Opmerking vooraf: dit is een vertaling van “From the beginning: God’s design for marriage. Een statement van de Anglican Church of North-America. Klik hier voor de Engelse tekst.

Een verklaring van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika

De aartsbisschop en bisschoppen van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika hebben kennisgenomen van de recente uitspraak* van het hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Wij zijn diepbedroefd vanwege de totale afwijking van de door God geopenbaarde orde. De onvermijdelijke uitkomst van deze handeling om het wettelijke verstaan van het huwelijk en gezinsleven te veranderen, baart ons zorgen.

* Obergefell v. Hodges, 26 juni 2015. Door het hooggerechtshof van de Verenigde Staten gewezen arrest, dat toeziet op het recht van koppels van hetzelfde geslacht om te trouwen in de Verenigde Staten. De rechtszaak werd aangespannen door James Obergefell en anderen tegen de betreffende staatsagentschappen van Ohio, Michigan, Kentucky en Tennessee en leidde ertoe dat in alle staten van de VS het huwelijk ook voor koppels van mensen met hetzelfde geslacht legaal werd opengesteld. (Wikipedia)

Hoewel deze beslissing ons bedroeft, zijn Gods waarheid en de goedheid van de orde die in de schepping tot stand gebracht is, niet veranderd. Gods Koninkrijk kan niet bewogen worden. Met vertrouwen bidden wij of God Zijn heerlijkheid, liefde, goedheid en hoop door Zijn Kerk zal openbaren aan de wereld, terwijl wij trachten Hem te volgen in geloof en gehoorzaamheid.

Jezus Christus leert dat God vanaf het begin van de tijd de Auteur is van het huwelijk (Mat. 19:4-6). God heeft bij het plan voor het huwelijk altijd al een man en een vrouw betrokken: ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn’ (Gen. 2:24). Deze waarheden hebben de beschaving duizenden jaren geordend. Wanneer een maatschappij Gods oogmerken navolgt, waaronder Zijn plan voor het huwelijk en het gezin, dan zal dat resulteren in de grootst mogelijke zegen en voorspoed voor het leven.

Het Evangelie van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus wordt vaak als volgt samengevat: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16). Vanwege Zijn liefde hebben wij al degenen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht lief en dragen wij zorg voor hen. De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika blijft iedereen verwelkomen om de transformerende liefde van Jezus Christus te ervaren.

Het huwelijk is door God ingesteld voor de voortplanting en de opvoeding van kinderen, ten gunste van de maatschappij. Om deze reden hebben overheden een verantwoordelijkheid met betrekking tot het huwelijk en hebben zij van God de bevoegdheid gekregen om dat te beschermen en te reguleren. Toch heeft geen enkel gerechtshof, en geen enkele wetgevende macht of lokale overheid de bevoegdheid om het huwelijk te herdefiniëren en deze nieuwe definitie haar onderdanen op te leggen.

De Verenigde Staten van Amerika zijn, zoals hun oprichters geloofden en leerden, een natie onder God. De fundamentele rechten van haar burgers zijn afgeleid van de Schepper. Er bestaat geen recht op een relatie die tegengesteld is aan het duidelijke plan van God. Wij kunnen het besluit van het hooggerechtshof, bedoeld om een fundamenteel recht op een ‘huwelijk’ van twee mensen van hetzelfde geslacht te accepteren, net zomin aanvaarden als dat wij zijn bewering kunnen aanvaarden dat het een recht heeft geaccepteerd tot de vernietiging van het menselijk leven in de baarmoeder. Wij zullen met anderen samenwerken om dit besluit om te keren en wij bidden dat anderen zich bij ons aan zullen sluiten tijdens deze inspanningen.

Toen wij deze week bij elkaar kwamen in Vancouver, British Columbia, werden wij eraan herinnerd dat onze Canadese leden de laatste tien jaar al onder een vergelijkbare wettelijke standaard geleefd hebben. Hun situatie houdt onder andere in dat er minimale wettelijke bescherming is voor degenen die deze herdefinitie niet met een goed geweten kunnen aanvaarden. Het is ons gebed dat er in de Verenigde Staten een krachtiger bescherming opgezet en nageleefd wordt.

In de tussentijd zullen wij onze godsdienstige vrijheid voortzetten om huwelijken te bevestigen van diegenen die naar ons toekomen voor een heilig huwelijk zoals bepaald is door onze kerk. De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika bevestigt en voltrekt alleen huwelijken tussen één man en één vrouw. Wij respecteren de gewetens van de ambtsdragers die het bevestigen van huwelijken, als vertegenwoordiger van de staat, afwijzen. Wij vragen onze kerken dergelijke besluiten te respecteren en hen te helpen regelingen te treffen, om degenen die zouden willen trouwen, te dienen. Wij zijn ons ook zeer goed bewust dat deze regeling moeilijkheden kan opwerpen voor onze gemeenteleden en christelijke instellingen. Zij proberen immers getrouw Gods plan voor het huwelijk te handhaven. Wij zullen onze uiterste best doen om manieren te vinden om hen te ondersteunen en hen bij te staan.

De kerk geeft getuigenis aan de waarheid van Gods Woord en Gods plan voor het huwelijk (zie de bijgevoegde verklaring over ”Getuigenis geven”). Wanneer de overheid de grenzen van haar wettige gezag overschrijdt, dan moeten wij ‘Gode meer gehoorzaam zijn, dan den mensen’ (Hand. 5:29).

Vandaag de dag is er geen plaats voor triomfantelijkheid of wanhoop. Daarom dringen wij eenieder aan tot een geest van liefde. Wij spreken onze bezorgdheid uit over de gevolgen die onze mensen en onze naasten zullen lijden door een onrechtvaardige en onwijze beslissing door vijf rechters van het hooggerechtshof. Wij roepen deze rechters op tot bekering, zoals wij de woorden van Jezus nazeggen, toen Hij God de Vader bad of Hij het hen wilde vergeven. Zij wisten immers niet wat zij gedaan hadden.

Wij roepen onze mensen op tot een periode van gebed voor het huwelijk en bieden de bijgevoegde litanie en gebed aan om ons te begeleiden.

Unaniem aangenomen door het College van Bisschoppen van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, 26 juni 2015.

EEN LITANIE VOOR HET HUWELIJK

Wij danken U, o hemelse Vader, dat U ons, man en vrouw, genadig naar Uw beeld geschapen hebt en dat U bepaald hebt dat man en vrouw tot één vlees verenigd zullen worden in het verbond van het huwelijk.
Wij danken U, o Vader.

Wij danken U voor de gave en het erfgoed van kinderen en wij danken U dat U ze geplaatst hebt in gezinnen die rusthavens van zegen en vrede kunnen zijn.
Wij danken U, o Vader.

Wij danken U voor de liefde tussen vaders, moeders, zonen en dochters, die de geslachten samenbindt en die de sociale structuur van ons land versterkt.
Wij danken U, o Vader.

Heere Jezus Christus, Goddelijke Bruidegom, wij hebben berouw vanwege al die keren dat wij het verbond van het huwelijk hebben onteerd door zelfzuchtigheid of ontrouw.
Heere, wees ons genadig.

Als kerk hebben wij berouw wanneer wij zijn tekort geschoten om onze kinderen op de heilige huwelijkse staat voor te bereiden, of wanneer wij tekort zijn geschoten om voor de weduwen en weduwnaars, gescheiden mensen of alleenstaanden te zorgen.
Heere, wees ons genadig.

Wij hebben berouw wanneer wij als burgers zelfingenomen zijn geweest en de verdediging van het huwelijk in het openbare leven hebben verwaarloosd.
Heere, wees ons genadig.

Wij bidden U, o Heilige Geest, of U het huwelijk in ons land wilt herstellen tot de eer die het waardig is en of U onze huwelijken en gezinnen wilt doen herleven als symbolen van Uw liefde.
Verlos ons door Uw genade en macht.

Wij bidden U of U onze bisschoppen wilt sterken, alsook de andere leiders die zich aansluiten bij getrouwe kerken, om een krachtige en Godverheerlijkende verdediging van Uw plan voor het huwelijk te geven.
Verlos ons door Uw genade en macht.

Wij bidden U of U degenen die met betrekking tot het huwelijk een valse leer hebben gepropageerd en degenen die daardoor misleid en beschadigd zijn, genadig wilt zijn.
Verlos ons door Uw genade en macht.

Geef ons moed, o drie-enige God, om staand te blijven bij de waarheid van Uw Woord en geef genade aan degenen die waardig geacht worden om voor de Naam van Christus te lijden.

‘Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde, den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen’ (Jud.:24-25).

EEN GEBED VOOR HET HUWELIJK

Almachtige God, onze hemelse Vader, U hebt ons naar Uw beeld geschapen als man en vrouw. U hebt ingesteld dat een man zijn vader en moeder zal verlaten om verenigd te worden met zijn vrouw. Wij bidden U, zie in genade neer op onze gezinnen, onze kerk en onze natie. Bind samen degenen die in een heilige huwelijksverbintenis één vlees geworden zijn. Keer de harten van de ouders tot de kinderen, de harten van de kinderen tot de ouders en de harten van allen tot degenen die alleenstaand of eenzaam zijn. Geef ten laatste dat onze kerk de onveranderlijke band van het huwelijk, die de verborgenheid van Christus’ liefde voor ons belichaamt, standvastig mag verdedigen, door Diezelfde Jezus Christus, onze Heere, aan Wie, samen met U en de Heilige Geest, alle eer en heerlijkheid toekomt. Van nu aan tot in alle eeuwigheid.

Voorgestelde hymnes: ”O God of Earth and Altar”; ”God of Grace and God of Glory”

GETUIGENIS GEVEN AAN HET HEILIGE HUWELIJK

De volgende verklaring is bedoeld om het standpunt van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika met betrekking tot de aard van het huwelijk te verhelderen.

DE SCHRIFT GEEFT GETUIGENIS
De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika fundeert haar leer en tucht op de autoriteit van de Bijbel als het geschreven Woord (Constitution, Art. 1.1). De Bijbel is van begin tot eind duidelijk en consistent in zijn leer over het huwelijk. De volgende Schriftgedeelten geven getuigenis aan het essentiële karakter van het huwelijk als een getrouwe, levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw.

De menselijke natuur in het beeld van God
Genesis 1:27 ‘En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.’

Gods plan voor huwelijk en gezin
Genesis 1:28 ‘En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.’

Genesis 2:24 ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.’

Jezus’ bevestiging van een levenslang, monogaam huwelijk
Markus 10:7-9 ‘[Jezus zei:] Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’

De wederkerige liefde van man en vrouw, gebaseerd op Christus’ liefde voor de kerk
Efeze 5:24-27 ‘Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.’

De heiligheid van het huwelijk
Hebreeën 13:4 ‘Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen.’

DE ANGLICAANSE KERK IN NOORD-AMERIKA GEEFT GETUIGENIS
De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika geeft getuigenis aan de Bijbelse en traditionele leer aangaande het huwelijk in haar reglement en leeruitspraken (Constitution and Canons 2012) en in haar catechismus (2014). Deze leer is in overeenstemming met de historische anglicaanse traditie van het Book of Common Prayer (gebedenboek, 1662), de Lambeth Conferences of Anglican Bishops (Lambeth Samenkomsten van Anglicaanse Bisschoppen) en de Jerusalem Declaration of the Global Fellowship of Confessing Anglicans (de Jeruzalemverklaring van het Wereldwijde Gezelschap van Belijdende Anglicanen, 2008).

REGLEMENT EN LEERUITSPRAKEN (2009, 2012)

Artikel I: Fundamentele verklaringen van het district
Als Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika (het district), die een deel is van de ene, heilige, algemene en apostolische Kerk van Christus, geloven en belijden wij dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Daarom erkennen wij de volgende zeven (hieronder zijn twee van de zeven punten geciteerd) elementen als kenmerkend voor de “Anglicaanse Weg”, en dus essentieel voor het lidmaatschap:

  1. Wij belijden dat de canonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament het geïnspireerde Woord van God zijn. Deze boeken bevatten alles wat noodzakelijk is tot zaligheid en zijn de hoogste autoriteit en de onveranderlijke standaard voor het christelijke geloof en leven. (…)
  2. Wij aanvaarden The Book of Common Prayer (gebedenboek), zoals dat in 1622 door de Kerk van Engeland is uiteengezet, samen met de Ordinal (bijlage met bevestigingsformulieren) die eraan toegevoegd is, als een standaard voor de anglicaanse leer en tucht. Samen met de boeken die eraan voorafgaan, erkennen wij deze als de standaard voor de anglicaanse traditie van godsdienstoefening.

De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika is in al deze zaken, met de hulp van God, vastberaden om de leer, tucht en aanbidding van Christus als de anglicaanse wijze vast te houden en te handhaven, en die onverkort aan ons nageslacht door te geven.

Wij proberen een volle gemeenschap te hebben en te behouden met alle anglicaanse kerken, bisdommen en districten die vasthouden aan het historische geloof, de leer, sacramenten en tucht van de ene, heilige, algemene en apostolische Kerk, en die ook handhaven.

LEERUITSPRAAK II. 7: OVER HET CHRISTELIJKE HUWELIJK
De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika erkent de leer van onze Heere, dat het sacrament van het heilige huwelijk in zijn natuur een blijvende, levenslange vereniging is van één man en één vrouw. (Sectie 1)

Leden van de geestelijkheid van deze kerk zullen de leeruitspraken van deze kerk, die de voltrekking van het heilige huwelijk reguleert, onderschrijven. (Sectie 3)

Het huwelijk is een levenslang verbond tussen één man en één vrouw, waarin die twee één vlees worden. Daarom is het én een scheppingsordinantie, die als zodanig door onze Heere erkend wordt, én –zoals Paulus dat aanprijst– een teken van de mystieke vereniging tussen Christus en Zijn Kerk (Mattheüs 19:3-9; Efeze 5:22-32). (Sectie 4)

De geestelijkheid zal van de partijen vereisen dat zij de volgende verklaring zullen ondertekenen:
”Wij, A.B. en C.D., verlangen om de zegen op ons heilige huwelijk in de kerk te ontvangen. Daarom verklaren wij plechtig dat wij het huwelijk beschouwen als een levenslange vereniging van man en vrouw, zoals dat uiteengezet is in het Book of Common Prayer. Wij geloven dat het huwelijk bedoeld is voor het krijgen van kinderen (als dat zo zal mogen zijn) en hun geestelijke en lichamelijke opvoeding, voor wederzijds gezelschap, bemoediging en begrip en tot waarborg en voordeel van de maatschappij. Wij zetten ons ertoe aan om, zo veel als in ons is, ons uiterste best te doen deze relatie tot stand te brengen en om Gods hulp daartoe te zoeken.” (Sectie 6)

LEERUITSPRAAK II. 8: OVER STANDPUNTEN MET BETREKKING TOT DE SEKSUELE MORALITEIT EN ETHIEK
In het licht van de leer van de Heilige Schrift, de Lambeth Conference van 1998 en de Jerusalem Declaration, blijft deze kerk bij de huwelijkstrouw tussen man en vrouw, in een levenslange vereniging. Zij gelooft dat onthouding goed is voor degenen die niet tot het huwelijk geroepen zijn. Zij kan geen huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht bevestigen, en ook geen personen in het ambt bevestigen die een homoseksuele levenspraktijk hebben. Seksuele gemeenschap zou alleen plaats mogen hebben tussen een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn. (Sectie 2)

EEN CHRISTEN ZIJN: EEN ANGLICAANSE CATECHISMUS
(Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, 2014)

128. Wat is het huwelijk?
Het huwelijk is een levenslang verbond tussen één man en één vrouw. Beiden worden verbonden tot zelfopofferende liefde en trouw jegens alléén de ander. Tijdens de bevestiging van het huwelijk legt het echtpaar wederzijdse geloften af om dit verbond te blijven houden. Dit doen zij voor God en met aanwezigheid van getuigen, die bidden of God hun leven samen zou willen zegenen. (Genesis 2:23-24; Mattheüs 19; Markus 10:2-9; Romeinen 7:2-3; 1 Korinthe 7:39)

129. Wat betekent het huwelijk?
De verbondsvereniging van man en vrouw in het huwelijk houdt in: de vereniging tussen Christus, de hemelse Bruidegom, en de Kerk, Zijn heilige Bruid. Niet allen worden tot de huwelijkse staat geroepen, maar alle christenen zijn gehuwd met Christus en worden gezegend door de genade die God schenkt in het huwelijk. (Efeze 5:31-32)

130. Welke genade geeft God in het huwelijk?
In het christelijke huwelijk bevestigt en zegent God het verbond tussen man en vrouw. Hij verenigt hen, opdat zij samen zullen leven in een gemeenschap (Engels: communion) van liefde, trouw en vrede binnen de gemeenschap (Engels: fellowship) van Christus en Zijn Kerk. God stelt alle gehuwde mensen in staat om te groeien in liefde, wijsheid en godzaligheid, door een gemeenschappelijk leven dat gevormd is naar de zelfopofferende liefde van Christus.

HET ANGLICAANSE BOOK OF COMMON PRAYER GEEFT GETUIGENIS
Zoals in het reglement (I.6) vermeld staat, erkent de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika het Book of Common Prayer van 1662 als haar standaard voor de godsdienstoefeningen. Dit gebedenboek geeft de volgende definitie van het heilige huwelijk:

”Zeer geliefde mensen, wij zijn hier vergaderd voor het aangezicht van God en voor de ogen van deze gemeente, om deze man en vrouw samen te binden in het heilige huwelijk, hetwelk een eerbare staat is, die door God is ingesteld in de tijd van ’s mensen onschuld. Dit wijst ons op de mystieke vereniging die er is tussen Christus en Zijn Kerk. Deze heilige staat werd door Christus versierd en verfraaid door Zijn tegenwoordigheid en het eerste wonder dat Hij werkte in Kana, Galilea. Het wordt door Paulus aangeprezen om eerbaar te zijn onder alle mensen. (…)”

Het gebedenboek gaat verder met drie doelen van het heilige huwelijk uit te drukken:

Ten eerste, het was geordineerd voor het krijgen van kinderen, opdat zij opgevoed zullen worden in de ‘vreze en vermaning des Heeren’ en tot lof van Zijn heilige Naam.

Ten tweede, het was verordineerd als een hulpmiddel tegen de zonde en om de hoererij te vermijden. Degenen die de gave van onthouding niet hebben, mogen trouwen, om zichzelf als onbevlekte leden van Christus’ lichaam te bewaren.

Ten derde, het was ingesteld voor het wederzijdse gezelschap, de hulp en vertroosting die de een voor de ander dient te hebben, zowel in voorspoed als in tegenspoed.

Deze definitie is in volledige overeenstemming met de Bijbelse getuigenis en is overeenkomend met de leeruitspraken en catechismus van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika.

DE LAMBETH CONFERENCE VAN ANGLICAANSE BISSCHOPPEN GEEFT GETUIGENIS
De Lambeth Conference of Bishops heeft een consequent getuigenis gegeven met betrekking tot het onderwerp van het huwelijk tijdens haar tienjaarlijkse samenkomsten van de laatste 150 jaar. Verschillende voorbeelden van deze leer zijn als volgt:

1920
Het leven van een rein en kuis leven voor en na het huwelijk, is voor beide geslachten de onveranderlijke christelijke standaard. Dit is voor mannen en vrouwen in alle tijden haalbaar en kan verkregen worden door de hulp van de Heilige Geest. Dit erkennend, verlangt de Conference ernaar de universele verplichting van deze standaard en zijn vitale belang als essentiële voorwaarde van het menselijk geluk te verkondigen. (Resolutie 66)

De Conference bevestigt als principe en standaard van onze Heere voor het huwelijk, dat het een levenslange en onverbrekelijke verbintenis is van één man en één vrouw, in voor- en tegenspoed, met uitsluiting van alle anderen aan beide kanten. De Conference roept alle christenen op om deze standaard te handhaven en hieraan getuigenis te geven. (Resolutie 67)

1948
Geconfronteerd met de grote toename van gebroken huwelijken en de tragiek van kinderen die beroofd worden van het ware gezinsleven, wil deze Conference opnieuw bevestigen dat het huwelijk altijd een levenslange verbintenis en verplichting inhoudt. Zij is ervan overtuigd dat de stabiliteit van het gezinsleven, het welzijn en geluk van de kinderen en de werkelijke gezondheid van de maatschappij afhankelijk zijn van het houden van deze goddelijke wet. De Conference roept leden van de kerk en anderen op om met woord en daad alles te doen wat in hun vermogen ligt, zodat de heiligheid van de huwelijksverbintenis mag blijven en de invloeden die zo’n verbintenis dreigen te vernietigen, tegen te gaan. Zij is ervan overtuigd dat alleen het handhaven van de tuchtstandaard van de kerk de diepste behoeften van de mens kan tegemoetkomen. Dringend verzoekt zij degenen wier huwelijk, wellicht niet door eigen schuld, ongelukkig is, om trouw te blijven aan hun huwelijksgeloften. (Resolutie 92)

1998
Deze Conference:

  • Blijft, in het licht van de leer van de Schrift, vasthouden aan de trouw in het huwelijk tussen man en vrouw, in een levenslange verbintenis. Zij gelooft dat onthouding de juiste keuze is voor degenen die niet geroepen zijn tot het huwelijk.
  • Erkent dat er onder ons personen zijn die een homoseksuele gerichtheid ervaren. Velen van hen zijn lid bij de kerk en zoeken pastorale hulp, morele leiding van de kerk en Gods veranderende kracht over het leiden van hun leven en het in orde brengen van hun relaties. Wij stellen onszelf beschikbaar om te luisteren naar de ervaringen van homoseksuele personen en wij willen hen verzekeren dat zij door God geliefd zijn en dat alle gedoopte, gelovige en getrouwe personen volkomen leden zijn van het Lichaam van Christus, wat voor seksuele oriëntatie zij ook mogen hebben.
  • Roept, terwijl zij de homoseksuele praktijk als niet overeenkomstig met de Schrift afwijst, al onze mensen op om iedereen pastoraal en met gevoel bij te staan, ongeacht de seksuele oriëntatie. Zij veroordeelt de irrationele vrees voor homoseksuelen, het geweld binnen het huwelijk en het bagatelliseren of exploiteren van seks.
  • Kan niet adviseren om homoseksuele verbintenissen te zegenen of te legitimeren. Zij kan ook niet adviseren om degenen die betrokken zijn bij een verbintenis van mensen van hetzelfde geslacht, in het ambt te bevestigen.

DE WERELDWIJDE GEMEENSCHAP VAN BELIJDENDE ANGLICANEN GEEFT GETUIGENIS
In juni van het jaar 2008 hielden 280 anglicaanse bisschoppen een bijzondere ”Global Anglican Future Conference” (Wereldwijde Samenkomst voor de Anglicaanse Toekomst) in Jeruzalem. Deze Conference aanvaardde de ”Jerusalem Declaration”, die de Bijbelse en historische standaard van het anglicanisme opnieuw bevestigt. Daarin staat:

Wij erkennen Gods schepping van de mensheid als man en vrouw, en ook de onveranderlijke standaard van het christelijke huwelijk tussen één man en één vrouw als de rechte plaats voor seksuele intimiteit en de basis van het gezin. Wij bekeren ons van ons feilen met betrekking tot het handhaven van deze standaard en roepen op tot een vernieuwde toewijding aan levenslange trouw in het huwelijk en onthouding voor degenen die niet getrouwd zijn. (Bepaling 8)

Deze Conference leidde tot de oprichting van de Global Fellowship of Confessing Anglicans. De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika werd in 2009 als volkomen lidmaat toegelaten tot deze Fellowship.

OECUMENISCHE VERKLARINGEN GEVEN GETUIGENIS
De Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika is onderdeel van een grotere gemeenschap van christelijke kerken die haar Bijbelse verstaan van het heilige huwelijk delen.

De aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika heeft getuigenis gegeven door het ondertekenen van verschillende recente oecumenische verklaringen over de aard van het huwelijk:

”The Two Shall Become One Flesh: Reclaiming Christian Marriage”, door evangelicalen en katholieken samen (maart 2015). Aanbevolen door de aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, samen met meer dan dertig Rooms-Katholieke en protestantse leiders. Te lezen op www.firstthings.com/article/2015/03/the-two-shall-become-one-flesh-reclaiming-marriage-2.

”An Affirmation of Marriage” door de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, de Lutherse Kerk van Canada, de Noord-Amerikaanse Lutherse Kerk en De Lutherse Kerk – Synode van Missouri (mei 2013). Te lezen op http://thenalc.org/the-nalc-releases-ecumenical-affirmation-on-marriage/

”The Defense of Marriage and the Right of Religious Freedom: Reaffirming a Shared Witness: An Open Letter from Religious Leaders to All in Positions of Public Service” (april 2015), getekend door de huidige en voormalige aartsbisschoppen van de Anglicaanse Kerk in Noord-Amerika, samen met de oecumenische leiders van de rooms-katholieke, orthodoxe en protestantse kerken, alsook de vertegenwoordigers van de mormoonse, joodse, en islamitische gemeenschappen. Te lezen op http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/promotion-and-defense-of-marriage/upload/Open-Letter-on-Marriage-and-Religious-Freedom-April-2015.pdf

”Pledge in Solidarity to Defend Marriage” getekend door de aartsbisschop, samen met christelijke leiders en 55.000 anderen (het aantal loopt nog steeds op). Te lezen op http://defendmarriage.org/pledge-in-solidarity-to-defend-marriage