Lees meer over het artikel De nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië
855139 07.10.1987 Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ Ãîðáà÷åâ, Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ è åãî ñóïðóãà Ðàèñà Ìàêñèìîâíà Ãîðáà÷åâà âî âðåìÿ îôèöèàëüíûõ ïðîâîäîâ Ïðåçèäåíòà Ôèíëÿíäñêîé Ðåñïóáëèêè Ìàóíî Êîéâèñòî, íàõîäÿùåãîñÿ â ÑÑÑÐ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì. Ëåîíèä Ïàëëàäèí/ÐÈÀ Íîâîñòè

De nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië

Gorbatsjov streefde naar sterk moederschap Michail Gorbatsjov heeft zich in het verleden helder uitgesproken over het belang van ‘sterke en nuchtere vrouwen die de opvoeding van de kinderen als hun…

Lees verderDe nalatenschap van Gorbatsjov & uitholling ouderlijk gezag in Californië