornissen of verschillen in seksuele ontwikkeling. Enkelen van ons zijn geboren met aandoeningen die het moeilijk maken om te bepalen of we man of vrouw zijn, of die ervoor zorgen dat ons lichaam niet, zoals gewoonlijk, op één lijn ligt met zaken als onze chromosomen. Anderen van ons kunnen een gevoel van vervreemding ervaren bij hun lichaam; een gevoel dat, hoewel we een vrouwelijk of mannelijk lichaam hebben, het niet zo hoort te zijn. Deze ervaringen kunnen desoriënterend en soms zeer pijnlijk zijn. Maar ze betekenen niet dat we meer gebroken of zondiger zijn dan wie dan ook. Dit zijn eenvoudigweg bewijzen van het zuchten van de schepping, die verlangt naar de uiteindelijke vervulling onder de volmaakte heerschappij van Christus (Romeinen 8:19-22).

Trouw leven als vrouw en man
Onze reactie op deze ervaringen, zowel bij onszelf als bij anderen, zou meelevende hoop moeten zijn. Net zoals Jezus huilde toen Hij verdriet ervoer met Zijn vriendin Maria (Johannes 11:35), zo geeft Hij veel om onze eigen pijn. Hij belooft ook dat Hij alle dingen nieuw zal maken en alle tranen uit onze ogen zal wissen in de nieuwe schepping (Openb. 21:1–5). Deze ervaringen, hoe erg en moeilijk ze ook zijn, zullen niet voor altijd zijn.

In de tussentijd is het goed voor ieder van ons om het geslacht te omarmen dat God ons heeft gegeven. Voor iemand die als vrouw geboren is, houdt discipelschap in dat je trouw als vrouw leeft. Voor iemand die als man geboren is, houdt discipelschap in dat je trouw als man leeft. Voor sommigen van ons zal dit gemakkelijker zijn, en voor anderen moeilijker. Maar ieder van ons heeft hierbij de genade en wijsheid van God nodig.

Toen de Zoon van God een menselijke natuur aannam,
onderstreepte Hij voor altijd de waardigheid en waarde van de menselijke belichaming,
omdat Hij die deelde – en dat nog steeds doet.

Hoe ziet dat eruit?
Gelukkig geeft de Schrift veel voorbeelden over hoe trouw leven als vrouw en man eruit kan zien. Aan de ene kant is de Bijbel duidelijk dat mannen en vrouwen verschillend en identificeerbaar moeten zijn op cultureel erkende manieren (1 Kor. 11:2-16). Aan de andere kant schuilt er een grote vrijheid in het leven in onze vrouwelijkheid en mannelijkheid. Zo doodde David enerzijds een Goliath; anderzijds schreef hij poëzie. De vrouwelijke discipelen van Jezus zaten aan Zijn voeten om te leren (wat in die tijd niet werd aangemoedigd onder vrouwen) en beoefenden ook gastvrijheid (Lukas 10:38–42). Maar zowel vrouwen als mannen zijn geroepen om de vrucht van de Geest te dragen (Gal. 5:22–24).

Er zijn veel dingen in onze cultuur die als ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ worden bestempeld, terwijl ze dat in het licht van de Bijbel niet persé zijn. We moeten daarom ijverige lezers van Gods Woord worden, om, met de hulp van Gods Geest en Gods volk, samen te onderscheiden hoe trouw en discipelschap eruit ziet in onze context. Misschien heb je niet het gevoel dat de stereotypen van man of vrouw jou vertegenwoordigen! Je kunt als man of vrouw nog steeds trouw leven in overeenstemming met Gods Woord, omdat de stereotypen van elke cultuur niet altijd overeenkomen met hoe God de dingen waardeert.

Omgaan met andersdenkenden
Bovendien moeten we meelevend en wijs zijn als we omgaan met mensen die de Heere niet kennen en zichzelf ‘transgender’ noemen. Er is een snelle groei geweest van het aantal mensen, vooral jongeren, die zich identificeren als transgender. Sommige mensen doen dit omdat ze een gevoel van vervreemding van hun lichaam ervaren en verlichting willen vinden. Anderen doen het omdat ze vermoeden dat de categorieën man en vrouw te beperkt zijn, of omdat ze transgenderisme trendy vinden. Weer anderen identificeren zich op deze manier om andere redenen. We kennen deze redenen niet, tenzij we erom vragen!

Laten we nederig en vol vertrouwen blijven geloven dat God de mensheid goed heeft geschapen als mannelijk en vrouwelijk, terwijl we met vriendelijkheid en respect omgaan met mensen die dit niet geloven. Het is niet verrassend dat mensen die Jezus niet als Koning volgen, ook niet altijd gehoorzaam zijn aan wat Hij over hun lichaam zegt. Er is vandaag de dag veel verwarring. Onze vijanden zijn geen menselijke wezens, maar geestelijke krachten van het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). We moeten daarom de gelegenheid zoeken om goed te luisteren naar onze vrienden die anders zijn dan wij, en hen nederig smeken om door Christus met God verzoend te worden (2 Kor. 5:20). Alleen vanuit een relatie met Christus kan iemand beginnen met het leven als vrouw of man tot eer van God.


Dit artikel is van Rachel Gilson en is overgenomen uit de ESV Teen Study Bible. Rachel Gilson is de auteur van  Born Again This Way: Coming Out, Coming to Faith, en What Comes Next (in het Nederlands: ‘Vernieuwd en onveranderd: Uit de kast, opnieuw geboren, en dan?’. Ze doet een doctoraat in publieke theologie aan het Southeastern Baptist Theological Seminary en woont met haar man en dochter buiten Boston.

Ook interessant

Mag ik me nog uitspreken?

Als ik mag, zou ik graag enkele woorden van kwetsbaarheid willen uiten in de hoop dat iemand die dit leest troost kan