Commentaar: COC is watching you

Schermafbeelding 2022-04-22 om 17.41.48
Leestijd: 3 minuten

COC Nederland –de organisatie die opkomt voor de belangen van de lhbti-beweging– behoort tot de meest professionele en succesvolle belangenorganisaties ter wereld. De organisatie had in 2021 een begroting van een kleine 9 miljoen euro, waarvan het overgrote deel –8,6 miljoen– afkomstig is van overheidsubsidies.

Let wel, COC Nederland is daarnaast een federatieve vereniging van 20 zelfstandige COC-verenigingen die allemaal hun eigen begroting hebben, met ook weer eigen inkomsten. Dus het totale netwerk is veel omvangrijker. Dat geldt ook internationaal. COC werk samen met tal van organisaties in het buitenland, en is bijvoorbeeld een strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een van de grotere zelfstandige COC-verenigingen is COC Midden-Nederland. Deze vereniging bestaat al 70 jaar en had in 2020 volgens de laatst gepubliceerde jaarrekening ongeveer 78.000 euro aan inkomsten. Meer dan de helft hiervan is een subisidie van de gemeente Utrecht van 40.000 euro. Daarnaast is een relevante inkomstenbron bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen op scholen. Voor 2022 begroot men 139.000 euro aan inkomsten.

Regenboog Stembusakkoord
Deze week publiceerde COC Midden-Nederland trots de Regenboogmonitor 2021, een voortgangsrapportage naar aanleiding van de Regenboog Stembusakkoorden 2018. Het bestuur schrijft: „We hebben ons best gedaan een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie per gemeente voor wat betreft de uitrol en de acties naar aanleiding van de akkoorden uit 2018. Hebben de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit het akkoord en zijn zij ermee aan de slag gegaan? Waar zullen gemeente de komende vier jaar een tandje bij moeten zetten? Was de tussentijdse beoordeling uit 2019 een reden voor meer actie of juist niet? Wat heeft het Regenboog Stembusakkoord 2018 opgeleverd?”

Ook schrijft men: „In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft het bestuur van COC Midden-Nederland in anderhalve maand alle 35 gemeenten in ons werkgebied benaderd en bezocht voor de ondertekening van het vernieuwde Regenboog Stembusakkoord 2022. Deze zijn dan ook met veel liefde en passie door de deelnemende politieke partijen ondertekend. Alleen in gemeente Bunschoten is geen akkoord gesloten. Geen van de deelnemende partijen wilde het akkoord ondertekenen.” COC Midden-Nederland wordt door deelnemende gemeenten ook gevraagd om te adviseren en te ondersteunen bij uitvoering van het akkoord.

De monitor is een tamelijk gedetailleerde inventarisatie waarbij per gemeente onder meer het lhbti-beleid in kaart wordt gebracht. Er staat in of dat beleid onderdeel uitmaakt van de coalitie-/collegeplannen, of het beleid doeltreffend is en hoe de ambtelijke uitvoering verloopt, hoe verantwoording wordt afgelegd, de mate waarin het belang van lhbti actueel is cq geagendeerd staat en de mate waarin het belang blijkt uit uitingen via de media. Ook wordt in detail bijgehouden van iedere gemeente welke politieke partijen het akkoord hebben getekend. Opvallend is het feit dat CDA en Christenunie vaak tot de ondertekenaars behoren. CDA tekende in 2018 in 10 gemeenten en in 2022 in 25 gemeenten, een stijging van 15. ChristenUnie tekende in 2022 mee in 6 gemeenten, wat een stijging van 5 is ten opzichte van 2018.

Gemeenten die uiteindelijk goed scoren in de ogen van COC zijn Amersfoort en Utrecht. Slecht scorende gemeenten zijn Bunschoten, Gooise Meren, Stichtse Vecht, Rhenen en Scherpenzeel.

In heel Nederland werden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen overigens in negentig gemeenten Regenboog Stembusakkoorden gesloten.

Kortom, COC is watching you. Op allerlei manieren trouwens. Een belangrijke doelgroep naast gemeenten vormen de scholen. Op middelbare scholen is men al jaren actief, maar op 1 april kondigde men aan dat basisscholen zich nu ook de in belangstelling van COC mogen verheugen. Men is onder meer in gesprek met docenten om een nieuwe leerlijn te ontwikkelen voor het basisonderwijs. Belangrijk is ook de zorgsector. Deze maand werd het “Onderzoek naar ervaringen en behoeften in de (trans)genderzorg” aangekondigd. Kerken kunnen eveneens rekenen op warme aandacht: vorig jaar verscheen de eerste Regenboogindex voor kerken in Europa – dat is geen initiatief van het COC overigens.

Formidabele tegenstander
Christenen die willen vasthouden aan Bijbelse waarden met betrekking tot huwelijk, gezin, relaties en geslacht hebben in het COC te maken met een formidabele tegenstander, die inmiddels al een jaar of zeventig actief is, door de overheid ruimhartig financieel wordt gesteund, en beschikt over een fijnmazig netwerk om alle relevante ‘stakeholders’ te beïnvloeden.

Dat geeft overigens niets. Christenen kunnen snel geneigd zijn om te denken: ‘In ons is geen kracht tegen deze grote menigte’ (2 Kron. 20:12). Maar als de Heere ons de ogen ervoor opent, dan zien we dat er geen reden is voor overmatige zorg. Voor ware christenen geldt immers altijd en overal: ‘Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn’ (2 Kon. 6:16). De grote strijd is al gestreden op Golgotha, en de overwinning is behaald.

Dat is geen reden voor naïviteit of voor werkeloze berusting. Er wordt door veel christenen momenteel nadruk gelegd op het belang van goede pastorale zorg en het bieden van een veilige omgeving voor mensen met homoseksuele of transgender gevoelens. Dat is niet onterecht. Maar er is ook een belangrijke geestelijke strijd te voeren, tegen de genderideolgie als opdringerige en agressieve uiting van onbijbels denken. En bij die strijd geldt: know your enemy.  


Gepubliceerd: 22-04-2022

Ook interessant

Overweging van de kinderwens

Hoe wordt de kerk gesterkt en onderhouden? In het bijzonder door een christelijke opvoeding van de kinderen, aldus ds. Gerhard Meijer. Dat

Beantwoording vragen appelavond

Tijdens de appelavond in Veenendaal (3 apr. 2024) konden niet alle vragen beantwoord worden. Op onderstaande vragen hebben we schriftelijk een antwoord

Gods goede orde

Lichaam, gender, seksualiteit, huwelijk en gezin in het licht van de schepping. Gender en seksualiteit zijn hot issues, zowel in de samenleving