Onze verantwoordelijkheid in Christus: Geroepen tot een reine levenswandel

benjamin-finley-P1KXjXQP1Uw-unsplash
Leestijd: 3 minuten

In de Engelstalige podcast ”Lift up your hearts” ging het op 7 juni 2021 over Efeze 4 vers 17 tot hoofdstuk 5 vers 17. Daarin roept Paulus op om ‘den nieuwen mens aan [te] doen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid’. Lees hieronder een vertaling van deze aflevering, of klik hier om de aflevering te beluisteren.

In deze overdenking kijken we naar onze geestelijke verantwoordelijkheid om een rein leven te leiden. Een reine levenswandel is een integraal deel van ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus. In Efeze 4:17-5:17 daagt Paulus gelovigen uit om niet langer te leven zoals zij vroeger leefden, verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven dat uit Gods is (Efeze 4:18), als zich overgevend aan losbandigheid en alle (vormen van) onreinheid (4:19). We trekken twee lessen uit dit gedeelte: 

Ten eerste, dat gelovigen de oude mens, hun zondige natuur moeten afleggen. In Efeze 4:22-31 noemt Paulus een lange lijst van ondeugden die gelovigen moeten ‘afleggen’, afstand van moeten nemen. Door deze zondige bezigheden te noemen, herinnert hij ons eraan dat wanneer een gelovige zich hieraan overgeeft, hij zich terugtrekt uit zijn een-zijn met Jezus. Door zijn zonden verraadt hij de Heere Jezus.

Verdrietig genoeg, leven gelovigen voortdurend met deze spanning van de oude natuur, die de nieuwe natuur in ons wil vernietigen. Dit wordt gewoonlijk gevoed in onze levenswandel als Christen naar de mate waarin we ons oude zelf ‘voeden’ in plaats van onze nieuwe identiteit (in Christus). De opbloei van het oude zelf is een gevolg van het je overgeven aan zondige bezigheden, zoals de dingen die je bekijkt of leest. Of als blijft vasthouden aan slecht gezelschap dat je nog meer terugtrekt naar zondig gedrag. Paulus gebruikt uitdrukkingen als ‘leg af’, ‘doe niet’, ‘ontdoe jezelf van’, ‘laat weggenomen worden’ (4:22-31). Al deze uitdrukkingen maken duidelijk dat het vermijden of loslaten van slecht moreel gedrag alles te maken heeft met persoonlijke verantwoordelijkheid en keuzes. We moeten daarom allemaal bewuste besluiten nemen om ons te bewaken tegen het weer ‘opstaan’ van ons oude zelf. We doen dat vooral door (1) het afwegen van ons zedelijk gedrag tegenover de orthodoxe uitleg van de Schriften, (2) luisteren naar de stem van de Heilige Geest die (ontdekkend) spreekt over hoe het moreel met ons gesteld is (Johannes 16:8), (3) openstaan voor correctie door de gemeenschap van trouwe gelovigen zoals Jezus zegt in Mattheüs 18:15-17. 

De tweede les is dat gelovigen de nieuwe identiteit, het nieuwe zelf, de nieuwe natuur, moeten aandoen. In Efeze 4:24 dringt Paulus er bij ons op aan om het nieuwe zelf ‘aan te doen’. Die nieuwe natuur wordt gekenmerkt door gerechtigheid en heiligheid. We moeten de nieuwe mens aandoen om zo in ons de gelijkenis aan Christus tot stand te brengen. Dit betekent dat we vastbesloten moeten zijn om de nieuwe mens, ons gedoopte zelf, in ons te laten groeien en gedijen. Hij moedigt ons aan om navolgers van God (5:1) te zijn en als kinderen van het licht (5:8) te leven. Deze verzen herinneren ons er dus aan dat, wanneer wij Gods geschenk van verlossing en zaligmaking aannemen, Hij dan in Jezus in ons woont door de Heilige Geest (vgl. Johannes 14:23). De verantwoordelijkheid, die gelovigen opgelegd wordt, is dat ze hun leven in reinheid leven. We moeten in alle gebieden van ons leven een voorbeeld van integriteit laten zien. Als onze morele waarden overeenkomen met wat de Schriften van ons als christenen vragen, geeft dat onze proclamatie van het evangelie zo’n grote kracht! Wanneer de mensen om ons heen bezwijken voor een herdefiniëring van christelijke moraliteit met betrekking tot seksualiteit, liefde en huwelijk, dan moeten wij christenen die het evangelie belijden, moedig zijn om zowel een voorbeeld te zijn van christelijke moraliteit, alsook die verdedigen zonder angst of intimidatie.  


Ds. Evans Omollo – Assistent hoofdpredikant van de (Anglicaanse) All Saints’ Cathedral, Nairobi.

Gebed: Geliefde Heere, wij danken U dat U ons roept om in reinheid te wandelen als gelovigen om zo Uw gerechtigheid in ons te weerspiegelen. Door de kracht van Uw Heilige Geest, geef ons de genade om onze oude mens de hongerdood te laten sterven en de nieuwe mens in ons te voeden zodat we velen voor U mogen winnen door onze manier van leven. In Jezus’ naam. Amen.

Ook interessant

Zijn wij nog wel profeten voor elkaar?

Wat mensen gewoon zijn gaan vinden, ervaren profeten als ongewoon. Zij moeten het volk dan terechtwijzen. Die taak heeft iedere christen.